Tıp Fakültesi 2. Sınıf 3. Kurul Müfredatı

 

1.       Böbrek, Ureter

2.       Böbreklerin şekli, ağırlığı, uçları, kenarları ve yüzleri

3.       Böbreklerin pozisyonu ve komşulukları

4.       Hilum renale

5.       Böbreği saran kılıflar

6.       Böbreklerin yapısı

7.       Böbreğin kanal sistemi

8.       Böbreklerin damarları, sinirleri ve lenf drenajı

9.       İdrar yolları

10.   Ureter yerleşimi, uzunluğu ve bölümleri

11.   Sağ ve sol ureter komşulukları

12.   Ureter'in darlıkları

13.   Ureter'in yapısı

14.   Ureter'in damar, sinir ve lenf drenajı

15.   Mesane ve Urethra

16.   Mesanenin şekli, pozisyonu, bölümleri ve yüzleri

17.   Mesanenin komşulukları

18.   Çocuklarda mesanenin durumu

19.   Kadınlarda mesanenin durumu

20.   Mesanenin bağları

21.   Mesanenin iç yüzü

22.   Mesanenin yapısı

23.   Mesanenin damar, sinir ve lenf drenajı

24.   Mesanenin dolma ve boşalma mekanizması

25.   Urethra masculina uzunluğu ve bölümleri

26.   Urethra masculina damar, sinir ve lenf drenajı

27.   Urethra masculina'nın sfinkterleri

28.   Urethra feminina'nın uzunluğu ve yapısı

29.   Urethra feminina'nın damar, sinir ve lenf drenajı

30.   Miksiyon

31.   Diyafram Urogenitale, Perine, Anal Bölge

32.   Trigonum urogenitale'nin sınırları ve tabakaları

33.   Diaphragma urogenitale

34.   Centrum tendineum perinei (corpus perinei)

35.   Epizyotomi

36.   Spatium superficiale perinei

37.   Spatium superficiale perinei'de bulunan yapılar

38.   Spatium profundum perinei

39.   Spatium profundum perinei'de bulunan yapılar

40.   Trigonum anale sınırları

41.   M. sphincter ani externus

42.   Fossa ischiorectalis (fossa ischioanalis)'in sınırları ve içerisinde bulunan yapılar

43.   Canalis pudendalis (Alcock kanalı)'in sınırları ve içerisinden geçen yapılar

44.   Erkek Genital Anatomisi

45.   Erkek dış genital organları

46.   Penis

47.   Penis'in fasiaları

48.   Ereksiyon, ejakulasyon

49.   Scrotum

50.   Erkek iç genital organları

51.   Testis (orchis)

52.   Epididymis

53.   Ductus deferens

54.   Funiculus spermaticus

55.   Erkek genital organlarının spesifik bezleri

56.   Prostata

57.   Vesicula seminalis (gl. vesiculosa)

58.   Gl. bulbo-urethralis

59.   Erkek iç ve dış genital organlarının damar, sinir ve lenf drenajı

60.   Kadın Genital Anatomisi

61.   Kadın iç genital organları

62.   Ovarium

63.   Tuba uterina (Salpinx)

64.   Uterus

65.   Uterus'u taşıyan yapılar

66.   Menstrual siklus

67.   Vagina

68.   Kadın dış genital organları

69.   Mons pubis

70.   Labium majus pudendi

71.   Labium minus pudendi

72.   Vestibulum vaginae

73.   Clitoris

74.   Bulbus vestibuli

75.   Gl. vestibularis major

76.   Gll. vestibularis minores

77.   Gl. mammaria

78.   Kadın iç ve dış genital organlarının damar, sinir ve lenf drenajı

79.   Urogenital Sistem Klinik Anatomisi

80.   Endokrin Sistem Anatomisi

81.   Gl. thyroidea

82.   Gl. parathyroidea

83.   Thymus

84.   Gl. suprarenalis

85.   Chromaffin sistem

86.   Paraganglionlar

87.   Paraaortik cisimcikler

88.   Glomus caroticum

89.   Glomus jugulare

90.   Glomus coccygeum (corpus coccygeum)

91.   Hypophysis

92.   Corpus pineale (Epiphysis)

93.   Pankreas'ın Langerhans Adacıkları

94.   Placenta

95.   Endokrin Sistem Klinik Anatomisi

96.   Üriner Sistem Gelişimi

97.   Üriner sistem elemanları nelerdir?

98.   Böbreklerin histolojik özellikleri

99.   Böbrek cisimciği nedir

100.                      Proksimal Tübülden ne anlamalıyız

101.                      Henle kulpu,

102.                      Distal tübül ne demek

103.                      Toplama tubule bilinmeli

104.                      Üriner Boşaltma yollarını saymalı

105.                      Böbrek Histolojisi

106.                      Böbrek gelişimi nasıl olmaktadır

107.                      Mesane gelişiminde özelikler nelerdir

108.                      Üretra gelişimi nereden başlamaktadır

109.                      Böbreğin konjenital anomalileri nelerdir

110.                      Üreterlerin konjenital anomalileri nasıl gözlenir

111.                      Mesane ve uretra’nın congenital anomalileri nelerdir bilinmeli

112.                      Böbrek Tubulusları Histolojisi

113.                      Böbrekte kaç tip tubulus vardır bilinmeli

114.                      Proksimal tubulus nedir

115.                      Distal tubulus nasıldır

116.                      Henle kulbu nedir

117.                      İnici ve çıkıcı kulbun histolojik özellikleri nelerdir bilinmeli

118.                      Üreter, Mesane ve Üretra Histolojisi

119.                      Üreter nasıl bir histolojik yapıdır

120.                      Üreterlerin konjenital anomalileri

121.                      Mesanenin özelliği nedir

122.                      Üretranın gelişimi ve histolojik yapısı nasıldır

123.                      Mesane ve uretra’nın congenital anomalileri.bilinmelidir

124.                      Tuba Uterina ve Uterus Histolojisi

125.                      Dişi üreme sistemini oluşturan organları;

126.                      Dişi genital kanal organlarının histolojisini öğrenmek.

127.                      Tuba uterine nerede bulunur yapısı nasıldır

128.                      Uterusun histolojik özellikleri nelerdir

129.                      Uterus ve tuba uterine ilgili anomaliler nasıldır bilinmeli

130.                      Over Histolojisi

131.                      Ovaryumların genel organizasyonunu;

132.                      Ovogenez, ovulasyon ve uterinal döngü süresince hormonal kontrolu;

133.                      Ovaryum follikülleri ve Korpus Luteum,

134.                      Ovaryumdaki foliküler yapılar nelerdir bilinmeli

135.                      Dış Genital Organların Histolojisi

136.                      Dişi üreme sistemini oluşturan organları;

137.                      Mons pubis, vagina, vulva, labium gibi kısımları bilmeli

138.                      Dişi genital kanal organlarının histolojisini öğrenmek

139.                      Gelişim bozuklukları ve klinik yaklaşımlar

140.                      Meme Bezlerinin Histolojisi

141.                      Dişi sistemi tamamlayıcı eleman olarak memelerin etkisi

142.                      Organ olarak salgı bezinin histolojik yapısı

143.                      Süt salınımı ve endokrin bezlerin etkileri nasıldır

144.                      Gelişim bozuklukları ve klinik yaklaşımlar nelerdir

145.                      Erkek Genital Sistem Embriyolojisi

146.                      Erkek Gonadların gelişimi,

147.                      Bipotansiyel gonad,

148.                      Testis ve ovaryum farklanmalarını kontrol eden mekanizmalar,

149.                      Gonad farklanması sırasında oluşan anomaliler ve klinik önemi.

150.                      Gelişim bozuklukları ve klinik yaklaşımlar bilinmeli

151.                      Dişi Genital Sistem Embriyolojisi

152.                      Dişi üreme sistemini oluşturan organları;

153.                      Ovaryumların genel organizasyonunu;

154.                      Ovogenez, ovulasyon ve uterinal döngü süresince hormonal kontrolu;

155.                      Dişi genital kanal organlarının histolojisini öğrenmek

156.                      Gelişim bozuklukları ve klinik yaklaşımlar öğrenilmeli

157.                      İntra ve Ekstra Testiküler Kan Histolojisi

158.                      Erkek Gonadların gelişimi nasıl olmaktadır

159.                      Bipotansiyel gonad ne demektir

160.                      Testis dokusu ve kanlanma nasıl olmaktadır

161.                      Testisin hücresel özellikleri ve diğer dokularla ilişkisi

162.                      Gelişim bozuklukları ve klinik yaklaşımlar

163.                      Hipofiz, Epifiz Histoloji ve Embriyolojisi

164.                      Nöroendokrin sistem hücre ve yapılarının mikroskobik özelikleri,

165.                      Hipofizin yapısı, bölümleri, hücreleri,

166.                      Adenohipofiz,

167.                      Hipozdeki hücrelerin salgıladıkları hormonlar ,

168.                      Pars tüberalis,

169.                      Nörohipofiz.

170.                      Epifizin yapısı, bölümleri ve hücreleri,

171.                      Pinealositler.

172.                      Eklenti Bezleri ve Penis Histolojisi

173.                      Yardımcı üreme bezlerinin histolojisi ve semenin oluşumuna katkıları,

174.                      Testis histolojisi ve spermatogenez, ve iletici yollar

175.                      Sperm taşıyan ve ileten kanalların histolojisi ve spermatogeneze katkıları,

176.                      Spermatogenez bozuklukları (infertilite ile ilişkili patolojiler),

177.                      Penis histolojisi bilinmeli

178.                      Tiroid ve Paratiroid Histolojisi

179.                      Tiroid yapısı,

180.                      Tirodin hücresel organizasyonu,

181.                      Foliküler hücreler,

182.                      Parafoliküler hücreler,

183.                      İyot sentezi,

184.                      Tiroide bağlı gelişen hastalıklar.

185.                      Paratiroid bezinin yapısı ve histolojik özellikleri,

186.                      Paratiroid hormone

187.                      Adrenal Bez Histolojisi

188.                      Endokrin sistem hücre ve yapılarının mikroskobik özelikleri

189.                      Sürrenal bezin yapısı,

190.                      Tabakaları ve bu tabakalardan salınan hormonlar

191.                      Bezin diğer hormone salgısı yapan bezlerle ilişkisi nasıldır

192.                      Adrenal Bez, Tiroid ve Paratiroid Embriyolojisi

193.                      Endokrin sistem hücrelerinin gelişimi

194.                      Tiroid yapısı ve embriyolojik gelişim özellikleri

195.                      Adrenal bezin gelişim anomalileri

196.                      Paratiroid embriyolojisi nereden başlayıp nereye doğru yönlenmektedir.

197.                      Vücut Sıvı Bölmeleri

198.                      Vücut sıvı bölümleri ve her bölümdeki sıvı miktarını listeler

199.                      Vücut sıvı bölümleri arasında sıvı alış-verişini ve etkileyen faktörleri yorumlar

200.                      Hücredışı ve hücreiçi sıvılar ile kan hacmi, plazma ve hematokrit gibi tabirlerin ayrımını yapar

201.                      Hücreiçi ve hücredışı sıvıların iyonik bileşimini karşılaştırır

202.                      Hücreiçi ve hücredışı sıvıların en önemli anyon ve katyonlarını miktarlarıyla birlikte listeler

203.                      Plazmada bulunan elektrolit dışı maddeleri listeler

204.                      Hücreiçi, hücredışı sıvıda bulunan önemli ozmolar maddeleri miktarlarıyla birlikte listeler

205.                      İndikatör-seyreltme kuralını açıklar ve kullanılabilecek indikatörleri listeler

206.                      İndikatör-seyreltme kuralına göre toplam vücut suyunun, hücredışı ve hücreiçi sıvı hacimlerinin, plazma hacminin hücrelerarası sıvı hacminin ve kan hacminin hesaplamasını yapabilir

207.                      Glomerüler Filtrasyon, Böbrek Kan Akımı ve Kontrolleri

208.                      Homeostazda böbreklerin çoklu işlevini açıklar

209.                      Böbreklerin görevlerini açıklar

210.                      Böbreklerin ve üriner yolların genel organizasyonu açıklar

211.                      Böbreğin kanlanmasını ve kan basınçlarını açıklar

212.                      Nefronun yapısını ve her segmentinin özelliklerini açıklar

213.                      Kortikal ve jukstamedullar nefronların ayrımını yapar

214.                      Mesanenin fizyolojik anatomisini ve sinir bağlantılarını tarif eder

215.                      İdrarın böbrekten üreterler aracılığıyla mesaneye taşınmasını açıklar

216.                      Üreterde ağrı algılanmasını ve üretorenal refleksi tanımlar

217.                      Mesanenin dolması ve mesane duvarı geriminin işeme refleksini tetiklemesini tarif eder

218.                      İşeme refleksini açıklar

219.                      İşemenin beyin tarafından kolaylaştırılması veya baskılanmasını açıklar

220.                      Atonik kese, otomatik mesane ve nörojenik mesane gibi işeme bozukluklarını tanımlar

221.                      Glomerüler kapiller membranının yapısını tarif eder

222.                      Glomerüler filtratın kompozisyonunu tanımlar

223.                      Glomerüler filtrasyon hızı ile böbrek plazma akımı arasındaki ilişkiyi tanımlar

224.                      Maddelerin filtre edilebilirlikleri üzerine onların büyüklüklerinin ve yüklerinin önemini kavrar

225.                      GFR'yi azaltabilen fiziksel, fizyolojik/fizyopatolojik nedenleri açıklar

226.                      Filtrasyonu kolaylaştıran veya zorlaştıran kuvvetlerin ayrımını yapar

227.                      Filtrasyon katsayısının, Bowman kapsülü içindeki hidrostatik basıncın, kapiller hidrostatik ve kapiller onkotik basıncın GFR üzerine etkilerini grafiksel olarak açıklar

228.                      Böbrek kan akımı ile oksijen tüketimi arasındaki ilişkiyi açıklar

229.                      Böbrek kan akımını belirleyen faktörleri açıklar

230.                      Böbrek kan akımının kalp debisinin % kaçı olduğunu ifade eder

231.                      Böbrek kan akımını belirleyen faktörleri açıklar

232.                      Normal böbrek dolaşımındaki yaklaşık basınçları ve damar dirençlerini ifade eder

233.                      Böbrek korteksi ile medullası arasındaki kan akım miktarını karşılaştırır

234.                      Böbrek kan akımında otoregülasyonunu şematize eder ve önemini kavrar

235.                      Jukstaglomerüler kompleksin yapısını tanımlar

236.                      GFR ve RBF'nin miyojenik otoregülasyonunu kavrar

237.                      Norepinefrin, epinefrin, endotelin, nitrik oksit, prostaglandin ve bradkininin böbrek kan dolaşımı üzerine etkilerini kavrar

238.                      Sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun GFR üzerine etkisini açıklar

239.                      Aşırı renal ıtrah değişikliklerinin önlenmesinde GFR otoregülasyonunun önemini kavrar ve bunu sayısal olarak örneklendirir

240.                      GFR otoregülasyonunda tübüloglomerüler geribildirimin rolünü açıklar

241.                      Renin salgılanması ve sonucunda meydana gelen olayları ve etkilerini aşama aşama açıklar

242.                      Arter basıncının düzenlenmesinde macula densa geri bildirimini şematize ederek açıklar

243.                      Yüksek protein alımının ve yüksek kan glukozunun RBF ve GFR üzerine etkilerini açıklar

244.                      Basınç diürezi ve basınç natriürezi tabirlerinin önemini açıklar

245.                      Tübüler geriemili kontrol eden hormonları sayar

246.                      Aldosteron, anjiytensin-II, antidüretik hormon, ANF ve paratiroit hormonun etki yerlerini ve etkilerini mekanizmalarını açıklar

247.                      Sempatik sinir sisteminin geriemilim üzerine etkilerini açıklar

248.                      Klirens hesabını yapabilir

249.                      Glomeriler filtrasyon hızı ile plazma kreatinin konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi ve klinik önemini açıklar

250.                      Tübüler geriemilimi etkileyen faktörleri açıklar

251.                      Klirens kavramını açıklar, PAH klirensi, inülin klirensi, kreatinin klirensinin ölçülme amaçlarını açıklar

252.                      Farklı maddelerin klirensleri ile inülin klirensini karşılaştırır ve örneklendirir

253.                      Dilüe idrar çıkarılmasının renal mekanizmalarını açıklar

254.                      1 litre su içmenin idrarın ve plazmanın ozmolaritesine, idrar akım hızına ve idrarla solüt atımına etkilerini grafiksel olarak anlatır

255.                      Böbreğin dilüe idrar çıkarmasının önemini ve boyutlarını kavrar

256.                      Zorunlu idrar hacmini tarif eder, 1 litre deniz suyu içmenin etkilerini sayısal olarakortaya koyar

257.                      Yüksek ADH düzeyi ve hiperozmotik medullanın konsantre idrar atımındaki önemini açıklar

258.                      Zıt akım mekanizmasının hiperozmotik medulla oluşumuna katkısını açıklar

259.                      İdrarın konsantre edilmesine etki eden tübül niteliklerini ve taşıyıcı mekanizmaları açıklar

260.                      İdrarın konsantre edilmesinde Henle kıvrımının ve toplayıcı kanallar ile distal tübülün önemini açıklar

261.                      Hiperozmotik renal medulla oluşumunda Henle kıvrımının zıt akım çoğaltıcı sisteminin etkilerini aşama aşama sayar

262.                      Renal üre döngüsünü ve ürenin medüller hiperozmolarite oluşumuna katkısını açıklar

263.                      Vaza rekta'daki zıt akım değiştirici sistemin medüller hiperozmolaritenin korunmasındaki önemini açıklar

264.                      ADH varlığında ve yokluğunda nefron segmentlerinde ozmolarite değişikliklerinin grafik olarak özetler

265.                      İdrarın konsantre edilmesi ile ilgili problemleri sayar

266.                      Merkezi ve nefrojenik diabetes insipidus'u ve ayırıcı tanılarını açıklar

267.                      Böbreklerin konsantre idrar çıkarmasının önemini ve boyutlarını kavrar

268.                      Serbest su klirensi ve ozmolar klirensi tanımlar ve hesaplar

269.                      Glomerüler Filtratın Tübüllerde İşlenmesi

270.                      Tübüler geriemilimde pasif ve aktif difüzyon mekanizmalarını ve transselüler ve paraselüler yolları açıklar

271.                      Transport maksimum tabirini açılar ve glukoz için bunu şematize eder

272.                      Aktif olarak salgılanan maddlerin transport maksimumlarını örneklerle belirtir

273.                      Aktif olarak taşınan fakat transport maksimumları olmayan maddeleri örneklerle açıklar

274.                      Na geriemilimi ve buna bağlı olarak su geriemilimini açıklar

275.                      Geriemilimde proksimal tübülün önemini kavrar

276.                      Proksimal tübül boyunca önemli bazı maddelerin geriemilimini grafiksel olarak gösterebilir

277.                      Henle kıvırımından solüt ve su emiliminin önemi kavrar

278.                      Henle kıvrımının inen kolunun geriemilim özelliklerini açıklar

279.                      Henle kıvrımının çıkan ince ve kalın kollarının geriemilim özelliklerini açıklar

280.                      Henle kıvrımının çıkan kalın koluna etki eden diüretiklerin etki mekanizmlarını açıklar

281.                      Distal tubülün su ve solüt geriemilimde önemini kavrar

282.                      Distal tubülün son kısımları ve kortikal toplayıcı tübülün suve solüt emilimindeki önemini kavrar

283.                      Esas hücrelerin Na geriemilimindeki ve K salgılanamsındaki rolünü açıklar

284.                      Aldosteron antagonistleri ve Na kanal blokerleri gibi diüretiklerin etki mekanizmalarını açıklar

285.                      İnterkale hücrelerinin H salgılama ve bikarbonat ve K gerialma mekanizmalarını açıklar

286.                      Distal tübülün ve kortikal toplayıcı tübüllerin işlevsel özelliklerini özetleyebilir

287.                      Medüller toplayıcı kanalların özelliklerini belirtebilir

288.                      Çeşitli solütlerin (K, Na, Cl, HCO3), PAH'ın, ürenini, inülinin, kreatininin, glukozun, aminoasitlerin ve proteinlerin tübüler sistemde işlenmesini grafik olarak anlatabilir

289.                      Glomerülotübüler dengeyi açıklar

290.                      Tübüler geriemilimin seçiciliğini ve miktarını sayısal olarak ifade eder

291.                      Önemli bazı maddelerin filtre olan miktarlarını, geriemilim ve salgılanma hızlarını ifade eder

292.                      Transport maksimum tabirini açılar ve glukoz için bunu şematize eder

293.                      Na geriemilimine bağlı olarak Cl, üre ve diğer maddelerin pasif difüzyonla geriemilimini açıklar

294.                      Nefronun değişik kısımları boyunca geriemilim ve sekresyonu tarif eder

295.                      Ekstrasellüler Sıvı Ozmolaritesi ve Kontrolü

296.                      Ozmoreseptör-ADH geribildirim mekanizmasını açıklar

297.                      ADH'nın sentezlendiği hipotalamusun ve serbestlendiği arka hipofizin nöroanatomisini açıklar

298.                      İzotonik hacim azalmasının veya izovolemik ozmotik artışın ADH salınımına etkisini açıklar

299.                      ADH sekresyonunun düzenlenmesine etki eden faktörleri sayar

300.                      Susamanın hücredışı sıvı ozmolaritesi ve Na konsantrasyonunun düzenlenmesindeki rolünü açıklar

301.                      Susamada artma ya da azalma oluşturan faktörleri listeler

302.                      Hücredışı sıvı ozmolaritesi ve Na konsantrasyonunun düzenlenmesinde anjiyotensin-II ve aldosteronun rollerini açıklar

303.                      Hücredışı sıvı ozmolaritesi ve Na konsantrasyonunun ve hacminin kontrolünde tuz iştahının önemini kavrar

304.                      Plazma Na konsantrasyonundan plazma ozmolaritesini tayin eder

305.                      Arteriyel kan basıncının ve/veya kan hacminin ADH salınımına etkisini açıklar

306.                      Ozmoreseptör-ADH ve susama mekanizmalarının birlikte çalışarak hücredışı sıvı ozmolaritesi ve Na konsantrasyonunu düzenlemesini açıklar

307.                      Elektrolit Dengesinin Düzenlenmesi

308.                      K homeostazının önemini kavrar

309.                      Hücreiçi ve hücredışı arasında K dağılımını değiştirebilen faktörleri listeler ve açıklar

310.                      K atımında filtrasyonun, geriemilimin ve sekresyonunun önemini sayısal olarak açıklar

311.                      Renal tübüllerde K geriemilimi ve sekrasyonu ile ilişkili segmentleri ve etki düzeylerini açıklar

312.                      Distal tübül ve toplayıcı tübüllerin K sekresyonundaki önemini mekanizmalarıyla açıklar

313.                      Normal K alımı, vücut sıvılarında K dağılımını ve vücuttan K atılmasını sayısal olarak ifade eder

314.                      K  sekresyonunda plazma K düzeyinin, aldosteronun, tübüler akım hızının ve H iyon konsantrasyonunun rollerini açıklar

315.                      Ca'un plazma ve hücreiçi konsantrasyonunu, plazmada taşınmasını, atılma yolunu, depolanmasını ve kan düzeyinin düzenlenmesini açıklar

316.                      Ca'un plazma konsantrasyonunu düzenleyen hormonları ve etkilerini açıklar

317.                      Böbrekler tarafından Ca atımını azaltan veya artıran faktörleri listeler

318.                      Böbrekler tarafından fosfat ve Mg atımını ve etkili faktörleri açıklar

319.                      Vücut Na ve su dengesinin korunmasında basınç natriürezi ve basınç diürezinin rollerini açıklar

320.                      Böbreklerde Na atımı üzerine arteriyel basıncın akut ve kronik etkilerini ayırt eder

321.                      Kan hacmi üzerine günlük sıvı alımının etkilerini grafiksel olarak açıklar

322.                      Sinirsel ve hormonal faktörlerin renal-vücut sıvısı geribildirim kontrolünün etkinliğini artırmalarındaki rollerini açıklar

323.                      Aşırı anjiyotensin II yapımının ve anjiyotensin II oluşumunun bloklanmasının renal basınç natriürez eğrisi üzerine etkisini grafiksel olarak açıklar

324.                      Aldosteronun koronik aşırı salgılanmasında arter basıncı yükselirken böbreklerin Na tutmaktan 'kaçmaları'nı açıklar

325.                      Aşırı ADH salgılanmasının hücredışı sıvı hacmi ve Na konsantrasyonları üzerine etkisini açıklar

326.                      Atriyel natriüretik peptit (ANP, ANF)'in renal atımdaki rolünü açıklar

327.                      Yüksek Na alımının antinatriüretik sistemleri baskılamasını ve natriretik sistemin aktive edilmesini açıklar

328.                      Patolojik (konjestif kalp yetmezliği) veya  fizyolojik (gebelik) durumlarda kan hacmi ve hücredışı sıvı hacminin artmasının nedenlerini açıklar

329.                      Hücredışı sıvının interstisyel alanlar ve damar sistemi arasında dağılımını açıklar

330.                      Hücredışı sıvı hacmini artıran fakat kan hacmini artırmayan durumları (nefrotik sendrom, siroz) açıklar

331.                      Asit-Baz Dengesinin Düzenlenmesi

332.                      Asit ve bazların tanımını yapar ve vücut sıvılarında H iyon konsantrasyonunu belirterek hassas şekilde düzenlenmesi gerektiğinin önemini vurgular

333.                      H iyon konsantrasyonunun düzenlenmesinde tamponların, akciğerlerin ve böbreklerin rolünü sıralar

334.                      Bikarbonat tampon sistemini açıklar

335.                      Henderson-Hasselbach eşitliğini ve önemini açıklar

336.                      Fosfat tampon sistemini açıklar

337.                      Proteinlerin önemli hücreiçi tamponlar olduğunun farkındadır

338.                      Asit-baz dengesinin solunumsal düzenlenmesini (pH'nın ventilasyona, ventilasyonun da pH'ya etkileri) açıklar

339.                      Asit-baz dengesinin böbrekler tarafından kontrolünü açıklar

340.                      Filtre edilen bikarbonatın tübüllerin farklı segmentlerinde geriemilimini açıklar

341.                      Farklı tübüler segmentlerde H sekresyon yollarını (aktif, passif) açıklar

342.                      Böbrekte asit-baz ıtrahını hesaplayabilir

343.                      Böbrek tübüllerinde H sekresyonunu ve bikarbonat geriemilini artıran veya azaltan nedenleri listeler

344.                      Alkalozun renal düzeltilmesini açıklar

345.                      Asit-baz bozukluklarının klinik nedenlerini açıklar

346.                      Asit-baz bozukluklarının analizini arteriyal kan örneğinde pH, bikarbonat ve pCO2'ye inceleyerek yapar

347.                      Asit-baz nomogramını kullanarak asit-baz dengesizliğini analiz eder

348.                      Anyon açığını tanımlar ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olur

349.                      Normokloremik ve hiperkloremik anyon açığının ayırı teşhisteki önemini açıklar ve ilgili hastalıkları listeler

350.                      Böbrek tübüllerinden H sekresyonuna karşılık bikarbonat geriemiliminin önemini kavrar

351.                      Hidrojen iyonlarının fazlasının fosfat ve amonyak tampon sistemleriyle (yeni bikarbonat oluşturmak suretiyle) atılma mekanizmalarını açıklar

352.                      Asidozun renal düzeltilmesini açıklar

353.                      Böbrek Fizyopatolojisi

354.                      Diüretikleri sınıflandırır, etki mekanizmalarını ve etki yaptıkları nefron segmentini açıklar

355.                      Akut böbrek yetmezliklerini sınıflandırır

356.                      Kronik böbrek yetmezliklerini sınıflandırarak primer böbrek hastalıklarında görülen kısır döngüyü açıklar

357.                      Glomerülonefrit'in ve pyelonefrit'in tanımını yapar

358.                      Nefron kaybına bağlı olarak glomerüler filtrasyon hızının azalmasının üre, kreatinin, fosfat, ürat, Na ve Cl üzerine etkilerini grafik olarak açıklar

359.                      Böbrek yetmezliklerinde toplam böbrek ıtrahı ve nefron başına itrahı açıklar

360.                      İzostenüri'yi açıklar

361.                      Böbrek yetmezliğini müteakip günler içinde hücredışı sıvıda artan ve azalan maddeleri grafiksel olarak gösterir ve nedenlerini tek tek açıklar

362.                      Hipertansiyon ve böbrek hastalıkları arasındaki ilişkileri açıklar

363.                      Yama tarzı böbrek hasarının hipertanisyona yol açmasını fakat tüm nefron kaybının hipertansiyon yol açmadığını nedenleriyle açıklar

364.                      Özgül tübüler bozuklukları (renal glikozuri, aminoasitüri, renal hipofosfatemi, renal tübüler asidoz, nefrojenik diabetes insipidus, Fanconi sendromu) açıklar

365.                      Yapay böbrek yoluyla diyalizin ve peritoneal diyalizin mantığını kavrar

366.                      Normal plazma, diyaliz sıvısı ve üremik plazmayı kompozisyon olarak birbirleriyle karşılaştırıp farkları ortaya koyar

367.                      Günlük alınan su miktarını ve kaynaklarını sınıflandırır

368.                      Günlük su kayıplarını ve yollarını açıklar

369.                      Ozmoz ve ozmotik basıncın temel ilkelerini açıklar

370.                      Ozmol ile mol ilişkisini açıklar

371.                      Ozmolarite ve ozmolalite arasındaki ayrımı yapabilir

372.                      Ozmotik basıncı açıklar

373.                      Ozmolarite ile ozmotik basınç arasındaki ilişkiyi açıklar

374.                      Bir solüsyonun ozmolalitesini ve ozmotik basıncını hesaplar

375.                      Vücut sıvılarının ozmolaritesini ve etkili faktörleri sıralar

376.                      Vücut sıvıları tarafından uygulanan toplam ozmotik basıncı açıklar

377.                      İzotonik, hipotonik ve hipertonik sıvıların tanımlarını yapar ve örneklendirir

378.                      İzoozmotik, hiperozomotik ve hipoozmotik sıvıların tanımlarını yapar

379.                      Hücreiçi ve hücredışı sıvılar arasında ozmotik dengenin kurulma hızını açıklar

380.                      Hücreiçi ve hücredışı sıvı hacminde değişikliğe neden olan faktörleri listeler

381.                      Hücredışı sıvıya izotonik, hipertonik ve hipotonik tuz çözeltisi eklenmesinin hücreiçi ve hücredışı sıvımiktarlarına ve ozmolaritesine etkilerini açıklar

382.                      Hipertonik tuz çözeltisi infüzyonundan sonra sıvı kaymalarını ve ozmolariteyi hesaplar

383.                      Beslenme amacıyla verilen glukoz, laktatlı ringer ve diğer solüsyonların verilme yollarını ve ozmolariteye etkilerini açıklar

384.                      Hiponatreminin nedenlerini listeler ve açıklar

385.                      Hipernatreminin nedenlerini listeler ve açıklar

386.                      Ödemin tarifini yapar ve hücreiçi ödem ile hücredışı ödemin ayrımını yapar

387.                      Kapiller filtrasyonu artıran faktörleri formulize eder

388.                      Lenfatik tıkanıklığın ödeme neden olmasını açıklar

389.                      Hücredışı ödemin nedenlerini listeler

390.                      Kalp yetersizliğinin ödeme neden olmasını açıklar

391.                      Böbreklerden su ve tuz atılmasının azalmasına bağlı ödemi açıklar

392.                      Plazma proteinlerinin azalmasına bağlı olarak ödem oluşmasını açıklar

393.                      Ödemi engelleyen güvenlik faktörlerini açıklar

394.                      Negatif basınç sınırlarında hücrelerarası düşük kompliyansın sağladığı güvenlik faktörünü açıklar

395.                      Hücrelerarasında sıvı birikiminin önlenmesinde hücrelerarası jelin önemini açıklar

396.                      Proteoglikan liflerin dokulardaki sıvınınhızlı hareketini önlemesindeki rolünü açıklar

397.                      Ödeme karşı emniyet faktörü olarak lenf akımının artmasının etkilerini açıklar

398.                      Ödeme karşı emniyet faktörü olarak hücrelerarası sıvıdan proteinlerin uzaklaştırılması gerektiğini açıklar

399.                      Vücudun potansiyel boşluklarını tanımlar

400.                      Potansiyel boşluklar ile kapillerler arasında sıvı değişimini açıklar

401.                      Potansiyel boşluklardaki proteinlerin uzaklaştırılmasının önemini kavrar

402.                      Efüzyonu tanımlar

403.                      Endokrin Fizyolojiye Giriş ve Nöroendokrin Entergrasyon

404.                      Hormon tanımı yapmalı ve hormon salgılayan doku/hücreleri saymalı

405.                      Hormonların kimyasal yapılarına göre sınıflandırmasını örneklerle sayabilmeli

406.                      Hormonların kimyasal yapılarına göre salgılandığı yer ve mekanizmalrını bilmeli

407.                      Plazmada hormona bağlı proteinlerin tiroid hormonlarının ve steroid hormonlarının etki bölgelerine erişimi ve hormon salgılanmasının bozunması ve düzenlenmesi üzerine etkilerini anlar ve açıklar.

408.                      Salgılama, atılım ve etkisiz hale getirme hacminin bir hormonun kan plazmasındaki konsantrasyonu üzerine etkilerini açıklar.

409.                      Hormon salgılanmasının negatif feedback kontrolü ilkesini açıklar.

410.                      Hormon salgılanmasının pozitif feedback ve ileri besleme kontrolünün ilkelerini açıklar.

411.                      Pulsatil, günlük ve menstrüel gibi hormon salgılama modellerinin önemini açıklar.

412.                      Her biri için bir örnek sunar ve membran reseptörleri ve steroidler üzerinden çalışan peptidlerin ve steroidlerin, D vitamininin ve çekirdek reseptörleri üzerinden çalışan tiroid hormonlarının etki mekanizmalarındaki temel farklılıkları tarif eder.

413.                      G proteini ile eşli reseptörler, reseptör enzimleri (yani tirozin kinaz) ve ligand kapılı iyon kanallarında yer alan sinyal iletim yolaklarını karşılaştırır.

414.                      Gen ekspresyonu sırasında kullanılan hormon etkilerini fosforilasyon gibi protein aktivitesindeki değişiklikler yoluyla kullanılanlarla karşılaştırır ve açıklar

415.                      Membrana bağlı intrasellüler hormon reseptörlerinin yerini ve sinyal yolaklarını karşılaştırır. Membrana bağlı hormon reseptörleri için, aktivasyon, inaktivasyon, up regulasyon, down regulasyon, duyarlılaştırma ve duyarsızlaştırma sürecini tarif eder.

416.                      Hormonlar, hedef hücreler ve reseptörler arasındaki etkileşimler açıklar ve tarif eder.

417.                      Hedef dokuya hormon salgılama bölgesine ve yolağına dayanarak endokrin, parakrin ve otokrin terimlerini karşılaştırır.

418.                      Hormon ölçümlerinin temellerini ve biyolojik aktivitenin değerlendirmesini açıklar.

419.                      Adenohipofiz ve Nörohipofiz Hormonları

420.                      Anterior hipofiz hormonlarının 3 ana ailesini ve biyosentetik ve yapısal ilişkilerini tarif eder.

421.                      Anterior hipofiz hormonlarının her birinin salgılanmasını kontrol eden uygun hipotalamik faktörleri tanımlar ve hipotalamustan anterior hipofize doğru taşınma yollarını tarif eder.

422.                      Prolaktin hormonunun vücuttaki etkilerini açıklar. Prolaktinin üreme fonksiyonu üzerine olan etkilerini açıklar.

423.                      Ön hipofizden salgılanan hormonları sayar, herbirinin hedef dokusunu veya hücrelerini sayar ve hedef doku/hücre üzerindeki etki mekanizmalarını bilir

424.                      Strese yanıtta HPA aksının işlevini açıklar

425.                      Anterior hipofiz hormon salgılanmasının negatif feedback kontrolünü birden fazla seviyede anlar.

426.                      Hipotalamo-hipofiz kan dolaşımın başladığı yeri bilir

427.                      Hipotalamo-hipofiz kan dolaşımın ön hipofizde sonlanamsı ve fonksiyonlarını bilir

428.                      Hipotalamusa göre hücre türleri, kan dolaşımı, gelişim ve anatomik fonksiyon açısından anterior hipofiz loblarını tarif eder.

429.                      Pars intermedia insanlardaki ve diğer memlilerdeki görevini bilir

430.                      Pars intermediadan salgılanan hormonları sayar

431.                      Pars intermediadan salgılanan hormonların cinsel farklılaşmasındaki rolünü bilir

432.                      Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi

433.                      Tri-iyodotironin (T3) ve tiroksinin (T4)  yapısını bilir

434.                      Tiroglobin sentezi, iyodun tirozin aminoasidine bağlanması, tiroglobin endon sitozunu ve T3 ve T4 sentezini bilir

435.                      Tri-iyodotironin (T3) ve tiroksinin (T4) biyosentezi, depolanmasını ve salgılanma aşamalarını tanımlar ve düzenlemelerini açıklar.

436.                      İyot olmadığında tiroit hormonu sentezlenemediğini bilir

437.                      İyodürün absorpsiyonunu, alınmasını, dağılımını ve atılımını tarif eder.

438.                      Kanda tiroid hormonu bağlanmasının serbest ve toplam tiroid hormon düzeyleri üzerine önemini açıklar.

439.                      Tiroid harici dokularda T4’ün T3’e ve ters T3’e (rT3) dönüşümünün önemini anlar.

440.                      Tiroid hormonlarının fizyolojik etkilerini ve etki mekanizmasını tarif eder.

441.                      Tiroit hormonlarının büüyme ve gelişm eiçin gerekli olduğunu açıklar

442.                      Tiroid hormonlarnın a) aşırı salgılanmasının ve b) az salgılanmasının nedenlerini ve sonuçlarını anlar. Tiroid bezinin genişlemesine hangi durumların neden olabildiğini açıklar.

443.                      Diyette kalsiyum alımı, kalsiyumun vücutta dağılımı ve kalsiyum atılımı yollarını tanımlar.

444.                      Diyette fosfat alımı, vücutta fosfat dağılımı ve fosfat atılımı yollarını tanımlar.

445.                      Kemik dokusunun yapısını açıklar ve kemik dokusunun yapım-yıkım dengesini etkileyen faktörleri sayar

446.                      Osteoblastların ve osteoklastların kemiğin yeniden modellenmesindeki görevlerini ve aktivitelerini düzenleyen faktörleri tarif eder.

447.                      Adrenal Korteks ve Medulla Hormonları

448.                      Adrenal korteks hormonların sentez aşamalarını anahatları ile bilir

449.                      Böbreküstü steroid hormonların (glukokortikoidler, mineralokortikoidler ve androjenler) biyosentezini ve her bir sınıfı ayırt eden temel yapısal özellikleri tarif eder.

450.                      Böbreküstü kortikal hormonların hücresel etki mekanizmasını anlar.

451.                      Kortikal hormonların kanda taşınması, karaciğer tarafında inaktive edilmesi ve vücuttan atılmasını bilir

452.                      Glukokortikoidlerin majör fizyolojik etkilerini ve terapötik kullanımlarını tanımlar.

453.                      Glukokortikoid salgılanmasını kontrol eden nöroendokrin ekseninin bileşenlerini tarif eder.

454.                      Glukokortikoidlerin ve böbreküstü androjenlerinin a) aşırı salgılanmasının ve b) az salgılanmasının nedenlerini ve sonuçlarını tanımlar.

455.                      Kortizolun intrauterin hayata ve çocukluk çağı gelişiminde etkisini açıklar

456.                      Kortizolün, aldosterona karşın farklı salgılanmasının düzenlenmesini anlar.

457.                      Kronik kaygı durumu ile glikokortikoid sistemin aktive olmasının mekanizmasını açıklar

458.                      Majör mineralokortikoidleri listeler ve biyolojik etkilerini ve hedef organlarını veya dokularını tanımlar.

459.                      Mineralokortikoid salgılanmasında artışa/azalmaya neden olan temel fizyolojik uyarıları tarif eder. Bu uyarıları sodyum ve potasyum atılımının düzenlenmesiyle ilişkilendirir.

460.                      Mineralokortikoidlerin a) aşırı salgılanmasının ve b) az salgılanmasının nedenlerini ve sonuçlarını tanımlar.

461.                      Adrenal kortekste salgılanan andrrojenleri sayar ve fizyolojik etkilerini bilir

462.                      Katekolaminlerin kimyasal yapısını, kanda taşınma mekanizmasını ve nasıl bozunduklarını ve vücuttan atıldıklarını tanımlar.

463.                      Böbreküstü medullanın aktivasyonunun biyolojik sonuçlarını tarif eder ve katekolaminler için hedef organlar veya dokuların yanı sıra cevaba aracılık eden reseptör alt türünü tanımlar.

464.                      Epinefrin ve norepinefrinin aynı dokularda farklı etkiler üretebilme mekanizmasını anlar.

465.                      Katekolamin salgılanmasına neden olan anahtar uyarıları isimlendirir. Hedef dokuların a) salgılama cevabını ve b) cevaplarını düzenleyebilen faktörleri listeler.

466.                      Adrenal katekolaminlerin aşırı salgılanmasından kaynaklanan hastalık durumlarını tanımlar.

467.                      Stresse neden olan faktörlere örnek vererek sayar

468.                      Stressin vücutta akut ve kronik etkilerini açıklar

469.                      Strese adaptasyon cevabını açıklar

470.                      Strese dayanıklılık ve hormezis kavramlarını ve sağlıklı yaşamadaki rollerini tanımlar

471.                      Allostazis ve allostatik yük kavramlarını açıklar

472.                      Endokrin Pankreas Fizyolojisi

473.                      Endokrin pankreastan salgılanan önemli hormonları,  hangi hücreden salgılandığını ve kimyasal yapılarını tanımlar.

474.                      Adacık hücrelerinin fonksiyonel ilişkilerini açıklar

475.                      Glukagon için hedef organları veya hücre türlerini listeler ve her biri üzerine esas etkilerini tarif eder.

476.                      Glukagon salgılanmasının kontrolünü tarif eder.

477.                      Glukagon salgılanmasını azaltan veya artıran faktörleri sayar

478.                      İnsülin için hedef organları veya hücre türlerini, her biri üzerine esas etkilerini ve sonuç olarak kan bileşenlerinin konsantrasyonundaki değişiklikleri listeler.

479.                      İnsülinin biyolojik etkilerinin başlangıcı ve sürekliliği için zaman süresini tanımlar.

480.                      Kan glikoz konsantrasyonları ile insülin salgılanması arasındaki ilişkiyi anlar. İnsülin salgılanmasını etkileyen faktörleri sıralar.

481.                      Sinirsel girdinin ve gastrointestinal hormonların insülin salgılanmasındaki görevlerini açıklar. Salgılama cevabını düzenleyen faktörleri listeler.

482.                      İnsulin reseptörünü bilir. İnsulin hücre içi haberleşme aracılığıyla hücresel etkilerini açıklar

483.                      Glikozun hücre zarında insuline bağlı olan ve olmayan mekanizmalarla taşınmasını açıklar

484.                      İnsülinin a) aşırı salgılanmasından, b) az salgılanmasından veya c) insüline azalan duyarlılıktan kaynaklanan hastalık durumlarını tanımlar ve her birinin temel semptomlarını tarif eder.

485.                      Paratiroid Hormonu ve Kalsitonin

486.                      Paratiroid hormonu için kaynak hücreleri, biyosentezini ve bozunmasını bilir.

487.                      Paratiroid hormonu için hedef organları ve hücre tiplerini listeler ve her birinin etkilerini tarif eder.

488.                      Paratiroid hormonu salgılanmasının düzenlenmesini ve kalsiyumu algılaya reseptörün görevini tarif eder.

489.                      Paratiroid hormonunun a) aşırı salgılanmasının ve b) az salgılanmasının nedenlerini ve sonuçlarını ve tedavi amaçlı kullanımını anlar.

490.                      Paratiroid hormonuyla ilgili proteinin (PTHrP) normal fonksiyonunu ve bazı kanserler için bir marker olarak görevini tarif eder.

491.                      D vitamini kaynaklarını tanımlar ve biyolojik olarak aktif 1,25(OH2)D3’e (1-25 dihidroksi kolekalsiferol) dönüşmesine katkıda bulunan biyosentetik yolağı ve organları açıklar.

492.                      D vitamini için hedef organları ve hücresel etki mekanizmalarını tanımlar.

493.                      Paratiroid hormon ile D vitamininin biyolojik olarak aktif formu [1,25(OH2)D3] arasındaki negatif feed back ilişkisini tarif eder.

494.                      D vitamini eksikliğinin ve D vitamini fazlalığının sonuçlarını tarif eder.

495.                      Kalsitoninin salgılanması ve etkilerini sağlayabilen uyarıları isimlendirir ve (varsa) bunlardan hangilerinin fizyolojik olarak önemli olduğunu tanımlar.

496.                      Osteoporoz tanımını yapar, osteoproz artıran ve azaltan faktörleri sayar

497.                      Osteoporuzun önlenmesinde egzersizin ve  diyet  fizyolojik etki mekanizmalarını bilir

498.                      Böbreküstü bezlerinin fonksiyonel bölgelerini (bir medulla ve üç kortikal bölge), inervasyonunu ve kan dolaşımı ve her bir bölgeden salgılanan esas hormonlar tanımlar. Kortikal bölge ile medulla arasındaki kan dolaşımı ve fonksiyonel ilişkiyi bilir.

499.                      Erkek Üreme Hormonları ve Fizyolojisi

500.                      Erkek üreme kanalının temel bileşenlerinin fizyolojik fonksiyonlarını tarif eder.

501.                      Spermatogenez ve bu süreçte Sertoli hücreleri, Leydig hücreleri ve bazal membranın görevlerini tarif eder.

502.                      Spermatogenezisin Seminifer tübül, Epididimis ve diğer kanallardaki geçiridği süreçleri ve bunların kontrolünü açıklar

503.                      Seminal vesikülas, prostat ve diğer erkek genital salgı bezlerin işlevleirni açıklar

504.                      Semen içeriğini bilir.Erkekte  infertilitenin nedenleri sayar

505.                      Ereksiyon ve ejakülasyon yanıtının sinirsel, vasküler ve endokrin bileşenlerini tarif eder.

506.                      Testosteron ve ilgili androjenlerin biyosentezi, kanda taşınma mekanizması, metabolizması ve etkisiz hale getirme ve atılımını açıklar.

507.                      Testosteron ve diğer androjenler için majör hedef organları ve hücre tiplerini listeler.

508.                      Testosteron ve ilgili androjenlerin etkilerini ve hücresel mekanizmalarını tarif eder.

509.                      Testosteronun aşırı salgılanmasının ve az salgılanmasının a) ergenlik dönemi ve b) ergenlik sonrası erkekler için nedenlerini ve sonuçlarını tanımlar.

510.                      Hipotalamus-hipofiz bezi-gonadal eksende ergenlik, üreme olgunluğu ve üreme yaşlanmasına (andropoz) neden olan yaşla bağlantılı değişiklikleri anlar.

511.                      Testiküler fonksiyonun endokrin düzenlemesini açıklar: GnRH puls oluşturucusunun görevi, FSH, LH, testosteron ve inhibin.

512.                      Kadın Üreme Hormonları ve Fizyolojisi

513.                      Kadın üreme organlarının temel bileşenlerinin fizyolojik fonksiyonlarını tarif eder.

514.                      Oogenezi ve over foliküllerindeki değişikliklerle ilişkisini tarif eder. Oogenezde ve folliküler olgunlaşmada FSH, LH, estradiol ve inhibinin görevlerini açıklar.

515.                      Ovülasyon ve korpus luteum oluşumu ve azalması ve bu süreçlerde her bir hormonun görevlerini tarif eder.

516.                      Over tarafından östrojen ve progesteron biyosentezinin ve salgılanmasının hormonal düzenlenmesini tarif eder.

517.                      Biyosentezlerinden sorumlu hücreleri, kanda taşınma mekanizmasını ve nasıl bozunduklarını ve vücuttan atıldıklarını tanımlar.

518.                      Östrojen etkisi için majör hedef organları ve hücre türlerini listeler ve her biri üzerine etkisini tarif eder.

519.                      Östrojenin etkilerini ve hücresel mekanizmalarını tarif eder.

520.                      Progesteronun esas fizyolojik etkilerini, majör hedef organlarını ve hücre türlerini listeler ve her biri üzerine etkilerini ve “östrojen hazırlamanın” önemini tarif eder.

521.                      Progesteronun ve diğer progestinlerin etkilerini ve hücresel mekanizmalarını tarif eder.

522.                      Steroid hormonu doğum kontrolünün fizyolojik temelini açıklar.

523.                      FSH, LH, estradiol, progesteron ve inhibinin kandaki düzeylerindeki değişikliklerin zamanlarını grafiksel olarak gösterir ve bunları menstrüel döngü sırasında endometriyumda ve yumurtalıkta görülen yapısal değişikliklerle eşleştirir.

524.                      Yumurtalık steroidlerindeki değişikliklerin rahim endometriyum ve menstrüasyonun proliferatif ve salgılama fazlarını nasıl oluşturduğunu ve menstrüel döngü sırasında bazal vücut sıcaklığındaki değişiklikleri tarif eder.

525.                      Kadın Seksüel aktivitesin uyarılma nedenleri ve mekanizmasını açıklar

526.                      Kadın ereksiyonu ve vajen kayganlaşmasının açıklar

527.                      Kadın orgazmın açıklar. Kadında fertlite için faydalarını açıklar.

528.                      Ergenlik, üreme olgunluğu ve üreme yaşlanmasına (menopoz) neden olan hipotalamus-hipofiz bezi-gonadal eksendeki yaşla ilgili değişiklikleri anlar.

529.                      Erkek ve kadın üreme kanallarının gelişmesinde testosteron, dihidrotestosteron, estradiol ve Müllerian inhibitör faktörün etkilerini karşılaştırır.

530.                      Erkek ve kadın üreme sistemlerindeki gelişimsel değişiklikleri, bu değişikliklerden sorumlu mekanizmaları, intra uterin hayat gelişim sırasında ve çocukluktan ergenliğe kadar tarif eder.

531.                      Kapasitasyon ve akrozom reaksiyonu ve blastositlerin uterusa hareketi dahil, döllenme sürecini tarif eder.

532.                      İmplantasyon sürecini tarif eder.

533.                      Plasenta gelişimi gerçekleşene kadarki dönem için beslenmeyi açıklar

534.                      Plasenta gelişimini ve plasentanın majör fizyolojik fonksiyonlarını tarif eder.

535.                      Gebelik, Emzirme ve Yenidoğan Fizyolojisi

536.                      Plasenta tarafından salgılanan protein hormonlarını listeler ve implantasyondan hemen sonra gebeliği korumak için korpus luteumun korunmasında insan korionik gonadotropinin (hCG) görevini tarif eder.

537.                      Gebelik sırasında östrojenlerin üretimi yolağında plasenta ile fetüs arasındaki etkileşimleri tarif eder.

538.                      Gebelik sırasında salgılana hormonları sayar.

539.                      Gebelikte salgılanan hormonların anne ve fetüsün gelişimi üzerine etkilerini açıklar

540.                      Gebelikte annenin beslenmesini açıklar

541.                      Gebelikte annede meydana gelen metabolik ve fizyolojik değişimleri organ temelli olarak açıklar

542.                      Doğumun aşamalarını sıralar

543.                      Doğumun başlatılması ve doğum eyleminin devamlılığında cinsiyet steroidleri, oksitosin, relaksin ve prostaglandinlerin görevlerini tartışır.

544.                      Ergenlik, gebelik ve emzirme sırasında meme bezi gelişiminde hormonların görevini açıklar.

545.                      Gebelik sırasında süt salgılanmasının inhibisyonu ve doğumdan sonra emzirmenin başlatılmasını açıklar.

546.                      Süt salgılanması ve süt boşaltımının nöroendokrin düzenlenmesini tarif eder.

547.                      Emzirmenin faydalarını açıklar

548.                      Organ sistemlerinin gebeliğin dönemlerine göre açıklar

549.                      Fetal dolaşımla neonatal dolaşım arasındaki farkları açıklar

550.                      Fetüsün gelişimi için gerekli vitamin ve mineralleri açıklar

551.                      Fetal dolaşımla neonatal dolaşım arasındaki farkları açıklar

552.                      Doğumdan sonra ilk nefes almayı açıklar

553.                      Solunum güçlüğe bağlı riskleri ve sonuçlarını açıklar

554.                      Yeni doğanda beslenmeyi açıklar

555.                      Fetüsün kan  gazlarını, kalp atım ritmlerini açıklar. Göbek kordonu basısı veya diğerlerde fetusun hipoksine bağlı değişimlerin fetüsün kalp atım sayısı ve solunumu üzerine etkilerini açıklar

556.                      Yeni doğanın solunumu, dolaşımı, hematolijsi, kalp, , böbrek, karaciğer ve sindirim fonksiyonlarını ile  termoregulasyonun yetişkin fizyolojisindeki farkları açıklar

557.                      Yeni doğanın sıvı-elektrolit ve asit- baz dengesini problemleirni ile yeni doğan sarılığını ve eritroblastozis fötalisi açıklar

558.                      Prematüre bebekte gelişme yetersizliği, prematüre bebekte kontrol sistemlerinin değişkenliği ve prematür bebekte aşırı oksijen tedavinsin körlük risklerini açıklar

559.                      Çocuktaki gelişme dönemlerini açıklar ve davranışsal dönemlerini sayar

560.                      Böbrek Biyokimyası

561.                      Böbreklerin fonksiyonlarını sayabilmeli

562.                      Böbreklerin regülatuvar işlevlerini açıklayabilmeli

563.                      Böbreklerin endokrin işlevlerini açıklayabilmeli

564.                      Böbreklerin metabolik işlevlerini açıklayabilmeli

565.                      Böbreklerin ekskretuvar işlevlerini açıklayabilmeli

566.                      İdrar oluşumunu açıklayabilmeli

567.                      Böbrek patolojilerinin belirlenmesi için yapılan testleri sayabilmeli

568.                      Glomerüler filtrasyon fonksiyonu ile ilgili testler hakkında bilgi verebilmeli

569.                      Kreatinin klerensi hakkında bilgi verebilmeli

570.                      Üre klerensi hakkında bilgi verebilmeli

571.                      Tübüler fonksiyon testleri hakkında bilgi verebilmeli

572.                      Böbrek patolojilerini belirlemede kan analizlerini sayabilmeli

573.                      Tam İdrar Analizi

574.                      İdrarın önemli fiziksel özelliklerini sayabilmeli

575.                      İdrarın normal ve patolojik renklerini anlatabilmeli

576.                      İdrarın turbiditesini açıklayabilmeli

577.                      İdrarın kokusu hakkında bilgi verebilmeli

578.                      İdrar volümü hakkında bilgi sahibi olmalı

579.                      İdrarın dansitesini söyleyebilmeli

580.                      İdrar pH’ısını bilmeli

581.                      İdrar pH’ının değişmesine neden olan faktörleri sayabilmeli

582.                      İdrarın normal bileşimini bilmeli

583.                      Normal idrarda bulunan organik maddeleri sayabilmeli

584.                      Normal idrarda bulunan azotsuz organik maddeler

585.                      İdrarda patolojik durumları açıklayabilmeli

586.                      İdrarda patolojik durumlarda bulunan azotlu maddeleri sayabilmeli

587.                      Hemoglobinüri durumunu açıklayabilmeli

588.                      Bilirubinüri durumunu açıklayabilmeli

589.                      İdrarda patolojik durumlarda bulunan azotsuz maddeleri sayabilmeli

590.                      Glukozüri durumunu açıklayabilmeli

591.                      Ketonüri durumunu açıklayabilmeli

592.                      İdrar sedimentini tanımlayabilmeli

593.                      İdrar sedimentinde görülebilen yapıları sayabilmeli

594.                      İdrar yolları taşlarını bilmeli

595.                      Hormonların Etki Mekanizması

596.                      Hormonların tanımını yapabilmeli

597.                      Hormonların yapıları ve biyosentezlerini açıklayabilmeli

598.                      Hormonların depolanmalarını anlatabilmeli

599.                      Hormonların salgılanmalarının açıklayabilmeli

600.                      Hormonların taşınmalarını bilmeli

601.                      Hormonların yıkılımını bilmeli

602.                      Hormon reseptörlerini bilmeli

603.                      Hücre içi reseptörlere bağlanan hormonların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli

604.                      Hücre yüzeyi reseptörlere bağlanan hormonların etki mekanizmalarını açıklayabilmeli

605.                      İkinci habercileri bilmeli

606.                      Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları

607.                      Hipotalamus ve hipofiz bezinin yerini bilmeli

608.                      Hipotalamo-hipofizer sistemin çalışmasını açıklayabilmeli

609.                      Hipotalamustan salgılanan faktörleri bilmeli

610.                      Hipofiz ön lobunun uyarılmasını açıklayabilmeli

611.                      Ön hipofiz hormonlarını bilmeli

612.                      Arka hipofiz hormonlarının sentezini açıklayabilmeli

613.                      Arka hipofiz hormonlarını bilmeli

614.                      Hipotalamus ve hipofiz hormonların etkilerini anlatabilmeli

615.                      Hipofiz Bozukluklarını bilmeli

616.                      Ca ve P Metabolizmasını Düzenleyen Hormonlar

617.                      Kalsiyumun önemini bilmeli

618.                      Kalsiyumun Vücuttaki formlarını bilmeli

619.                      Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların hangi bezlerden sentezlendiğini açıklayabilmeli

620.                      Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların sentezlerinin düzenlenmesini anlatabilmeli

621.                      Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların etki mekanizmalarını ve etkilerini anlatabilmeli

622.                      Kalsiyum ve Fosfor Metabolizması ile ilişkili hastalıklarını bilmeli

623.                      Pankreas Hormonları

624.                      Pankreas hormonlarının yapılarını bilmeli

625.                      Pankreas hormonlarnın sentezlerini ve yıkılımlarını açıklayabilmeli

626.                      Pankreas hormonlarının sentezlerinin düzenlenmesini anlatabilmeli

627.                      Pankreas hormonlarının metabolik etkilerini açıklayabilmeli

628.                      Pankreas hormonları ile ilişkili hastalıkları bilmeli

629.                      GİS Hormonları

630.                      Sindirim kanalından salgılanan hormonların isimlerini sayabilmeli

631.                      Sindirim kanalından salgılanan hormonların hangi dokulardan salgılandığını bilmeli

632.                      Sindirim kanalından salgılanan hormonların yapı ve özelliklerini bilmeli

633.                      Sindirim kanalı hormonlarının salınımlarını bilmeli

634.                      Etki mekanizmalarını açıklayabilmeli

635.                      Fonksiyonlarını bilmeli

636.                      Yağ Dokudan Salgılanan Hormonlar

637.                      Yağ hücresi hakkında bilgi sahibi olmalı

638.                      Yağ hücresinin fonksiyonlarını bilmeli

639.                      Yağ hücresi salgı ürünlerini bilmeli

640.                      Leptin hakkında bilgi verebilmeli

641.                      Leptin seviyesinin beslenme, hormonlar ve diğer faktörlerle düzenlenmesini açıklayabilmeli

642.                      Leptinin etkilerini açıklayabilmeli

643.                      Rezistin hakkında bilgi sahibi olmalı

644.                      Adipositlerden salgılanan diğer hormonları ve etkilerini açıklayabilmeli

645.                      Tiroid ve Paratiroid Hormonları

646.                      Tiroid hormonlarının yapılarını bilmeli

647.                      Tiroid hormonlarının sentezlerini ve taşınmalarını açıklayabilmeli

648.                      Tiroid hormonlarının metabolizmasını ve metabolik etkilerini anlatabilmeli

649.                      iyodun tiroid bezi için önemini açıklayabilmeli

650.                      Tiroid fonksiyon testlerini bilmeli

651.                      Tiroid hastalıklarını kavramak

652.                      Paratiroid bezi hormonlarını bilmeli

653.                      Paratiroid hormonlarının etkilerini bilmeli

654.                      İdrar Tetkiki, Kimyasal Analiz ve İdrar Mikroskopisi

655.                      İdrar örnek çeşitlerini (spot idrar, orta idrar vs)

656.                      İdrarın fiziksel muayenesini yapabilmeli

657.                      İdrar stripiyle idrar analizini yaparak sonuçları yorumlayabilmeli

658.                      İdrar sedimentini tanımlayarak santrifüjle sedimenti elde edebilmeli

659.                      Sedimentte görülebilecek oluşumları sayabilmeli

660.                      Sedimenti mikroskopta inceleyerek görülebilecek oluşumları tanıyabilmeli

661.                      Adrenal Medulla Hormonları

662.                      Adrenal medulla hormonların (Katekolaminler) kimyasal yapılarını bilmeli

663.                      Katekolaminlerin biyosentezlerini ve sentelerinin düzenlenmesini açıklayabilmeli

664.                      Katekolaminlerin depolanma ve salgılanmalarını açıklayabilmeli

665.                      Katekolaminlerin metabolizmalarını bilmeli

666.                      Katekolaminlerin etki mekanizmalarını anlatabilmeli

667.                      Katekolaminlerin metabolik etkilerini bilmeli

668.                      Katekolaminlerin atılım ürünlerini bilmeli

669.                      Adrenal medulla hastalıkları hakkında bilgi verebilmeli

670.                      Adrenal Korteks Hormonları

671.                      Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin kimyasal yapılarını ve sentezlerini bilmeli

672.                      Korteks hormonlarının salınımlarının düzenlenmesini anlatabilmeli

673.                      Kortks hormonlarının taşınmasını açıklayabilmeli

674.                      Korteks hormonlarının metabolizmasını ve atılımlarını bilmeli

675.                      Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin etki tarzlarını ve metabolik etkilerini açıklayabilmeli

676.                      Adrenal fonksiyon bozuklukları ile ilişkili hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalı

677.                      Gonad Hormonları

678.                      Cinsiyet bezlerinden salgılanan hormonların isimlerini bilmeli

679.                      Cinsiyet bezi hormonların yapısı ve sentezini açıklayabilmeli

680.                      Cinsiyet bezi hormonlarının taşınması ve fonksiyonlarını açıklayabilmeli

681.                      Plasental hormonlar hakkında bilgi sahibi olmalı

682.                      Meme gelişimi ile hormonlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeli

683.                      Cinsiyet bezleri ve Hastalıklarını bilmeli

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder