Featured Posts Slider

Image Slider

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Ders Notları


                          KURUL 1 • Biyoistatistik

Merkezi Eğilim Ölçüleri


 • Davranış Bilimleri • Deontoloji ve Tıp Tarihi • Halk Sağlığı • Tıbbi Biyokimya


                                 KURUL 2 • Biyoistatistik

 • Davranış Bilimleri
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik

 • Tıbbi Terminoloji


 • Klinik Mesleki Beceriler

Yahyanın Notları(1. Sınıf Tıp Fakültesi)

 Ders

Yahyanın Notları

Şiirlerim

Izdırap Serisi

Fotoğraf Galerim Manzara

Photo
Deontoloji 3 ve 4

 deont 3

Taberi 'firdevsul hikmeyi' yazdı.

ilk defa yavru atma abartus hadisesini yazan bilgindir.

diş hastalıkları ve dişlerin sabitlenmesi üzerine problemlerin çözümünü araştırır.


Ahmed ed dineveri eczacılık ve farmokognazi ile uğraşmıştır

kitabun nebatı yazdı.


ebu bekir er razi

beytül hikmenin sürekli içinde olduğu için büyük bir bilgi hazinesi vardır.

El havi fit tıb önemli eseridir.El Havi fit tıp muazzam bir Tıp ansiklopedisi

 El-Havi fit-Tıb ilk defa 1279-1280 yıllarında Antakya’lı Faraç İbni Salim 

tarafından Latince ’ye tercüme edilmiştir. 

yine er razinin bir kitabı camiul kebir

Cremonali gerard tarafından latinceye çevrilmiştir.

et tıbbil munsari adlı kitabı başka bir eseridir.

Er razi dünyada ilk defa psikolojik bir eser yazıyor ve et tıbur ruhani

+taksimül illel

el fisül fit tıb

el medhal ile tıb

et tibbul munık

el kabi fittıb 

sıretul hukame

er-Razi için çocuk tabiplerin babası

e almıştır.

 Yine öldürücü hastalıklar adıyla bilinen ‘’İlelul Katile’’ bir başka eseridir. 

Zehirler ve panzehirler hakkında yazmış olduğu bu kitap dönemine göre iyi bir 

toksikoloji kitabıdır.

Özellikle çocuklarda baş ağrısı, bademcik, boğaz ağrıları gibi hastalıkların çok 

kısa sürede tedavi edilebileceğinden bahseden‘’Bûrûs-saah’’ adlı eserdir. 

zamanında el kındiyi eleştiren bir kitabı mevcuttur

Er-Razi tıp tarihinde ilk defa hayvan bağırsaklarından imal ettiği iplikleri 

ameliyatta kullanmıştır. Yine derin yaralarda fitil uygulanması

önemli bir farmasötik şekil olup günümüzde de aynı şekilde kullanılmaktadır.

 İlaç yapımında ‘’beyaz kurşun merhemi’’ (dilüe Pb Subasetat)ilk defa Razi 

tarafından kullanılmıştır Ebubekir Er-Razi kuşkusuz yirminci yüzyılın başına kadar ve bugünün de bazı 

prensipleri dahil olmak üzere bütün dünyada gelmiş-geçmiş en büyük tabip ve 

tıp otoritesi olarak kabul edilirAli bin abbas el mecusi

+Kamılus Sinaatı't Tıbbıye (The Complete Art of Medicine)

Bugün Ali bin Abbas’ın kitapları birçok kütüphanede yazma eser olarak mevcut olup tüm 

dünyaya dağılmıştır. İlk dönemlerde Latinceye çevrilmiş sonra Avrupa'nın hemen bütün 

dillerine çevirileri yapılmıştır. Salerno tıp fakültesinde yıllarca başucu tıp kitabı olarak 

okutulmuştur.deont 4

ebu ali hüseyin bin abdullah bin sina

Hocasının kendisine tavsiyesi şudur; -‘’sakın ilimden başka bir şeyle uğraşma’’. !!!!!!!!!

Bir gün kitapçılar çarşısında satın aldığı bir eseri eve getirdiğinde Farabi'nin El Ibane adlı eseri olduğunu fark 

eder. İşte bu kitap tam da aradığı ve kafasındaki problemleri çözecek olan kitaptır.

Bir dönem felsefe ile uğraştığı için Gazneli Mahmut'a şikayet edilir ve sapık olduğu, dinden çıktığı, üzerine baskı 

yapılması gerektiği söylenir.

Bir dönem felsefe ile uğraştığı için Gazneli Mahmut'a şikayet edilir ve sapık olduğu, dinden çıktığı, üzerine baskı 

yapılması gerektiği söylenir.

Bu dönemde sarayın hem veziri hem tabipliğini yapar bu şehirde. Bu dönemde 4 ay kadar hapsedilir ve 

hapisteyken ‘’Kitab-ul Hidaye’’, meşhur kitabı ‘’Hay bin Yakzan’’ ile ‘’Kitabul Kulenc’’ adlı eserlerini yazar.

İbni Sina'nın El-kanun fi't-Tıb kitabı Cremonalı Gerard tarafından Arapçadan Latince 'ye 12. yy’da tercüme 

edilmiştir. 1473 yılından itibaren Roma'da, Milano'da, Venedik’de 1476, 79, 82, 88, 1500, 1527, 1544, 1595, 1608 

yıllarında defalarca basılmıştır.

El Edvıyetul Kalbıyye: İbni Sina'nın önemli bir 

diğer eseri olup kalp ile ilgilidir. 16 bölümden oluşan 

bu eser birçok alt başlıktan müteşekkildir

+El urcuze fit tıb

bir bitki hakkında bir kitap yazmıştır hindiba bitkisi!

-Danışname İ Alaiyye : Arapça adıyla daha çok meşhur olan bu kitabın İbn Sina’nın Farsça olarak yazdığı bir 

eserdir. Bu eser Büveyhi emiri Alauddevle Muhammed bin Rüstem adına yazılmış ve ithaf edilmiştir.

 -Kitabun Necat: İbni Sina'nın özet bir eseri olup Şifa adlı kitabının daha kolay anlaşılabilir kısa bir özeti şeklinde 

bir kitaptır. Bu kitabın İbranice, Latince, Almanca, İngilizce ve birçok diğer dillerde birçok defa basımı yapılmıştır. 

Türkiye'de Prof. Dr. Hüseyin Atay tarafından basımı yapılmış olup el yazması nüshaları dünyanın değişik 

kütüphanelerine dağılmıştır. Ülkemizde de el yazması nüshaları değişik kütüphanelerde mevcuttur.

-Risaleti aksamil hikme: İbni Sina bu kitabında tabiatın ilimlerini tek, tek ele alıp ‘’hikmet’’in kısımlarını tetkik 

eder. Bu kitap dünyanın değişik kütüphanelerinde birçok el yazması nüshası ile mevcut olup İstanbul'da da 

yayınlanmıştır(1880). Bundan on bir yıl sonra Hindistan'da basılmış, aradan 12 yıl geçtikten sonra Hindistan'da 

ikinci baskısı yapılmıştır.

 -Uyunul hikme: İbni Sina'nın bu eseri tabii ilimler ve metafizik hakkındadır. İlk dönemde Süryanice başta 

olmak üzere Latince ve günümüze kadar birçok diğer dillere tercüme edilmiştir. Aynı kitabın ünlü filozof 

Fahreddin er-razi tarafından yapılmış bir açıklamalı baskısı da mevcuttur. Bu kitap ‘’’hikmet'in gözleri’’’ anlamını 

taşımakta olup Hikmet'e giden istikametin, hikmet yolunda görülebilecek faziletleri ve erdemlerin felsefi ve edebi 

bir dille açıklar.

 -Risaletul kader: Kader ile ilgilidir. Fransızca, Türkçe vd. dillere çevirisi mevcuttur.

 -Risaletul mead: Ahiret hayatına dair bir eserdir.

 -El Mebde'vel Mead: Metafizik ve ahlaka dair bir eseridir. Hayatin başlangıcında ahirete kadarki yasamı felsefi 

bir dille ele alır

Ali bin İshak Kehhal

Arapça’da ‘’kehhal’’’ göze sürme çeken, göz sürmesi satan anlamında kullanılsa da gerçekten esas anlamı göz 

Tabibi, göz doktoru anlamında kullanılır. Ali Bin İshak göz üzerine özelleşmiş bir insandır. 

Yazarın aynı zamanda hayvanların yararlarını anlatan ‘’Menafiil hayevan’’ bir eseri daha mevcuttur. Bir başka 

küçük eseri de göz hastalıklarına ilişkin soru ve cevaplardan oluşan bir eserdir.


İbn Butlan sadn Butlan

Ali Bin Rıdvan ile olan mektup üzerinden 

tartışmalarıdır. İbn Butlan tartışmalar esnasında çok dikkatli ahlaklı zarif tavır takınan taraf olmuştur.

Bir dönem Hristiyanlığın önemli bir merkezi olan Antakya'da

kalmış, burada da bir hastanenin inşasına ve kurulmasına öncülük etmiştir. 

+takvimus sıhha

+davetil etibba

+el medhal ile tıb

El Makale Fi Şurbid-deva'

 -Sakyul Edviyetil Müshile Ve Terkibıha

 -Makale Fi Keyfiyetı Duhulil Ğıda Fil Bedeni Hadmihi Ve Hurucihi

 -El Mısriyye

 -Vakatül Etibba

 -Makale Fi Mudavati Sab


Said bin Hibetullah el Bağdadi

İbni Tilmiz gibi meşhur bir tabibin öğrencisidir.

-El Muğnı Fi Tedbiril Emrad Ve Marifetil İlel Vel A’rad.

 -Kıtabu Halkil Insan

 -El Esbab Vel Alamat

 -Makale Fi Terkibil Edviye

 -Makale Fi Zikril Hudûd Vel Furûk


Evhaduz Zaman Ebul Berekat


En önemli özelliği çağının en iyi psikiyatristi olmasıdır. İyi bir tabip olan Ebul 

Berekat İslam toplumunda yaşamasına rağmen hiçbir zaman dini ve düşüncesi 

sorun olmamıştır. ileri yaşlara kadar Yahudi olarak yaşadığı son dönemlere doğru 

Müslüman olduğu bilinmektedir.

+kitabun nefis


İbn Tilmiz

el mucezul bimaristan


Halk Sağlığının Matematiği

kaba ölüm her bin kişiden kaçı ölüyor

oranlarda hastalık bölü sağlık kız bölü erkek yap

hızlarda olay bölü tümü yapıyoruz

nedene özel ölüm hızlarında hastalık bölü yıl ortası nüfus 

bebek 1 yaşa kadar yani 365 güne kadar sayılıyor.

bebek ölüm hızı 1 yaş doldurmadan ölen bölü canlı doğum


bebeğin canlılık belirtileri 

(apgar)

activity kas tonusu

pulse nabız

grimace refleks

appearance cilt rengi

respiration solunum


neonotal 28 günlük bebek

erken neonotal 7 günlük bebek

geç neonotal 8 ile 28 arası

post neonotal 29 ile 365 arası

perinatal gebelik sağlığı ölçümü hesaplanırken tüm doğumlar ele alınır.

yaşa özel orantılı ölüm özel bölü tüm ölümler


Fatalite (Letalite hızı)

Hastalıktan ölen bölü hastalığa yakalanan

özel ölüm hastalıktan ölen bölü tüm ölümler


kaba doğum hızı 

canlı doğum bölü yıl ortası nüfus


genel doğurganlık hızı doğum bölü yıl ortası doğurgan karı

yaşa özel doğurganlık doğum bölü belli yaş karı sayısı

Doğurganlık ileri yaşlarda fazla ise, trizomi veya konjenital anomali riskleri hakkında ailelere bilgi verilmelidir.


toplam doğurganlık hızı hesaplanırken 15 49 yaş arası karıların 5er yıl aralıklı doğum hızları teker teker toplanır.


morbidite hastalık hızları:

prevalans hızı her 100 kişiden kaç kişi hasta oluyor

eski ve yeni kanser bölü toplam nüfus 

insidans yeni vaka sayısını verir 

yakalanan yeni kişi bölü risk altındaki nüfus( hasta olanları çıkar geri kalan risk grubudur)