Tıp Fakültesi 2. Sınıf Müfredatı 1. Kurul Müfredatı

 1.       Dolaşım Sistemi Genel Bilgiler

2.       Kan damarı çeşitleri

3.       Arterler

4.       Venler

5.       Kalp Anatomisi

6.       Kalbin dış yüzü

7.       Kalbin iç yüzü

8.       Sağ kalp, sol kalp

9.       Kalp duvarının yapısı

10.   Kalbin göğüs ön duvarındaki projeksiyonu

11.   Pericardium

12.   Kalbin damarları

13.   Kalbin lenf drenajı

14.   Kalbin iletim sistemi

15.   Kalbin sinirleri

16.   Fötal dolaşım

17.   Doğumda dolaşım sisteminde görülen değişiklikler

18.   Kalbe Giren ve Çıkan Büyük Damarlar ve Pericardium

19.   Truncus pulmonalis ve dalları

20.   Aorta

21.   Pars ascendens aortae ve dalları

22.   Koroner damarlar

23.   Arcus aorta ve dalları

24.   Truncus brachiocephalicus ve dalları

25.   Boyun Ön ve Yan Bölgeleri Anatomisi

26.   Boyundaki üçgen bölgeler ve içerisindeki yapılar

27. Aorta, Dalları ve Baş, Boyun Arterleri

28. A. carotis communis

29. A. carotis externa ve dalları

30.   Boyundaki üçgen bölgeler

31.   A. carotis interna ve dalları

32.   A. subclavia ve dalları

33.   Üst Ekstremite ve Alt Ekstremite Arterleri

34.   A. axillaris ve dalları

35.   A. brachialis ve dalları

36.   A. radialis ve dalları

37.   A. ulnaris ve dalları

38.   A. femoralis ve dalları

1.       A. poplitea ve dalları

2.       A. tibialis anterior ve dalları

3.       A. tibialis posterior ve dalları

4.       Gövdenin Arterleri

5.       Pars thoracica aortae ve dalları

6.       Pars abdominalis aortae ve dalları

7.       A. iliaca interna ve dalları

8.       A. iliaca externa ve dalları

9.       Dura Sinusleri ve Üst Taraf Venleri

10.   Sistemik venler

11.   Kalbin venleri

12.   Baş ve boynun venleri

13.   Yüzün venleri

14.   Kranium'un venleri

15.   Beynin venleri (venae cerebri)

16.   Beyinciğin venleri (venae cerebelli)

17.   Dura sinusları (sinus dura matris)

18.   Diploik venler (venae diploicae)

19.   Emisser venler (venae emisseriae)

20.   Boynun venleri

21.   Üst ekstremite venleri

22.   V. axillaris ve dalları

23.   V. subclavia ve dalları

24.   Göğüs, Karın ve Alt Taraf Venleri

25.   Toraksın venleri

26.   V. brachiocephalica

27.   Karın ve pelvis venleri

28.   V. cava inferior ve dalları

29.   Pelvis ve perineum'un venleri

30.   V. iliaca interna ve dalları

31.   V. iliaca externa ve dalları

32.   Alt ekstremitenin venleri

33.   V. poplitea

34.   V. femoralis

35.   Hepatik ve portal sistem

36.   V. portae hepatis

37.   Lenfatik Sistem

38.   Ductus thoracicus

39.   Ductus lymphaticus dexter

40.   Baş ve boynun lenfatikleri

41.   Başın lenf damarları ve lenf nodülleri

42.   Boynun lenf damarları ve lenf nodülleri

43.   Üst ekstremitenin lenfatikleri

44.   Üst ekstremitenin lenf damarları ve lenf nodülleri

45.   Nodi lymphatici axillares

46.   Gövdenin lenfatikleri

47.   Göğüs duvarının lenf damarları ve lenf nodülleri

48.   Göğüs organlarının lenf damarları ve lenf nodülleri

49.   Karın ve pelvis duvarının lenf damarları ve lenf nodülleri

50.   Karın ve pelvis organlarının lenf damarları ve lenf nodülleri

51.   Üriner organların lenf damarları

52.   Genital organların lenf damarları

53.   Alt ekstremitenin lenfatikleri, lenf damarları ve lenf nodülleri

54.   Inguinal lenf nodülleri

55.   Dalak

56.   Tymus

57.   Burun ve Paranasal Sinusler

58.   Burun kıkırdakları

59.   Burun boşluğu (cavitas nasi)

60.   Paranasal sinuslar (sinus paranasales)

61.   Larynx

62.   Larynx kıkırdakları

63.   Larynx'in eklem ve bağları

64.   Larynx kasları

65.   Trachea ve Akciğerler

66.   Trachea

67.   Tracheotomy

68.   Bronchus lobaris ve segmentalis'ler

69.   Akciğer zarı

70.   Akciğerlerin projeksiyonu

71.   Pleura çıkmazlarının projeksiyonu

72.   Akciğer segmentleri

73.   Bronckus ve bronkus'ların dallanması

74.   Bronkus ve bronkus'ların yapısı

75.   Akciğer asinusları

76.   Alveollerin yapısı

77.   Akciğerlerin damarları

78.   Toraks Duvarı, Diyafram, Mediasten

79.   İnterkostal kaslar

80.   Diaphragma toraco-abdominale

81.   Mediastinum bölümleri ve içerisinde bulunan yapılar

82.   Toraks duvarı damarları

83.   Dolaşım Sistemi Klinik Anatomisi

84.   Solunum Sistemi Klinik Anatomisi

85.   Kardiyak Gelişim

86.   Kalp gelişimi ne zaman başlar bilmeli

87.   Kardiyojenik mezoderm nedir

88.   Primer ve sekonder kalp alanları nedir

89.   Kalp tüpü nedir, endokardiyal tüp bilinmeli

90.   Kalp gelişimindeki aksaklıklar bilinmeli

91.   Vasküler Gelişim

92.   Vaskülogenez nedir

93.   Angiyogenez nedir bilmeli

94.   Aortik Arklar bilinmeli

95.   Aortik Kese anlaşılmalı

96.   Arterlerin Histolojisi

97.   Vitellin ve umblikal arterleri bilmeli

98.   Büyük arterlerin anomalileri nelerdir bilinmeli

99.   Patent Ductus Arteriosus (PDA) nedir

100.                      Aortanın Koarktasyonu bilinmelidir

101.                      Endoplazma retikulumunun çeşitleri ve fonksiyonları eksiksiz olarak sayılabilmeli

102.                      Venlerin Histolojisi

103.                      Vitellin Venler (omphalomezenterik venler)

104.                      Umbilikal Venler

105.                      Ductus venosus nedir

106.                      Kardinal Venler nelerdir bilinmeli

107.                      Anormal venöz drenaj nedir

108.                      Kalp Histolojisi

109.                      Kalp kası nasıldır

110.                      Kalpdeki kas hücrelerini özellikleri nasıl bilinmeli

111.                      Fetal dolaşım nasıl olmaktadır.

112.                      Teorik olarak karışma noktaları nerelerdir

113.                      Neonatal dolaşımın özellikleri nelerdir

114.                      Timus Gelişimi

115.                      Timus gelişimi nasıl olmaktadır

116.                      Histogenezisi nasıldır

117.                      Epiyel hücrelerinin özellikleri nelerdir

118.                      Timus mezenşimi nedir

119.                      Timus gelişiminde rol oynayan faktörler nelerdir

120.                      Gelişim defektleri nelerdir

121.                      Timus Histolojisi

122.                      Lenfoid organlar nelerdir

123.                      Kök hücreleri ve progenitör hücreleri içeren organlardır.

124.                      Timus hücreleri ve hassal cisimcikleri nedir bilinmeli

125.                      Kimyasal uyarımların etkisi ile yapısal değişimlere uğrarlar, kodlanırlar, farklılaşırlar

126.                      (İmmun kompetan olmuşlardır) ve daha sonra dolaşım yolu ile sekonder organlara giderler.

127.                      Dalak Gelişimi

128.                      Dalak nereden gelişir bilinmeli

129.                      Mesogastrium dorsalenin yaprakları arasında olan mezenkim hücreleri nereye yönlenir.

130.                      Lenfatik bir organ olan dalağın gelişim 5.haftada başladığı bilinmeli

131.                      Dalak taslağındaki mezenkim hücreleri dalağın parenkimini oluşturduğu bilinmeli

132.                      Bağ doku iskeletini ve kapsülünü oluşturmak için değişikliğe uğradığı bilinmeli

133.                      Dalak Histolojisi

134.                      Dalak kaplı seröz membran, altında olduğu fibröz kılıflar bilinmeli

135.                      Kırmızı ve beyaz pulpa nedir

136.                      Dalak Lenf folikülleri nasıldır.

137.                      Billroth adlı kordonlar nedir

138.                      Dalak punktat hücresel bileşimi nasıldır

139.                      Tonsillalar

140.                      Ağız boşluğunun gerisinde ve yutakta bulundukları bilinmeli.

141.                      Bulundukları yere göre isim aldıkları ögrenilmeli

142.                      Tonsilla palatina nasıldır

143.                      Tonsilla lingualis nerdedir

144.                      Tonsilla farengea, Tonsilla tubalis özellikleri nelerdir

145.                      Kripta bilinmelidir

146.                      Götürücü lenf damarları nasıldır

147.                      Lenf Nodu Histolojisi

148.                      Lenfosit infiltrasyonları

149.                      Soliter lenf folikülü ve Agregat lenf folikülü  ne demektir

150.                      Timus hariç bütün lenfoid organlar lenf folikülüne sahip olduğu bilinmeli

151.                      Lenf folikülleri lenfoid sistemin fonksiyonel ünitesidirler.

152.                      Retikulum hüc. lenfositler, Makrofajlar, Plazma hücreleri

153.                      Primer lenf folikülü Sekonder lenf folikülü nedir

154.                      Solunum Sistemi Gelişimi

155.                      Solunum sistemi kaç kısımda incelenir.

156.                      Üst solunum sistemi, burun,nazal boşluklar ,paranazal sinüsler,nazofarinks ve orofarinks;

157.                      Alt solunum sistemi : larinks,trakea,bronşlar ve akciğerlerden oluşur.

158.                      İnsanlarda solunum sistemi 26. 27.günde, 4.farengeal ceplerin kaudalinde ve ön(baş) barsağın ventralinde geliştigini bilmeli

159.                      Solunum sisteminin gelişmesi ,ilk olarak ilkel farinksin tabanındaki ve orta hatta meydana gelen laringotrakeal oluğun (yarık) oluşmasıyla başladığını öğrenebilmeli.

160.                      Laringotrakeal yarık barsak endodermi ile kuşatılmış olup, larinks, trake, bronşlar ve akciğerlerin epiteli ve bezlerin geliştiği bölge olduğu unutulmamalı.

161.                      Üst Solunum Yolları Histolojisi

162.                      Burun dış kısmından başladığı bilinmeli

163.                      Trakea’nın bronşlara açıldığı yere kadarki oluşumları içerir.

164.                      Burun Burun, kavitesi

165.                      Koku epiteli, Sinuslar

166.                      Pharynx, Larynx, Trachea nedir bilinmeli

167.                      Trakea ve Bronş Histolojisi

168.                      Solunum sisteminde histolojik tabakalanmada bilinmeli

169.                      Tunica mucosa a. Lamina epithelialis b. Lamina propria neresidir

170.                      Tunica submucosa nası bir yapıdır

171.                      Tunica muscularis kas tabakası olduğu bilinmeli

172.                      Tunica adventitia nasıl özelliktedir

173.                      Bronşiyoller ve Alveoller

174.                      Alt Solunum yolları neresidir

175.                      Bronşlardan sonraki kısmı neredir

176.                      Akciğer ve Bronş neresidir

177.                      Terminal bronşiol Respiratuvar bronşiol ne demektir

178.                      Alveolar kanal nasıldır

179.                      Akciğerler ve Plevra

180.                      Akciğerlerde histolojik yapılar nasıldır

181.                      Plevra visseral ve parietal olmak üzere 2 katmandan oluşan seröz bir zar olduğu bilinmeli

182.                      Visseral plevra akciğerlerin yüzeyini ve fissürleri örttüğü bilinmeli

183.                      Parietal plevra göğüs duvarının iç yüzeyini, diafragmayı ve mediasteni örtmektedir

184.                      Akciğer ve plevra sorunları, effüzyon (effusion) ve infeksiyonlar olduğu unutulmamalı

185.                      Kalp Kasının Fizyolojik Özellikleri

186.                      Kalpte bulunan kas tiplerini sayar.

187.                      Kalp kasındaki özelleşmiş iletici liflerin özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar.

188.                      Kalp kasının iskelet kası ile arasındaki farkları ve benzerlikleri tanımlar

189.                      İnterkale diskleri tanımlar.

190.                      İnterkale disklerin önemini açıklar.

191.                      Yarık bağlantıların yerleşimlerini tanımlar.

192.                      Yarık bağlantıların görevlerini açıklar.

193.                      Bir kalp kasında oluşan aksiyon potansiyelinin diğer hücrelere nasıl iletildiğini açıklar.

194.                      Atriyum sinsityumundan ventrikül sinsityumuna aksiyon potansiyellerinin neden doğrudan geçemediğini açıklar.

195.                      Kalbin iki fonksiyonel sinsityuma ayrılmış olmasının önemini açıklar.

196.                      Bir ventrikül kasından kaydedilmiş aksiyon potansiyelini çizer

197.                      Kalp kasında uzun aksiyon potansiyeli ve platonun nedenini açıklar.

198.                      kalp kasında aksiyon potansiyeli oluşumunda görev alan iyon kanallarını sayar.

199.                      Kalp kasında ve özelleşmiş ileti sistemlerinde sinyal iletim hızını açıklar.

200.                      Kalp kasında yanıtsız dönemlerin sürelerini ve atriyum ve ventrikül arasındaki farkları açıklar.

201.                      Kalpte uyarılma-kasılma eşleşmesini açıklar.

202.                      Kalp kasılmasında Transvers tübüllerin ve kalsiyum iyonlarının görevlerini açıklar

203.                      Kalp Çalışmasının Düzenlenmesi

204.                      Kalbin pompaladığı hacmi düzenleyen mekanizmaları sayar.

205.                      Frank-Starling mekanizmasını açıklar.

206.                      Ventrikül işlev eğrilerini çizerek açıklar.

207.                      Kalbin sempatik sinirlerle uyarılma mekanizmasını açıklar.

208.                      Kalbin parasempatik sinirlerle uyarılma mekanizmasını açıklar.

209.                      Sempatik ve parasempatik uyarıların kalp işlevi eğrisine etkilerini açıklar.

210.                      Potasyum ve kalsiyumun kalp işlevi üzerine etkilerini açıklar.

211.                      Sıcaklığın kalp üzerine etkilerini açıklar.

212.                      Kalp ritmi ve iletimi üzerine parasempatik uyarıların etkilerini açıklar.

213.                      Ventriküler kaçış kavramını açıklar.

214.                      Vagus sinirinin etkilerinin mekanizmasını açıklar.

215.                      Sempatik uyarının kalp ritmine ve iletime etkisini açıklar.

216.                      Sempatik etkinin mekanizmasını açıklar.

217.                      Kalp Döngüsü, Kalpteki Basınç Değişiklikleri

218.                      Kalp döngüsünün tanımını yapar.

219.                      Atriyumların primer pompa olarak görevlerini açıklar.

220.                      Atriyumlardaki basınç değişikliklerini, a, c ve d dalgalarının açıklar.

221.                      Ventriküllerin pompa olarak görevlerini açıklar.

222.                      Ventriküllerin kanla dolma evrelerini tanımlar.

223.                      Sistol sırasında ventriküllerdeki eş hacimli kasılma dönemini açıklar.

224.                      Sistol sırasında ventriküllerdeki fırlatma dönemini açıklar.

225.                      Sistol sonunda ventriküllerdeki eş hacimli gevşeme dönemini açıklar.

226.                      Diyastol sonu hacminin tanımını yapar.

227.                      Sistol sonu  hacminin tanımını yapar.

228.                      Atım  hacminin tanımını yapar.

229.                      Elektrokardiyogram

230.                      Kalbin özelleşmiş uyarı ve ileti sistemlerini sayar.

231.                      Sinüs düğümünün yapısını ve yerleşimini açıklar.

232.                      Sinüs düğümünün kendiliğinden oluşan elektiriksel ritminin mekanizmasını açıklar.

233.                      Düğümler arası yolları sayar ve önemini açıklar.

234.                      Kalp uyarısının atriyumlarda yayılmasını açıklar.

235.                      A-V düğümü ve uyarının atriyumlardan ventriküllere geciktirilerek iletilmesini açıklar.

236.                      Sinüs düğümünden doğan bir uyarının izlediği yollar boyunca geçen süreleri ayrı ayrı açıklar.

237.                      Yavaş iletinin nedenini açıklar.

238.                      Ventriküllerin purkinje liflerindeki hızlı iletinin nedenlerini açıklar.

239.                      A-V demette tek yönlü iletininin nedenini ve önemini açıklar.

240.                      Purkinje liflerinin ventriküller içindeki dağılımını açıklar.

241.                      Kalp uyarısının ventrikül kasında iletilmesini açıklar.

242.                      Kalbin ritmini neden sinüs düğümünün denetlediğini açıklar.

243.                      Ektopik uyarı odağı kavramını açıklar.

244.                      Stokes-Adams sendromunu açıklar.

245.                      Ventrikül kasının uyumlu kasılmasında purkinje sisteminin görevini açıklar.

246.                      Normal bir EKG'yi çizer ve dalgaların özelliklerini açıklar

247.                      Depolarizasyon ve repolarizasyon dalgalarını açıklar.

248.                      Depolarizasyon ve repolarizasyon dalgalarını açıklar.

249.                      Ventrikül Kasının Tek Evreli (Monofazik) Aksiyon Potansiyelinin Standart Elektrokardiyogramdaki QRS ve T Dalgaları ile İlişkisini açıklar.

250.                      Atriyum ve ventrikül kasılmasının EKG dalgaları ile ilişkisini açıklar.

251.                      EKG'deki voltaj ve zaman kalibrasyon çizgilerini tanımlar.

252.                      EKG'deki normal voltaj aralıklarını tanımlar.

253.                      EKG yardımıyla kalp hızını tayin eder.

254.                      Bipolar ekstremite derivasyonlarını sayar ve özelliklerini tanımlar.

255.                      Einthoven kanununu tanımlar.

256.                      Einthoven üçgenini çizer.

257.                      Gögüs derivasyonlarını sayar ve özelliklerini açıklar.

258.                      Büyütülmüş unipolar ekstremite derivasyonlarını sayar ve özelliklerini açıklar.

259.                      Vektör Analizi ve Kardiyak Aritmiler

260.                      Elektrik potansiyellerini göstermek için vektör kavramını tanımlar.

261.                      Her standart bipolar derivasyonun ve her unipolar ekstremite derivasyonunun eksenlerini çizer.

262.                      Farklı derivasyonlardan kaydedilen potansiyellerin vektöryel analizini yapar.

263.                      Normal EKG'nin vektöryel analizini yapar.

264.                      Ventrikül QRS'nin ortalama elektiriksel eksenini hesaplar ve önemini açıklar.

265.                      Standart derivasyon EKG'sinden elektiriksel ekseni belirler.

266.                      Eksen sapmasına neden olan anormal ventrikül durumlarını sayar ve mekanizmalarını açıklar.

267.                      EKG'de voltaj artmasınının nedenlerini ve mekanizmasını açıklar.

268.                      EKG'de voltaj azalmasının nedenlerini sayar ve mekanizmalarınıı açıklar.

269.                      Uzamış ve karmaşık biçimli QRS komplekslerinin nedenlerini sayar ve mekanizmalarını açıklar.

270.                      Zedelenme akımı kavramını açıklar.

271.                      Zedelenme akımının QRS kompleksine etkilerini açıklar.

272.                      Zedelenme akımına sebep olabilecek durumları sayar.

273.                      Zedelenme potansiyelinin eksenini çizer.

274.                      Zedelenme akımının analizinde J noktasının önemini açıklar.

275.                      Zedelenme akımının EKG üzerine etkilerini açıklar.

276.                      Akut anteriyor duvar infarktüsünün özelliklerini açıklar.

277.                      Akut anteriyor duvar infarktüsünün zedelenme potansiyelinin eksenini çizer.

278.                      Arka duvar infarktüsünün özelliklerini açıklar.

279.                      Posteriyor duvar infarktüsünün zedelenme potansiyelinin eksenini çizer.

280.                      Kalbin diğer bölümlerinin infarktüs alanını zedelenme potansiyelini kullanarak tayin eder.

281.                      İyileşmiş eski miyokard infarktüsünün EKG bulgularını açıklar.

282.                      Depolarizasyon dalgasının yavaş iletilmesinin T dalgasına etkilerini açıklar.

283.                      Depolarizasyonun kısalmasına bağlı oluşan anaormal T dalgalarını açıklar.

284.                      Dijitalin T dalgasına etkilerini açıklar.

285.                      Taşikardi kavramını açıklar ve genel nedenlerini sayar.

286.                      Bradikardi kavramını açıklar.

287.                      Atletlerde bradikardinin mekanizmasını açıklar.

288.                      Vagal uyarıya bağlı bradikardi mekanizmasını açıklar.

289.                      Sinüs aritmisini açıklar.

290.                      Sinüs taşikardisine ait EKG bulgularını tanır

291.                      Bradikardiye ait EKG bulgularını tanır.

292.                      Sinüs bradikardisine ait EKG bulgularını tanır.

293.                      Sinoatriyal bloğu tanımlar ve EKG bulgularını tanır.

294.                      A-V bloğu tanımlar ve nedenlerini açıklar.

295.                      A-V blokların ayrımını yapar ve EKG bulgularını tanır.

296.                      Stokes-Adams sendromunu ve ventriküler kaçış kavramlarını açıklar.

297.                      Kısmi ventrikül içi blok-elektiriksel değişkenlik kavramlarını açıklar ve EKG bulgularını tanır.

298.                      Erken vuru kavramını açıklar ve nedenlerini sayar.

299.                      Atriyum kaynaklı erken vuruyu tanımlar ve EKG bulgularını tanır.

300.                      Eksik nabız kavramını açıklar.

301.                      A-V düğüm/A-V demet kaynaklı erken vuruları tanımlar ve EKG bulgularını tanır.

302.                      Ventrikül kaynaklı erken vuruları açıklar ve nedenlerini sayar.

303.                      Ventrikül kaynaklı ektopik erken kasılma odağının vektöryel çözümlemesini yapar.

304.                      Paroksismal taşikardi kavramını açıklar.

305.                      Atriyum kaynaklı paroksismal taşikardiyi tanımlar ve EKG bulgularını tanır.

306.                      A-V düğüm kaynaklı paroksismal taşikardiyi açıklar.

307.                      Ventrikül kaynaklı paroksismal taşikardiyi açıklar ve EKG bulgularını tanır.

308.                      Ventrikül fibrilasyonunu açıklar.

309.                      Ventrikül fibrilasyonunun nedeni olan döngüsel hareketleri açıklar.

310.                      Fibrilasyonun zincirleme tepkime mekanizmasını açıklar.

311.                      Ventrikül fibrilasyonuna ait EKG bulgularını tanır.

312.                      Ventriküllerin elektroşok ile defibrilasyonunu açıklar.

313.                      Atriyum fibrilasyonunu açıklar.

314.                      Atriyumların atriyum fibrilasyonunda pompalama özelliklerini açıklar.

315.                      Atriyum fibrilasyonundaki EKG bulgularını tanır.

316.                      Atriyum fibrilasyonu sırasında ventrikül ritmini açıklar.

317.                      Atriyum fibrilasyonunda elektroşok tedavisini açıklar.

318.                      Atriyum flatterini açıklar ve EKG bulgularını tanır.

319.                      Kalp Kapakçıkları ve Kalp Sesleri

320.                      A-V kapakları ve görevlerini tanımlar.

321.                      Papiller kasların görevlerini açıklar.

322.                      Aort ve pulmoner kapakların görevlerini açıklar.

323.                      Aort basıncı eğrisini çizer ve oluşan çentiğin sebebini açıklar.

324.                      Birinci ve ikinci kalp seslerinin nedenlerini açıklar.

325.                      Birinci ve ikinci kalp seslerinin süre ve şiddetlerini açıklar.

326.                      Üçüncü kalp sesinin mekanizmasını ve özelliklerini açıklar.

327.                      Dördüncü kalp sesini tanımlar.

328.                      Normal kalp seslerinin oskültasyon bölgelerini tanımlar.

329.                      Düşük frekanslı seslerin nasıl kaydedildiğini açıklar.

330.                      Romatizmal kapak lezyonlarını açıklar.

331.                      Kapaklarda oluşan skar dokusunun önemini ve etkilerini açıklar.

332.                      Aort darlığı üfürümünün mekanizmasını ve özelliklerini tanımlar.

333.                      Aort yetmezliğinin diyastoldeki üfürümünün mekanizmasını ve özelliklerini tanımlar.

334.                      Mitral yetmezliğin sistoldeki üfürüm mekanizmasını ve özelliklerini tanımlar.

335.                      Mitral Darlığın diyastoldeki üfürüm mekanizmasını ve özelliklerini tanımlar.

336.                      Kapak üfürümlerinin fonokardiyogramlarını ayırt eder.

337.                      Aort stenozu ve aort yetmezliğinde dolaşım dinamiğini açıklar.

338.                      Aort stenozu ve aort yetmezliğinde gelişen kompansasyon mekanizmalarını açıklar.

339.                      Aort stenozu ve aort yetmezliği sonucunda oluşan pulmoner ödem mekanizmasını açıklar.

340.                      Mitral darlık ve mitral regürjitasyonun dinamiklerini açıklar.

341.                      Mitral kapak hastalığında pulmoner ödemin mekanizmasını açıklar.

342.                      Mitral kapak hastalığında sol atriyum genişlemesi ve atriyum fibrilasyonunu açıklar.

343.                      Mitral kapak hastalığının erken evrelerinde kompansasyon mekanizmalarını açıkar.

344.                      Kapak lezyonu olan hastalarda egzersiz sırasındaki dolaşım dinamiklerini açıklar.

345.                      Patent duktus arteriyozusu tanımlar ve önemini açıklar.

346.                      Doğumdan sonra duktusun kapanma mekanizmasını açıklar.

347.                      Kalıcı patent duktusta dolaşım dinamiklerini açıklar.

348.                      Akciğerlerde tekrarlayan dolaşımı ve özelliklerini açıklar.

349.                      PDA'da azalmış kalp ve solunum yedeklerini açıklar.

350.                      PDA'da kalp seslerinin özelliklerini açıklar.

351.                      Cerrahi tedaviden genel hatlarıyla bahseder.

352.                      Fallot tetralojisini tanımlar ve eşzamanlı görülen dört anormalliği sayar.

353.                      Fallot tetralojisindeki anormal dolaşım dinamiklerini açıklar.

354.                      Fallot tetralojisinde cerrahi tedaviden genel hatlarıyla bahseder.

355.                      Konjenital anomalilerin nedenlerini genel hatlarıyla açıklar.

356.                      Kalp cerrahisi sırasında kullanılan vücut dışı dolaşımı genel hatlarıyla açıklar.

357.                      Kalbin Yaptığı İş ve Metabolizması

358.                      Kalp döngüsü sırasında kalbin yaptığı işi tanımlar.

359.                      Kalp döngüsü sırasında hacim-basınç eğrisini çizer.

360.                      Önyük ve ardyük kavramlarını açıklar.

361.                      Hemodinamiğin İlkeleri

362.                      Dolaşım sisteminin fonksiyonel bölümlerini açıklar.

363.                      Dolaşım sisteminin değişik bölgelerindeki kan hacimlerini belirtir.

364.                      Çeşitli tiplerdeki sistemik damarların enine kesit alanları ve kan akımı hızlarını belirtir.

365.                      Dolaşım sisteminin çeşitli bölümlerindeki basınçları açıklar.

366.                      Dokuların kan akımının doku ihtiyaçlarına göre nasıl düzenlendiğini açıklar.

367.                      Kalp debisinin lokal doku akımları tarafından nasıl kontrol edildiğini açıklar.

368.                      Arteryel basıncın düzenlenme mekanizmalarını açıklar.

369.                      Basınç, akım ve direnç arasındaki ilişkileri açıklar.

370.                      Kan akımını ölçme yöntemlerini sayar ve açıklar.

371.                      Damarlarda kanın laminer akım kavramını açıklar.

372.                      Bazı özel şartlarda türbülan kan akımı kavramını ve eddy akımlarını açıklar.

373.                      Toplam periferik damar direnci ve toplam pulmoner damar direncini açıklar.

374.                      Damarda kanın iletkenliği ve dirençle ilişkisini açıklar.

375.                      Damarın çapındaki değişikliklerin damar iletkenliğine etkisi açıklar.

376.                      Poiseuille yasasını açıklar.

377.                      Seri ve paralel düzenlenmiş vasküler dolaşımda kan akımına karşı oluşan direnci açıklar.

378.                      Hematokrit kavramını açıklar.

379.                      Kan hematokrit ve viskozitesinin damar direnci ve kan akımı üzerine etkilerini açıklar.

380.                      Hematokritin kan viskozitesine etkisini açıklar.

381.                      Viskozitenin tanımını yapar.

382.                      Basıncın damar direnci ve doku akımı üzerine etkilerini açıklar.

383.                      Arter ve venlerin gerilebilme yetenekleri arasındaki farklılıkları açıklar.

384.                      Vasküler gerilebilirlik formülünü açıklar.

385.                      Damar uyumu (Vasküler kapasitans; Kompliyans) kavramını açıklar.

386.                      Arteryel ve venöz dolaşımların hacim-basınç eğrilerini açıklar.

387.                      Sempatik uyarı veya baskılamanın arteryel ve venöz sistemlerde hacim-basınç ilişkileri üzerine etkilerini açıklar.

388.                      Damarların geciken uyumu (stres-gevşeme) kavramını açıklar.

389.                      Sistolik ve diyastolik basınç kavramlarını açıklar.

390.                      Nabız basıncı kavramını açıklar.

391.                      Nabız basıncını etkileyen faktörleri açıklar.

392.                      Arteriyosklerozun nabız basıncına etkisini açıklar.

393.                      Anormal basınç nabız dalgalarını sayar ve açıklar.

394.                      Basınç nabızlarının periferdeki arterlere iletilmesi kavramını açıklar.

395.                      Küçük arterler, arteriyol ve kapillerde basınç nabızlarının sönme mekanizmasını açıklar.

396.                      Oskültasyon yöntemini sırasıyla açıklar.

397.                      Korotkoff seslerinin mekanizmasını açıklar.

398.                      Oskültasyon yöntemi ile ölçülen normal arter basınçlarını açıklar.

399.                      Ortalama arter basıncı kavramını açıklar.

400.                      Sağ Atriyum Basıncı (Santral Venöz Basınç ) kavramını açıklar.

401.                      Sağ atriyum basıncının nasıl düzenlendiğini açıklar.

402.                      Sağ atriyum basıncını etkileyen faktörleri açıklar.

403.                      Venöz direnç ve perifer venöz basıncı kavramlarını açıklar.

404.                      Yüksek sağ atriyum basıncının perifer venöz basıncı üzerine etkisini açıklar.

405.                      İntraabdominal basıncın bacakların venöz basıncına etkisini açıklar.

406.                      Yerçekimine bağlı basıncın venöz basınca etkilerini açıklar.

407.                      Yerçekimi faktörünün arteryel ve diğer basınçlar üzerine etkisini açıklar.

408.                      Ven kapakları, venöz pompa ve bunların venöz basınç üzerine etkilerini açıklar.

409.                      Varikoz venlerin nedenlerini ve mekanizmasını açıklar.

410.                      Ven basıncının kabaca klinik tahmininin nasıl yapılacağını açıklar.

411.                      Venöz basıncın ve sağ atriyum basıncının nasıl ölçüldüğünü açıklar.

412.                      Ven ve öteki dolaşım basınçlarının ölçülmesinde ''basıncın referans düzeyi'' kavramını açıklar.

413.                      Özel kan depolarını sayar ve depoladıkları kan miktarlarını yazar.

414.                      Dalakta kanın depolandığı bölgeleri sayar ve bu alanların önemini açıklar.

415.                      Dalağın kan temizleme işlevini açıklar.

416.                      Dalağın retiküloendotelyal hücrelerini açıklar.

417.                      Mikrodolaşım ve Lenfatik Sistem

418.                      Mikrodolaşım ve Kapiller Sistemin Yapısını tanımlar.

419.                      Kapiller duvarın yapısını açıklar.

420.                      Kapiller membrandaki porların özelliklerini açıklar.

421.                      Bazı organ kapillerlerinde görülen özel por tiplerini sayar ve özelliklerini açıklar.

422.                      Vazomosyon kavramını açıklar.

423.                      Kapiller sistemin ortalama fonksiyonunu açıklar.

424.                      Kapiller membrandan çeşitli maddelerin diffüzyon özelliklerini açıklar.

425.                      Porlardan geçişte moleküler büyüklüğün etkisini açıklar.

426.                      Konsantrasyon farkının kapiller membran boyunca görülen net difüzyona etkisini açıklar.

427.                      İnterstisyum ve interstisyal sıvı kavramlarını açıklar.

428.                      İnterstisyel jel kavramını açıklar.

429.                      İnterstisyumdaki serbest sıvı kavramını ve önemini açıklar.

430.                      Kapillerler membrandan sıvı geçişini beliryen ''Starling güçleri'' ni sayar ve etkilerini açıklar.

431.                      Kapiller hidrostatik basıncın nasıl ölçüldüğünü ve miktarını açıklar.

432.                      Fonksiyonel kapiller basıncın mikropipet yöntemi ile ölçülen değerden daha az olmasınının nedenini açıklar.

433.                      İnterstisyel sıvı hacmi ölçüm yöntemlerini sayar ve nasıl ölçüldüğünü açıklar.

434.                      Sıkıca sarılmış dokulardaki interstisyel sıvı basınçlarının değerlerini açıklar.

435.                      Gevşek derialtı dokusundaki gerçek interstisyel sıvı basıncı değerlerini açıklar.

436.                      Negatif interstisyel sıvı basıncının temel nedenini açıklar.

437.                      Kolloid ozmotik basınç kavramını açıklar.

438.                      Plazma kolloid ozmotik basıncın normal değerlerini yazar.

439.                      Farklı plazma proteinlerinin kolloid ozmotik basınca etkilerini açıklar.

440.                      İnterstisyel sıvının kolloid ozmotik basıncını açıklar.

441.                      Kapiller arteryel ucunda filtrasyona neden olan güçlerin analizini yapar.

442.                      Kapillerin venöz ucunda görülen reabsorbsiyonun analizini yapar.

443.                      Filtrasyon sabiti kavramını açıklar.

444.                      Güçlerdeki anormal dengesizliklerin kapiller membran üzerine etkisini açıklar.

445.                      Lenfatik sistemin özelliklerini açıklar.

446.                      Terminal lenfatik kapillerler ve permeabilite özelliklerini açıklar.

447.                      Lenf yapımını açıklar.

448.                      Lenf akım hızını tanımlar.

449.                      İntrestisyel sıvı basıncının lenf akımı üzerine etkilerini açıklar.

450.                      Lenfatik pompanın özelliklerini açıklar.

451.                      Lenfatiklerin dıştan aralıklı sıkıştırılmasına bağlı pompalanmasında görev alan faktörleri sayar.

452.                      Lenfatik kapiller pompa kavramını açıklar.

453.                      Lenfatik sistemin interstisyel sıvı, hacim ve konsantrasyonları üzerindeki rollerini açıklar.

454.                      Kan Akımının Yerel ve Hümoral Kontrolü

455.                      Dokuların neden kan akımına ihtiyaç duyduğunu sıralar.

456.                      Değişik organ ve dokuların kan akımındaki farklılıkları açıklar.

457.                      Kan akımının yerel dokular tarafından yapılmasının önemini açıklar.

458.                      Kan akımının kontrol mekanizmalarını sayar ve açıklar.

459.                      Vazokonstriktör ajanları sayar ve etki mekanizmalarını açıklar.

460.                      Vazodilatatör ajanları sayar ve etki mekanizmalarını açıklar.

461.                      İyonların ve diğer kimyasal faktörlerin vasküler kontroldeki rollerini açıklar.

462.                      Kaslarda normalde ve egzersiz esnasında kan akım hızını yazar.

463.                      Kas kasılması sırasında kan akımını açıklar.

464.                      Egzersiz sırasında kas kapillerinde kan akımı özelliklerini açıklar.

465.                      İskelet kaslarında kan akımının bölgesel düzenlenme mekanizmasını açıklar ve katkı sağlayan faktörleri sayar.

466.                      Kas kan akımının sinirsel kontrolünü açıklar.

467.                      Egzersiz sırasında dolaşım sisteminde ortaya çıkan değişiklikleri sayar.

468.                      Kütle sempatik deşarjının etkilerini açıklar.

469.                      Egzersiz sırasında arteryel basıncın artışını sağlayan faktörleri sayar.

470.                      Egzersiz sırasında arteryel basınçtaki artış miktarlarını yazar.

471.                      Egzersiz sırasında arteryel basınç artışının neden önemli olduğunu açıklar.

472.                      Egzersiz sırasında kalp debisi artışının önemini açıklar.

473.                      Ağır egzersiz sırasında kalp debisi değişikliklerinin çizimsel analizini yapar.

474.                      Arteriyel Basıncın Kısa Dönem Düzenlenmesi

475.                      Doku metabolizmasının yerel kan akımı üzerindeki etkilerini açıklar.

476.                      Oksijen miktarı değiştiğinde yerel kan akımının akut regülasyonunu açıklar.

477.                      Akut lokal kan akımı regülasyonunda vazodilatatör teoriyi  '' Adenozinin özel rolü''  açıklar.

478.                      Kan akımının yerel kontrolünde oksijen ihtiyaç teorisini açıklar.

479.                      Yerel kan akımının kontrolünde besin faktörlerinin olası rolünü açıklar.

480.                      Reaktif hiperemi kavramını açıklar.

481.                      Aktif hiperemi kavramını açıklar.

482.                      Metabolik ve miyojenik mekanizmaları açıklar.

483.                      Bazı özel dokularda kan akımının özel kontrolünü açıklar.

484.                      Nitrik oksidin kan akımı üzerine etkilerini açıklar.

485.                      Sempatik sinir sisteminin dolaşıma ulaştığı yolları sayar.

486.                      Kan damarlarının sempatik inervasyonunu açıklar.

487.                      Kalbe giden sempatik sinir liflerinin etkilerini açıklar.

488.                      Kalp fonksiyonlarının ve özellikle kalp hızının parasempatik kontrolünü açıklar.

489.                      Vazomotor merkez kavramını açıklar.

490.                      Vazomotor merkezin kısımlarını ve özelliklerini açıklar.

491.                      Sempatik vazokonstriktör tonus ve vazomotor tonus kavramlarını açıklar.

492.                      Kalp aktivitesinin vazomotor merkez tarafından kontrolünü açıklar.

493.                      Vazomotor merkezin yüksek beyin merkezleri tarafından kontrolünü açıklar.

494.                      Adrenal medulla ve sempatik vazokonsiktör sistem ilişkisini açıklar.

495.                      Sempatik vazodilatatör sistem ve santral sinir sistemi tarafından kontrolü.

496.                      Sempatik vazodilatatör sistemin muhtemel önemsizliğini açıklar.

497.                      Vazovagal senkop kavramını açıklar.

498.                      Kan basıncında hızlı yükselmeye sebep olan değişiklikleri açıklar.

499.                      Arter basıncının sinirlerle kontrol hızını açıklar.

500.                      Kan basıncının sürdürülmesinde görev alan refleks mekanizmaları sayar.

501.                      Baroreseptörler ve inervasyonlarının fizyolojik anatomisini açıklar.

502.                      Baroreseptörlerin basınca yanıtlarını açıklar.

503.                      Baroreseptörler tarafından başlatılan dolaşım refleksini açıklar.

504.                      Vücut postüründeki değişiklikler sırasında baroreseptörlerin işlevini açıklar.

505.                      Baroreseptör kontrol sisteminin tamponlama işlevini açıklar.

506.                      Arter basıncınınn uzun süreli düzenlenmesinde baroreseptörlerin önemini açıklar.

507.                      Arter basıncının karotis ve aort kemoreseptörleri tarafından kontrolünü açıklar.

508.                      Arter basıncı ve diğer dolaşım faktörlerinin düzenlenmesinde yardımcı olan atriyal ve pulmoner arter reflekslerini açıklar.

509.                      Böbrekleri aktive eden atriyal reflekleri \"Hacim refleksi\"  açıklar.

510.                      Bainbridge refleksini açıklar.

511.                      MSS'nin iskemik yanıtı kavramını ve önemini açıklar.

512.                      MSS'nin iskemik yanıtında vazomotor merkezin rolünü açıklar.

513.                      MSS'nin iskemik yanıtının arter basıncı düzenleyicisi olarak önemini açıklar.

514.                      Cushing reaksiyonunu açıklar.

515.                      Abdominal bası refleksini açıklar.

516.                      Egzersizde iskelet kaslarının kasılmasının sebep olduğu kalp debisi ve arter basıncı artışını açıklar.

517.                      Arter basıncındaki solunum dalgalarının mekanizmasını açıklarç

518.                      Baroreseptör ve kemoreseptör reflekslerin salınımını açıklar.

519.                      MSS'nin iskemik yanıtının  salınımlarını açıklar.

520.                      Arteriyel Basıncın Uzun Dönem Düzenlenmesi

521.                      Kan akımının uzun süreli kontrol mekanizmalarını açıklar.

522.                      Doku damarlanmasındaki değişiklikleri açıklar.

523.                      Uzun süreli düzenlemede oksijenin rolünü açıklar.

524.                      Yeni damarların oluşumunda vasküler endotelyal büyüme faktörlerinin önemini açıklar.

525.                      Damarlanmanın neye göre belirlendiğini açıklar.

526.                      Kollateral gelişimini ve önemini açıklar.

527.                      Basınç diürezi ve natriürezi kavramlarını açıklar.

528.                      Basıncın böbrek-vücut sıvısı sistemi tarafından kontrolünün çizimsel analizini yapar.

529.                      Arter basıncını uzun süreli düzenlenmesini belirleyen faktörleri açıklar.

530.                      Sıvı alımı ve böbrek fonksiyonlarının değişmediği durumlarda yüksek toplam perifer direnci artışının uzun süreli arter basıncı düzeylerine etkilerini açıklar.

531.                      Sıvı hacmindeki artışın arter basıncını yükseltme mekanizmalarını açıklar.

532.                      Arter basıncının düzenlenmesinde böbrek vücut sıvıları sisteminde tuzun önemini açıklar.

533.                      Hipertansiyonu tanımlar.

534.                      Hipertansiyonun ölüme neden olan etkilerini açıklar.

535.                      Hacim-yükleme tipi hipertansiyon gelişimi sırasında dolaşım fonksiyonlarında meydana gelen olaylar dizisini açıklar.

536.                      Primer aldosteronizme bağlı hipertansiyonu açıklar.

537.                      Aort koarktasyonu nedeniyle vücudun üst tarafında görülen hipertansiyonun özelliklerini açıklar.

538.                      Otoregülasyonun aort koarktasyonu hipertansiyonundaki rolünü açıklar.

539.                      Preeklampside görülen hipertansiyonun özelliklerini açıklar.

540.                      Nörojenik hipertansiyonu açıklar.

541.                      Baroreseptörlerin kesilmesine bağlı olarak gelişen akut nörojenik hipertansiyonun özelliklerini açıklar.

542.                      Primer (Esansiyel) Hipertansiyonu tanımlar ve önemini açıklar.

543.                      Aşırı kilo alımı ve obezite nedeniyle oluşan esansiyel hipertansiyonun özelliklerini açıklar.

544.                      Esansiyel hipertansiyonda arter basıncı kontrolünün çizimsel analizini yapar.

545.                      Esansiyel hipertansiyonun tedavisinin genel prensiplerini açıklar.

546.                      Sistemik basıncın düzenlenmesinde rolü olan hormonları sayar

547.                      Renin-anjiyotensin sisteminin bölümlerini açıklar.

548.                      Arter basıncının kontrolünde renin-anjiotensin vazokonstriktör mekanizmasını açıklar.

549.                      Renin-anjiyotensin sistemi ile gelişen vazokonstriktör basınç yanıtının gücü ve hızını açıklar.

550.                      Anjiotensinin böbreklerde su ve tuz tutulmasına etkilerini açıklar.

551.                      Anjiyotensinin uzun süreli arter basıncı kontrolündeki önemini açıklar.

552.                      Anjiyotensin ile İlgili Hipertansiyon Tiplerini sayar ve özelliklerini açıklar.

553.                      Goldblatt'ın "tek böbrek" hipertansiyonu kavramını açıklar.

554.                      Goldblatt'ın "iki böbrek" hipertansiyonu kavramını açıklar.

555.                      Klinik olarak renin salgılayan hastalıklı böbrekler bağlı hipertansiyonun özelliklerini açıklar.

556.                      Kalp Debisi ve Venöz Dönüşün Düzenlenmesi

557.                      Kalp debisini tanımlar ve dinlenim ve etkinlik sırasındaki normal değerlerini yazar.

558.                      Kalp indeksi kavramını açıklar.

559.                      Yaşın kalp debisi üzerine etkisini açıklar.

560.                      Kalp debisinin venöz dönüş tarafından kontrolü- Kalbin Frank-Starling mekanizmasını ve rolünü açıklar.

561.                      Toplam perifer direncinin uzun süreli kalp debisi düzeyine etkilerini açıklar.

562.                      Kalp debisi eğrisinin analizini yapar.

563.                      Çok etkin kalbe neden olabilen faktörleri sayar.

564.                      Sinirsel uyarılmanın kalbin pompalamasını artırıcı etkisini açıklar.

565.                      Kalp hipertrofisinin neden olduğu artmış pompa etkinliğini açıklar.

566.                      Az etkin kalbe neden olan faktörleri sayar.

567.                      Kalp debisinin kontrolünde sinir sisteminin rolünü açıklar.

568.                      Kalp debisi ve venöz dönüş arttığında arteryel basıncın korunmasında sinir sisteminin önemini açıklar.

569.                      Kalp debisi kalp atım hızı ve hemoglobin konsantrasyonu atasındaki mekanizmayı açıklar

570.                      Kalp debisi kalp atım hızı ve hemoglobin konsantrasyonu arasındaki mekanizmayı açıklar

571.                      Yüksek kalp debisinin nedenlerini sayar ve mekanizmalarını açıklar.

572.                      Düşük kalp debisinin nedenlerini sayar ve mekanizmalarını açıklar.

573.                      Kalbin pompalama etkinliğini nicel olarak açıklamak için kullanılan kalp debisi eğrilerinin analizini yapar.

574.                      Venöz dönüş eğrilerinin analizini yapar.

575.                      Ortalama dolaşım doluş basıncını tanımlar.

576.                      Kan hacminin ortalama dolaşım doluş basıncına etkisini açıklar.

577.                      Dolaşımın sempatik sinirler ile uyarılmasının ortalama dolaşım doluş basıncına etkisini açıklar.

578.                      Ortalama sistemik doluş basıncını tanımlar.

579.                      Ortalama sistemik doluş basıncındaki değişikliklerin venöz dönüş eğrilerine etkisini açıklar.

580.                      Venöz dönüşe direnci tanımlar.

581.                      Venöz dönüşe direncin venöz dönüş eğrisi üzerine etkisini açıklar.

582.                      Kan hacminin artmasının kalp debisi üzerine etkisini açıklar.

583.                      Kan hacmi artışına yanıt olarak başlayan ileri kompanse edici etkileri açıklar.

584.                      Sempatik uyarının kalp debisine etkisini açıklar.

585.                      Sempatik inhibisyonun kalp debisine etkisini açıklar.

586.                      Arteryovenöz fistül sonrasında kalp debisi ve sağ atriyum basıncında oluşan değişikliklerin analizini yapar.

587.                      Kalp debisini ölçme yöntemlerini sayar ve açıklar.

588.                      Kalp debisinin ölçülmesinde Fick ilkesini açıklar.

589.                      Koroner Dolaşım ve Miyokardiyal iskemi

590.                      Koroner kan akımının fizyolojik anatomisini tanımlar.

591.                      Koroner kan akımının fizyolojik anatomisini tanımlar.

592.                      Normal koroner kan akımını tanımlar.

593.                      Ağır egzersizde koroner kan akımı değerlerini yazar.

594.                      Sistol ve diyastol sırasında koroner kan akımındaki fazik değişiklikleri açıklar.

595.                      Epikardiyal ve subendokardiyal kan akımlarının karşılatırmasını yapar.

596.                      Koroner kan akımının temel belirleyicilerini açıklar.

597.                      Bölgesel koroner kan akımı düzenlenmesinde temel faktörleri sayar ve özelliklerini açıklar.

598.                      Koroner kan akımının sinirsel kontrolünü açıklar.

599.                      Kalp kası metabolizmasının özel niteliklerini açıklar.

600.                      İskemik kalp hastalığını ve önemini açıklar.

601.                      Aterosklerozu ve iskemik kalp hastalıklarında aterosklerozun önemini açıklar.

602.                      Akut koroner tıkanma nedenlerini açıklar.

603.                      Emboli ve trombüs gibi kavramları açıklar.

604.                      Kalpte kollateral dolaşımın yaşam kurtarıcı önemini açıklar.

605.                      Miyokard infarktüsü tanımlar.

606.                      Miyokard infarktüsünde meydana gelen olayları açıklar.

607.                      Subendokardiyal infarktüsü açıklar.

608.                      Akut koroner tıkanmayı izleyen ölümün nedenlerini sayar.

609.                      Kardiyak şok kavramını açıklar.

610.                      Kanın venöz sistemde göllenmesinin nedenlerini açıklar.

611.                      Miyokard infarktüsünden sonra kalbi fibrilasyon eğilimine sokan faktörleri sıralar.

612.                      İnfarktüs alanının rüptürünün görülme zamanlarını ve nedenini açıklar.

613.                      Akut miyokard infarktüsünün iyileşme aşamalarını açıklar.

614.                      Akut miyokard infarktüsünün iyileşme aşamalarını açıklar.

615.                      Miyokard infarktüsünün tedavisinde dinlenmenin önemini açıklar.

616.                      Miyokard infarktüsünün iyileşmesinden sonra kalbin işlevlerini normal kalbe göre açıklar.

617.                      Koroner kalp hastalığında ağrının özelliklerini açıklar.

618.                      Anjina pektorisi tanımlar ve özelliklerini açıklar.

619.                      Anjina pektorisin ilaçla tedavisini açıklarlar.

620.                      Aort-Koroner Bypass cerrahisini genel hatlarıyla tanımlar.

621.                      Koroner anjiyoplasti uygulamasını genel hatlarıyla açıklar.

622.                      Kalp Yetmezliği

623.                      Orta derece kalp yetmezliğinin akut etkilerini açıklar.

624.                      Akut kalp yetmezliğinin sempatik sinir refleksleriyle kompansasyonunu açıklar.

625.                      Yetmezliğin kronik evresini açıklar.

626.                      Kalp yetmezliğinde orta derecede sıvı retansiyonunun yararlı etkilerini açıklar.

627.                      Ağır kalp yetmezliğinde aşırı sıvı tutulmasının zararlı etkilerini açıklar.

628.                      Kompanze kalp yetmezliği kavramını açıklar.

629.                      Dekompanze kalp yetmezliği kavramını açıklar.

630.                      Dekompanze kalp yetmezliğinin çizimsel analizini yapar.

631.                      Dekompanzasyon tedavisini genel hatlarıyla açıklar.

632.                      Dijital gibi kardiyotonik ilaçların etki mekanizmasını açıklar.

633.                      Tek taraflı sol kalp yetmezliğini açıklar.

634.                      Kardiyojenik şok kavramını açıklar.

635.                      Kardiyojenik şokta kalp haraplanmasının kısır döngüsünü açıklar.

636.                      Kardiyojenik şokta tedavi yaklaşımını genel hatlarıyla açıklar.

637.                      Kalp yetmezliğinde ödem oluşum mekanizmalarını açıklar.

638.                      Kalp yetmezliğinde perifer ödeminin nedenlerini açıklar.

639.                      Akut kalp yetmezliğinin neden perifer ödemine sebep olmadığını açıklar.

640.                      Atriyal natriüretrik faktörün kardiyak dekompansasyondaki rollerini açıklar.

641.                      Kronik kalp yetmezliğinde akut akciğer ödeminin oluşum basamakalrını açıklar.

642.                      Kalp yedeği kavramını açıklar.

643.                      Düşük kalp yedeğinin tanısını genel hatlarıyla açıklar.

644.                      Akut kalp yetmezliği ve kronik kompansasyonunun çizimsel analizini yapar.

645.                      Akut kalp krizinin etkisini açıklar.

646.                      Sempatik reflekslerin etkisini açıklar.

647.                      Birkaç gün sonrasında gerçekleşen kompansasyonu açıklar.

648.                      Dekompanse kalp yetmezliğinin çizimsel analizini yapar.

649.                      Dekompanse kalp hastalığında dijital tedavisini açıklar.

650.                      Yüksek debili kalp yetmezliğinin çizimsel analizini yapar.

651.                      Dolaşım Şokunun Fizyopatolojisi 

652.                      Kalp debisi azalmasına bağlı oluşan dolaşım şoku nedenlerini sayar ve açıklar.

653.                      Kalp debisi azalmaksızın oluşan dolaşım şoku nedenlerini açıklar.

654.                      Dolaşım şokunda arteryel basınçta oluşan değişiklikleri açıklar.

655.                      Şokun evrelerini sayar ve özelliklerini açıklar.

656.                      Hipovolemik şoku tanımlar.

657.                      Kaybedilen kan hacminin kalp debisi ve arteryel basınçla ilişkisini açıklar.

658.                      Şokta sempatik refleks kompansasyon mekanizmalarını ve arteryel basıncı korumadaki özel değerlerini açıklar.

659.                      Koroner ve serebral kan akımının reflekslerle korunması mekanizmasını açıklar.

660.                      Kompanse şok kavramını açıklar.

661.                      Kompanse şoktaki kontrol mekanizmalarını sırasıyla sayar.

662.                      Dekompanse şok kavramını açıklar.

663.                      Dekompanse şokta kalp depresyonunu açıklar.

664.                      Dekompanse şokta vazomotor yetersizliği açıklar.

665.                      Dekompanse şokta çok küçük damarların blokajını açıklar.

666.                      Dekompanse şokta kapiller permeabilite artışının etkisini açıklar.

667.                      Dekompanse şokta iskemik dokulardan serbestlenen toksinleri ve  etkilerini açıklar

668.                      Endotoksinin neden olduğu kalp depresyonunu açıklar.

669.                      Genel hücresel haraplanma mekanizmalarını sayar.

670.                      Ağır şokta doku nekrozunu ve özelliklerini tanımlar.

671.                      Şokta asidozu açıklar.

672.                      İlerleyici şokun kısır döngü mekanizmasını açıklar.

673.                      Geridönüşümsüz şoku ve özelliklerini açıklar.

674.                      Plazma kaybına bağlı hipovolemik şok kavramını açıklar ve nedenlerini sıralar.

675.                      Travmaya bağlı hipovolemik şok kavramını açıklar.

676.                      Nörojenik şok kavramını açıklar ve nedenlerini sayar.

677.                      Anaflaktik şok ve histamin şoku kavramlarını açıklar.

678.                      Septik şok kavramını açıklar ve nedenlerini sayar.

679.                      Septik şokun özgün niteliklerini sayar.

680.                      Dolaşımın durması kavramını ve nedenlerini açıklar.

681.                      Dolaşımın durmasının beyne etkisini açıklar.

682.                      Yerine koyma tedavisini açıklar.

683.                      Şokun sempatomimetik ilaçlarla tedavisini açıklar.

684.                      Diğer tedavi seçeneklerini sayar ve açıklar.

685.                      Ventilasyon ve Solunum Mekaniği

686.                      Solunumu tarif eder

687.                      Solunum sisteminin fonksiyonlarını maddeler halinde sayar ve herbirini açıklar

688.                      Solunumun amacını açıklar

689.                      Solunuma katılan yapıları söyler

690.                      Hava yollarının fonksiyonlarını anlatır

691.                      Anatomik ve fizyolojik ölü boşluğu tanımlar

692.                      Anatomik ölü boşluk hacminin söyler

693.                      İnspirasyon ve ekspirasyonu tanımlar

694.                      İnspirasyonda görev alan kasları fonksiyonlarıyla birlikte söyler

695.                      Ekspirsyonda görev alan kasları fonksiyonlarıyla birlikte söyler

696.                      Akciğerlerde havanın içe ve dışa doğru hareketine neden olan basınçları söyler

697.                      Alveoler basıncı açıklar

698.                      Transpulmoner basıncı tanımlar

699.                      Kompliyansı tanımlar

700.                      Kompliyansta meydana gelen artma ve azalmanın ne anlama geldiğini anlatır

701.                      Kompliyansı etkileyen faktörleri sayar

702.                      Histerezisi tanımlar

703.                      Yüzey gerilimini tarif eder

704.                      Sürfaktanın görevini söyler

705.                      Sürfaktan ve yüzey gerilimi arasındaki ilişkiyi anlatır

706.                      Akciğerin genişlemesine göğüs kafesinin etkisini anlatır

707.                      Sürfaktan salınımını artıran ve azaltan etmenleri sayar

708.                      Solunum işini tanımlar

709.                      Akciğer hacimlerini miktarlarıyla birliktesöyler

710.                      Akciğer kapasitelerini miktarlarıyla birlikte söyler

711.                      Alveoler ventilasyon hızının hesaplanmasını anlatır

712.                      Solunum yollarının farklı basamaklarının fonksiyonlarını anlatır

713.                      Bronşial ağacın farklı bölümlerinde hava akımına karşı oluşan direnci karşılaştırmalı olarak anlatır

714.                      Bronşial ağacın sinirsel ve lokal kontrolünü ayrıntılarıyla anlatır

715.                      Kompliyansı etkileyen faktörleri sayar

716.                      Solunum fonksiyon testlerinin yapılış amacını açıklar

717.                      Solunum fonksiyon testlerinde kullanılan temel kavramları kısaltmalarıyla birlikte söyler

718.                      FEV1, FVC ve FEV1/FVC\' yi tanımlar

719.                      Normal FEV1/FVC oranını söyler

720.                      FEV1/FVC oranındaki anormalliklerin anlamını söyler

721.                      Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalığını tanımlar ve FEV1 FVC oranlarını söyler

722.                      Pulmoner Dolaşım ve Pulmoner Ödem

723.                      Pulmoner damarların fonksiyonel yapısını anlatır

724.                      Bronşial damarların fonksiyonel özelliklerini ve pulmoner damarlardan farkını anlatır

725.                      Pulmoner sistemdeki lenfatiklerin fonksiyonlarını anlatır

726.                      Sistolik, diastolik ve ortalama pulmoner arter basınç değerlerini söyler

727.                      Ortalama pulmoner kapiller basıncını söyler

728.                      Sol atriyal ve pulmoner venöz basınçların değerlerini söyler

729.                      Sol atriyum basıncının nasıl ölçüldüğünü anlatır

730.                      Lokal alveoler kan akımı üzerine azalmış alveoler oksijenin etkisini anlatır

731.                      Bölgesel pulmoner kan akımı üzerine akciğerlerdeki hidrostatik basınç farklarının etkisini anlatır

732.                      Pulmoner kan akımının bölgelere göre olan farklarını sebepleriyle birlikte anlatır

733.                      Egzersizin pulmoner kan akımı üzerine olan etkisini açıklar

734.                      Akciğer kapiller mebranları ve periferik dokulardaki sıvı değişim dinamiği arasındaki farkları anlatır

735.                      Akciğerde interstisyel sıvı basıncı ve diğer basınçlar arasındaki ilişkileri anlatır

736.                      Pulmoner ödem güvenlik faktörünü söyler

737.                      Pulmoner ödem oluşma mekanizmasını ayrıntılı olarak anlatır

738.                      Akciğer Alveollerinde Gaz Alışverişi

739.                      Gaz difüzyonunun moleküler temellerini anlatır

740.                      Temel difüzyon kanunlarını söyler

741.                      Parsiyel basınç kavramını açıklar

742.                      Suda ve dokuda çözünen gazların nasıl basınç oluşturduğunu anlatır

743.                      Bir sıvıda erimiş gazın basıncını belirleyen faktörleri söyler

744.                      Hava yollarındaki su buharı basıncını tarif eder

745.                      Sıvılardaki gazların difüzyonuna neden olan basınç farkını söyler

746.                      Gazların dokulardaki difüzyonunu anlatır

747.                      Atmosfer havasının bileşimindeki gazları miktarlarıyla birlikte söyler

748.                      Solunum yollarında nemlenmiş havanın içeriğini söyler

749.                      Alveoler havanın gaz karışımını miktarlarıyla birlikte söyler

750.                      Alveol havasının atmosfer havası ile değişim hızını anlatır

751.                      Alveoler havanın yavaş yenilenmesinin önemini söyler

752.                      Ekspirasyon  havasının gaz karışımını miktarlarıyla birlikte söyler

753.                      Alveoldeki karbondioksit ve oksijen konsantrasyonu söyler

754.                      Ekspirasyon havasının alveoler havadan neden farklı olduğunu açıklar

755.                      Solunum ünitesi kavramını ayrıntılarıyla açıklar

756.                      Solunum membranının tabakalarını sırasıyla sayar

757.                      Solunum membranında gazların difüzyon hızını etkileyen faktörleri sayar ve bu faktörlerin etkielrini açıklar

758.                      Oksijen ve karbondioksit için difüzyon kapasini anlatır

759.                      Egzersizde oksijen difüzyon kapasitesi değişimini anlatır

760.                      Difüzyon kapasitesini ölçme yöntemlerini sayar

761.                      Ventilasyon perfüzyon oranının önemini anlatır

762.                      Ventilasyon perfüzyon oranı normal olduğunda akciğerdeki gazların konsantrasyonlarını söyler

763.                      Ventilasyon perfüzyon oranı sıfır olduğunda akciğerdeki gazların konsantrasyonlarını söyler

764.                      Ventilasyon perfüzyon oranı sonsuz olduğunda akciğerdeki gazların konsantrasyonlarını söyler

765.                      Fizyolojik şant kavramını ve etkisini açıklar

766.                      Fizyolojik ölü boşluk hacminin normalden fazla olduğu durumda meydana gelen olayları  ve etkilerini açıklar

767.                      Kanda Gazların Taşınması

768.                      Oksijenin alveolden pulmoner kapiller kana nasıl difüze olduğunu açıklar

769.                      Egzersiz süresince oksijenin pulmoner kana alınmasını anlatır ve istirahatteki durumdan farkını açıklar

770.                      Oksijenin arteryel kanda taşınmasını anlatır

771.                      Oksijenin periferik kapillerden doku sıvısına difüzyonunu parsiyel basınçlarıyla birlikte anlatır

772.                      Kan akım hızının interstisyel sıvı PO2'si üzerine etkisini anlatır

773.                      Doku metabolizma hızının interstisyel sıvı PO2'si üzerine etkisini anlatır

774.                      Oksijen taşınmasında hemoglabinin rolünü anlatır

775.                      Oksijenin hemoglobinle geridönüşümlü bağlanmasının önemini açıklar

776.                      Kanda hemoglobin ile birleşebilen maksimum oksijen miktını söyler

777.                      Sistemik arteryel kan dokulardan geçerken hemoglobinden serbestlenen oksijen miktarını söyler

778.                      Oksijen yararlanma katsayısını söyler

779.                      Ağır egzersiz esnasında oksijen taşınmasındaki farkılıkları açıklar

780.                      Hemoglobinin doku PO2\'si üzerine olan tampon etkisini anlatır

781.                      Oksijen hemoglobin disosiyasyon eğrisini kaydıran faktörleri sayar ve oksijen taşınmasındaki önemlerini açıklar

782.                      Hücreiçi PO2\'nin oksijen kullanım hızına etkisini anlatır

783.                      Oksijen kullanımında kapillerden hücreye difüzyon uzaklığının etkisini anlatır

784.                      Oksijenin metabolik kullanımına kan akımının etkisini açıklar

785.                      Oksijenin çözünmüş halde taşınmasını anlatır

786.                      Karbon monoksitin hemoglobinle birleşmesinin oksijen üzerine etkisini anlatır

787.                      Bohr etkisini tarif eder ve oksijen taşınmasındaki önemini açıklar

788.                      Karbondioksitin kimyasal taşınma şekillerini anlatır

789.                      Çözünmüş halde karbondioksit taşınmasını anlatır

790.                      Karbondioksitin bikarbonat iyonu şeklinde taşınmasını anlatır

791.                      Karbondioksitin hemoglobin ve plazma proteinleri ile birleşmiş olarak taşınmasını açıklar

792.                      Karbondioksitin periferdeki doku hücrelerinden kapillerlere ve pulmoner kapillerlerden alveollere difüzyonunu ayrıntılı olarak anlatır

793.                      Doku metabolizması ve kan akım hızının interstisyel PCO2 üzerine etkini anlatır

794.                      Karbondioksitin taşınmasında oksijenin bağlanmasının etkisini açıklar

795.                      Haldane etkisini tarif eder ve karbondioksit taşınmasındaki önemini açıklar

796.                      Solunumsal değişim kavramını açıklar

797.                      Solunumun Fizyolojik Düzenlenmesi

798.                      Solunum merkezini tanımlar

799.                      Dorsal solunum grubu nöronlarının inspirasyon ve solunum ritminin düzenlenmesindeki görevlerini açıklar

800.                      İnspirasyonda "Rampa Sinyali"nin tanımını yapar ve önemini açıklar

801.                      Pnömotaksik merkezin inspirasyonun sınırlandırılması ve solunum frekansı üzerindeki kontrolünü ayrıntılı olarak anlatır

802.                      Ventral solunum grubu nöronlarının inspirasyon ve ekspirasyondaki görevlerini ayrıntılarıyla anlatır

803.                      Hering-Breuer genişleme refleksini anlatır ve solunumda ki önemini açıklar

804.                      Anksiyetenin solunum ritmi üzerine etkisini açıklar

805.                      Kemoduyar alanın yerini ve görevini söyler

806.                      Hidrojen iyonlarının kemoduyar nöronlar üzerine etkisini açıklar

807.                      Karbondioksit iyonlarının kemoduyar nöronlar üzerine etkisini açıklar

808.                      Karbondioksitin uyarıcı etkisinin neden azaldığını açıklar

809.                      Kan PCO2'si ve hidrojen iyon konsantrasyonunun alveoler ventilasyon üzerine etkilerini anlatır

810.                      Solunum merkezinin doğrudan kontrolünde oksijenin neden etkisiz olduğunu açıklar

811.                      Solunumun kontrolünde periferik kemoreseptör sistemi anlatır

812.                      Periferik kmoreseptör sistem üzerine oksijenin rolünü açıklar

813.                      Kemoreseptörlerin düşük arteryel oksijen ile nasıl uyarıldıklarını anlatır

814.                      Kemoreseptörler üzerine karbondioksit ve hidrojen iyon konsantrasyonlarının etkisini anlatır

815.                      Düşük arteryel hidrojen ve karbondioksitin alveoler ventilasyon üzerine etkisini açıklar

816.                      Aklimatizasyon olayını anlatır

817.                      Alveoler ventilasyona pH, PO2 ve PCO2'nin birlikte etkilerini anlatır

818.                      Solunum Yetersizliği ve Fizyopatolojisi

819.                      Hava yollarındaki irritan reseptörlerin önemini anlatır

820.                      Akciğer "j" reseptörlerinin fonksiyonunu söyler

821.                      Beyin ödeminin solunum merkezinin aktivitesi üzerine etkisini anlatır

822.                      Anestezinin solunum merkezinin aktivitesi üzerine etkisini anlatır

823.                      Cheyne-Stokes solunumunun mekanizmasını ayrıntılarıyla açıklar

824.                      Uyku apnesini tarif eder

825.                      Uyku apnesine sebep olan faktörleri ve mekanizmalarını ayrıntılı olarak anlatır

826.                      Solunum anomalilerini incelemede kullanılan yöntemleri sayar

827.                      Maksimum ekspirasyon akımının ölçülmesini ve önemini açıklar

828.                      Zorlu ekspirasyon vital kapasitesi ve zorlu ekspirasyon hacmini açıklayarak anlatır

829.                      Kronik pulmoner amfizemi ayrıntılı olarak anlatır

830.                      Pnömoniyi anlatır

831.                      Atelektaziyi tarif eder

832.                      Solunum yolu tıkanmasının ve sürfaktan eksikliğinin atelektaziye nasıl yol açtığını açıklar

833.                      Astımı ayrıntılı olarak anlatır

834.                      Tüberkülozu anlatır

835.                      Hipoksiyi tanımlar ve oksijen tedavisinin önemini anlatır

836.                      Hipoksinin vücuttaki etkilerini anlatır

837.                      Siyanozu anlatır

838.                      Hiperkapniyi anlatır

839.                      Yapay solunumu tarif eder

840.                      Dispneyi tanımlar

841.                      Havacılık ve Sualtı Dalış Fizyolojisi

842.                      Farklı yükseklikteki barometrik basınçların nasıl hesaplandığını anlatır

843.                      Çeşitli irtifalarda hemoglobinin oksijenle doygunluk durumunu anlatır

844.                      Çeşitli yüksekliklerde saf oksijen solunmasının alveoler PO2 üzerine etkisini anlatır

845.                      Düşük oksijene aklimatizasyonu açıklar

846.                      Aklimatizasyon sırasında eritrositler, hemoglobin, difüzyon kapasitesi, doku kapilleritesinin artışını açıklar

847.                      Kronik dağ hastalığını anlatır

848.                      Hızlandırıcı kuvvetin "G" tanımını yapar

849.                      Negatif "G" kuvvetini tarif eder ve vücuda olan etkilerini anlatır

850.                      Uzayda ağırsızlığın vücuda olan etkilerini anlatır

851.                      Deniz derinliğinin basınçla ilişkisini anlatır

852.                      Derinliğin gazların hacmi üzerine etkisini örneklerle açıklar

853.                      Yüksek azot basıncında azot narkozunun nasıl oluştuğunu anlatır

854.                      Yüksek basınçlarda oksijen toksisitesinin mekanizmasını ayrıntılı olarak açıklar

855.                      Oksijen toksisitesinin vücuttaki etkilerini anlatır

856.                      Derin denizlerde karbondioksit toksisitesinin etkilerini anlatır

857.                      Dekompresyonun nasıl oluştuğunu açıklar

858.                      Dekompresyon hastalığının semptomlarını sayar

859.                      Derin dalışlarda helyum-oksijen karışımı kullnılmasının önemini anlatır

860.                      Hiperbarik oksijen tedavisini anlatır

861.                      Eritrosit Biyokimyası ve Hemoglobin Sentezi

862.                      Hemoproteinlerin yapısını bilmeli

863.                      Hemoglobin sentezini bilmeli

864.                      Miyoglobin (Mb) ve Hemoglobin (Hb) yapısını ve farklarını tanımlayabilmeli

865.                      Miyoglobin ve Hemoglobin’e O2 bağlanması ve allosterik etkileşimler hakkında bilgi sahibi olmalı

866.                      O2 taşınmasını tanımlayabili

867.                      CO2 taşınmasını tanımlayabili

868.                      CO zehirlenmesinin mekanizmasını bilmeli

869.                      2,3 BPG etkisini bilmeli

870.                      Hb tiplerini sayabilmeli

871.                      Hemoglobinopatiler

872.                      Hemoglobinopatilerin tanımlayabilmeli

873.                      Abnormal hemoglobinler ve talasemilerin öğrenmeli

874.                      Talasemilerde moleküler mekanizmaları açıklayabilmeli

875.                      Talassemilerin tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilmeli

876.                      Cicle cell anemi ve diğer abnormal hemoglobinopatilerdeki yapısal defektleri öğrenmeli

877.                      Cicle cell anemi tanısında kullanılan lab testlerinin öğrenilmesi

878.                      Klinik olgular verilerek yorumlayabilmeli

879.                      Plazma Proteinleri

880.                      Plazma proteinlerinin isimlerini ve genel özelliklerini bilmeli

881.                      Plazma proteinlerinin fonksiyonlarını bilmeli

882.                      Hiperproteinemi sebeplerini bilmeli

883.                      Hipoproteinemi sebeplerini bilmeli

884.                      Protein tayin yöntemlerini sayabilmeli

885.                      Serum protein elektroforezinde oluşan bandların hangi proteinlere ait olduğunu       bilmeli

886.                      Ateroskleroz, Myokard İnfarktüsü ve Tanı Kriterleri

887.                      Aterosklerozun tanımını yapabilmeli

888.                      Ateroskleroz oluşumunda rol oynayan klasik ve klasik olmayan risk faktörlerini bilmeli

889.                      Aterosklerozun oluşum safhaları, okside LDL’nin ateroskleroz oluşumundaki rolünü bilmeli

890.                      Aterosklerozu hızlandıran ve yavaşlatan biyokimyasal faktörleri sayabilmeli

891.                      Myokard infarktüsünün tanımını yapabilmeli

892.                      Myokard infarktüsünün nedenlerini sayabilmeli

893.                      Myokard infarktüsü için kardiyak belirteçlerin  bilinmesi

894.                      Akut Faz Yanıtı

895.                      Akut faz proteinlerin tanımını yapabilmeli

896.                      Akut faz reaktanlarının isimlerini sayabilmeli

897.                      Akut faz reaktanlarını artıran sebepleri sayabilmeli

898.                      Eritrosit sedimentasyon hızı hakkında bilgi verebilmeli

899.                      C-reaktif protein (CRP) hakkında bilgi verebilmeli

900.                      CRP  ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli

901.                      Diğer akut faz proteinlerini sayabilmeli

902.                      Akut faz proteinlerinin klinikte kullanım alanları hakkında bilgi verebilmeli

903.                      Dolaşım Dinamiği İle İlgili Bilgiler

904.                      Dolaşım dinamiğini anlayabilmeli

905.                      Dolaşım sistemi yapı ve işlevini tanımlayabilmeli

906.                      Dolaşımda hidrostatik faktörleri bilmeli

907.                      Hemodinamiğin Temel Kavramları

908.                      Hemodinamik bozuklukları açıklayabilmeli

909.                      İç Sürtünmeli akış ve viskozluk katsayısını kavrayabilmeli

910.                      Poiseuille Yasasını ifade edebilmeli

911.                      Girdaplı akışı açıklayabilmeli

912.                      Kanın Akışkanlık Özellikleri

913.                      Kanın akışkanlık özelliklerini bilmeli

914.                      Damar genişleyebilirliği ve Laplace yasasını açıklayabilimeli

915.                      Kalbin etkinliği ve gücünü ifade edebilmeli

916.                      Kalp devrini açıklayabilmeli

917.                      Basınç Gradyenti

918.                      Arteriyel basınç pulsu ve yayılmasını kavrayabilmeli

919.                      Basınç gradyentini anlayabilmeli

920.                      Kan basıncının ölçülmesini bilmeli

921.                      Kan akışı ölçülmesini kavrayabilmeli

922.                      Solunum Dinamiği İle İlgili Bilgiler

923.                      Ses, işitme ve ses dalgalarının temel özelliklerini tanımlayabilmeli

924.                      Rezonans, kararlı dalgalar ve dış kulak borusu ilişkisini kurabilmeli

925.                      Sesin duyusal özelliklerini açıklayabilmeli

926.                      Alveol Mekaniği

927.                      Yüzey gerilim ve alveol mekaniğini ifade edebilmeli

928.                      Dış solunum sistemi mekaniğini açıklayabilmeli

929.                      Akciğer ve göğüs kompliyansını kavrayabilmeli

930.                      Solunumda Direnç Faktörü

931.                      Solunumda direnç faktörünü anlayabilmeli

932.                      Solunum sırasında hacim ve basınç değişimleri, solunum işini bilmeli

933.                      Kan gazlarının çözünürlüğü ve alveollerle kan arasında gaz alış verişini ifade edebilmeli

934.                      Akciğer Hacim Kapasiteleri

935.                      Akciğer hacim ve kapasitelerini kavrayabilmeli

936.                      Fonksiyonel artık kapasite tayinini bilmeli

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder