Tıp Fakültesi 2. Sınıf 5. Kurul Müfredatı

 1.       İnflamasyon (İltihap) ve Doku Onarımı

2.       İltihabın tanımını ve tiplerini bilmek

3.       Akut ve kronik iltihap tanımlarını ve histopatolojik özelliklerini bilmek

4.       İltihabın kardinal belirtilerini sayabilmek

5.       Akut iltihap mekanizmasında yer alan vasküler ve hücresel olayları kavrayabilmek

6.       Akut iltihapta lökosit fonksiyonlarını  sayabilmek

7.       Akut iltihabın sonuçlarını bilmek

8.       Akut  ve kronik iltihaptaki özel tipleri ve hangi durumlarda görüldüklerini öğrenmek

9.       Akut faz yanıtlarını öğrenmek

10.   Hücre döngüsü fazlarını ve bu fazlarda olan olayları konuşmak

11.   Hücrelerin çoğalma kapasitesine göre sınıflandırmasını ve bu sınıflara giren hücre tiplerini bilmek

12.   Büyüme faktörlerini ve görevlerini öğrenmek

13.   Primer ve sekonder yara iyileşmesi tanımlarını, görülen olayları, ve aralarındaki farkları öğrenmek

14.   Yara iyileşmesini etkileyen faktörleri bilmek

15.   İmmün Sistem ve Hastalıkları

16.   Primer ve sekonder lenfoid organları sayabilmeli

17.   İmmün sistemde etkin olan  hücreleri sayabilmeli genel özelliklerini bilmeli

18.   Hücresel ve hümoral bağışık yanıtta görev alan hücreleri bilmeli

19.   Hümoral bağışık yanıtın etki mekanizmalarını sayabilmeli

20.   Hipersensitivite reaksiyonlarını ve bunların sebep olduğu hastalıkları bilmeli

21.   Otoimmün hastlıkları ve klinik özelliklerini bilmeli

22.   Transplant red reaksiyonlarının oluşum mekanizmalarını ve morfoljik bulgularını bilmeli

23.   Edinsel immün yetmezlik sendromunun (AİDS) etiyoloji ve patogenezini bilmeli ve buna bağlı sık görülen fırsatçı enfeksiyonları ve neoplazileri sayabilmeli

24.   Amiloid depolanmasının patogenezini ve amiloidoz sınıflamasını bilmeli

25.   Hemodinamik Bozukluklar ve Tromboembolizm

26.   Ödemin tanımını ve fizyopatolojik sınıflandırmasını bilmek

27.   Ödemin en sık rastlandığı organları, hangi durumlarda oluştuğunu  öğrenmek

28.   Hiperemi ve konjesyon tanımlarını,  hangi durumlarda oluştuklarını ve morfolojilerini  öğrenmek

29.   Peteşi, purpura, ekimoz, hematom tanımlarını öğrenmek

30.   Normal hemostazın mekanizmasını öğrenmek

31.   Tromboz mekanizmasını ve tromboza sebep olan etkenleri öğrenmek

32.   Emboli tanımını ve çeşitlerini öğrenmek

33.   İnfarkt tanımını ve oluşumunu etkileyen faktörleri öğrenmek

34.   Şok tanımını, çeşitlerini ve yol açtığı değişiklikleri öğrenmek

35.   Neoplazi

36.   Neoplazi, tümör, kanser, benign, malign ifadelerinin tanımlarını yapabilmeli

37.   Benign ve malign tümörler arasındaki farkları sayabilmeli

38.   Benign ve malign tümörlerin isimlendirilmesini bilmeli

39.   Derecelendirme (grade) ve evrelendirmenin (stage) ne olduğunu ve klinik önemini bilmeli

40.   Tümör etiyolojisinde rol oynayan endojen ve eksojen etkenleri bilmeli

41.   Karsinogenezde rol oynayan onkojenler ve tümör baskılayıcı genlerin fonksiyonlarını kavrayabilmeli

42.   Kanserde görülen genetik lezyonlar ve bunlara bağlı görülen neoplazi türlerini bilmeli

43.   Kanser hücrelerinin genel özelliklerini bilmeli

44.   Kanser kaşeksisi ve paraneoplastik sendromlar gibi kanserin hasta üzerindeki genel etkilerini bilmeli

45.   Kanser tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini bilmeli

46.   Bunyavirüsler ve Arenavirüsler

47.   Bunyavirüslerin yapı,replikasyon ve patogenezi bilmeli

48.   Bilinen Bunyavirüslerin neden olduğu hastalıkları bilmeli

49.   Bunyavirüslerin laboratuvar tanısı,tedavi ve kontrolü

50.   Arenavirüslerin yapı,replikasyon ve patogenezi bilmeli

51.   Arenavirüslerin neden olduğu hastalıkları bilmeli

52.   Arenavirüslerin laboratuvar tanısı,tedavi ve kontrol yöntemlerini bilmeli

53.   Retrovirüsler

54.   Retrovirüslerin sınıflandırılmasını bilmeli

55.   Retrovirüslerin temel özellikleri ve yapılarını bilmeli

56.   Retrovirüs genleri ve fonksiyonlarını bilmeli

57.   HIV'in patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

58.   HIV'in neden olduğu hastalıkları bilmeli

59.   HIV'in laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

60.   HTLV'nin  patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

61.   HTLV'nin  patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

62.   HTLV'nin neden olduğu hastalıkları bilmeli

63.   HTLV'nin laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

64.   Hepatit Virüsleri

65.   HAV yapı ve replikasyon özelliklerini, patogenez ve epidemiyolojisini  bilmeli

66.   HAV laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

67.   HBV yapı ve replikasyon özelliklerini, patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

68.   HBV, yaptığı hastalıkları  laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

69.   HCV yapı ve replikasyon özelliklerini patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

70.   HCV'ın  yaptığı hastalıkları laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerinibilmeli

71.   HDV yapı ve replikasyon özelliklerini, patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

72.   HDV'ın neden olduğu hastalıkları, laboratuvar tanısını, tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

73.   HEV ve HGV özelliklerini bilmeli

74.   Prionlar

75.   Prionların yapı ve fizyolojisini bilmeli

76.   Prionların patogenezini bilmeli

77.   Prionların  epidemiyolojisini bilmeli

78.   Prionların neden olduğu hastalıkları bilmeli

79.   Prionların laboratuvar tanısını bilmeli

80.   Prion enfeksiyonlarının tedavi, korunma ve kontrol yöntemlerini bilmeli

81.   Mikolojiye Giriş, Mantar Hastalıklarının Patogenezi

82.   Primer mantar patojenlerini bilmeli

83.   Blastomyces dermatitidispatogenezini bilmeli

84.   Coccidiodes immitisin patogenezini bilmeli

85.   Coccidiodes immitisin üreaz üretimini bilmeli

86.   Histoplasma capsulatumun patogenezini bilmeli

87.   Paracoccidioides brasiliensisin patogenezini bilmeli

88.   Fırsatçı mantar patojenleri bilmeli

89.   Candida türlerinin özellikleri ve patogenezini bilmeli

90.   Cryptococcus neoformansın patogenezini ve özelliklerini bilmeli

91.   Aspergillus türlerini,özelliklerini ve patogenezini bilmeli

92.   Mantar Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

93.   Mantar hastalığını klinik olarak bilmeli

94.   Örneğin toplanması ve işlemlenmesi basamaklarını bilmeli

95.   Direkt mikroskobik inceleme yöntemini bilmeli

96.   Gram,giemsa  boyamadaki  özelliklerini bilmeli

97.   Mantarların kültür yöntemlerini bilmeli

98.   İnvaziv mantar enfeksiyonlarında antijenik, biyokimyasal ve moleküler belirteçleri bilmeli

99.   Antifungal İlaçlar

100.                      Sistemik etkili antifungal ilaçları bilmeli

101.                      Antifungal ilaçların etki mekanizmasını bilmeli

102.                      Antifungaller için kullanılan terminolojiyi bilmeli

103.                      Azollerin özelliklerini ve etki mekanizmalarını bilmeli

104.                      Ekinokandinlerin özellikleri ve etki mekanizmalarını bilmeli

105.                      Alilaminlerin özelliklerini ve etki mekanizmalarını bilmeli

106.                      Topikal antifungallerin etki mekanizmalarını bilmeli

107.                      Mikozların tedavisinde antifungal kombinasyonu bilmeli

108.                      Antifungal ilaçlara direnç mekanizmalarını bilmeli

109.                      Yüzeyel ve Kutanöz Mikozlar

110.                      Yüzeysel ve Kutanöz mikozların genel özelliklerini bilmeli

111.                      T.versikolor'un  yapı ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

112.                      T.versikolor'un  klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

113.                      T.nigra'nın  yapı ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

114.                      T.nigra'nın  klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

115.                      Dermatofitoz etkenlerini bilmeli

116.                      Dermatofitlerin yapılarını ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

117.                      Dermatofitlerin klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

118.                      Subkutanöz Mikozlar

119.                      Subkutanöz mikozların genel özelliklerini bilmeli

120.                      Sporotrikoz etkeni, morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

121.                      Kromoblastomikoz etkeni, morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

122.                      Ömikotik miçetom etkeni, morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

123.                      Subkutanöz zigomikoz etkeni, morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

124.                      Subkutenöz Feohifomikoz etkeni, morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, tanı ve tedavisini bilmeli

125.                      Sistemik Mikozlar

126.                      Sistemik mikoza neden olan dimorfik mantarların adlarını bilmeli

127.                      Blastomikozun etkeni, epidemiyolojisi, klinik tabloları

128.                      Blastomikozun tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

129.                      Koksidiyoidomikozun  etkeni, epidemiyolojisi, klinik tabloları bilmeli 

130.                      Koksidiyoidomikozuntanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

131.                      Histoplazmozisin etkeni, epidemiyolojisi, klinik tabloları bilmeli

132.                      Histoplazmozisin tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

133.                      Parakoksidiyoidomikozun etkeni, epidemiyolojisi, klinik tabloları bilmeli

134.                      Parakoksidiyoidomikozun tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

135.                      Penisilloz marneffeinin etkeni, epidemiyolojisi, klinik tabloları, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

136.                      Fırsatçı Mikozlar

137.                      Fırsatçı mikoz etkenlerinin isimlerini bilmeli

138.                      Kan dolaşımı enfeksiyonuna en sık neden olan  dört candida türünü söyleyebilmeli

139.                      Candida türlerinin morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

140.                      Cryptococcus neoformansın morfolojisi,  epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

141.                      Aspergillus türlerinin morfolojisi,  epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

142.                      Zigomikoza neden olan Mukorales mantarlarının morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı ve tedavisini  bilmeli

143.                      Fusarium türlerinin yaptığı hastalıklar, tanı ve tedavisini bilmeli

144.                      Sistemik Feihomikoza  neden olan mantarlarının morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı ve tedavisini  bilmeli

145.                      M. Furfurun morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

146.                      Trichosporon türlerinin morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

147.                      Rhodotorula türlerinin  morfolojisi, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

148.                      P. jirovecinin yapısı, epidemiyolojisi, klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

149.                      Parazitolojiye Giriş, Paraziter Hastalıkların Patogenezi

150.                      Parazitizm, simbiyotizm, komensalizm, mutualizm terimlerini ve aradaki farkları bilmeli

151.                      Parazit patojenitesi ile ilişkili  faktörleri bilmeli

152.                      Parazitlerin vücuda giriş yollarını ve bu yolları kullanan parazitleri bilmeli

153.                      Parazitlerin yapıştığı  hedef hücrelerini ve yaptığı hastalıkları bilmeli

154.                      Parazitlerin dokularda oluşturduğu patolojik değişiklikleri  bilmeli

155.                      Parazitlerin neden olduğu immünopatolojik reaksiyon tiplerini ve bunlara hangi parazitlerin neden olduğunu açıklayabilmeli

156.                      Parazitlerin bağışık sistemden kaçış mekanizmalarını bilmeli

157.                      Bağışık sistemden kaçış mekanizmalarını kullanan parazitleri söyleyebilmeli

158.                      Parazitlerin hücreye yapışmada kullandığı reseptöri ve hangi parazitin kullandığını bilmeli

159.                      Parazit Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

160.                      Parazitik hastalıkların laboratuvar tanısında kullanılan labotauvar yöntemlerini bilmeli

161.                      Selofan bant yöntemini ve  hangi parazitlerin tanısında kullanıldığını bilmeli

162.                      Kan  örneğinde saptanabilen parazitlerin isimlerini bilmeli

163.                      İdrar örneğinde saptanabilen  paraziti bilmeli

164.                      Duodenal aspiratta tespit edilebilen parazitleri bilmeli

165.                      Taze dışkıda saptanabilen parazitleri bilmeli

166.                      Antiparaziter Ajanlar

167.                      Antiprotozoan ajanların isimlerini bilmeli,

168.                      Antiprotozoan ajanların etki mekanizmaları ve  klinik endikasyonlarını  bilmeli

169.                      Antihelmintik ajanların isimlerini  bilmeli

170.                      Antihelmintik ajanların etki mekanizmaları ve  ve klinik endikasyonlarını bilmeli

171.                      Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçların adlarını söyleyebilmeli

172.                      Antiprotozoan ve anti helmintik ilaçların hedefleri arasındaki farkı bilmeli

173.                      İntestinal ve Ürogenital Protozoonlar

174.                      Amiplerin genel özelliklerini ve önemli türlerini bilmeli

175.                      E.histolytica'nın yapı, patogenez, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

176.                      E.histolytica'nın laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma  yöntemlerini bilmeli

177.                      G.intestinalis'in yapı, patogenez, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

178.                      G.intestinalis'in laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

179.                      D.fragilis ve T.vaginalis'in yapı, patogenez, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

180.                      D.fragilis ve T.vaginalis'in laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

181.                      B.coli'nin yapı, epidemiyolojisi, kliniği, tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

182.                      Sporozoa grubunun üyelerini,yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

183.                      Sporozoa grubunun laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

184.                      Microsporidianın  yapı, yapı, epidemiyolojisi, kliniği, tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

185.                      Kan ve Doku Protozoonları

186.                      Tıbbi önemi olan kan ve doku protozoanlarının isimlerini söyleyebilmeli

187.                      İnsan malaryal parazitlerinin isimlerini ve yaptığı hastalıkları bilmeli

188.                      Plazmodium türlerinin genel özelliklerini, yaşam döngülerini bilmeli

189.                      Plazmodium türlerinin  epidemiyolojisi,kliniği, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

190.                      Babesia türlerinin yapısı, epidemiyolojisi,kliniği, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

191.                      T. gondii yapısı, epidemiyolojisi,kliniği, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

192.                      Serbest yaşayan amiplerin adları, yapısı, epidemiyolojisi,kliniği, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

193.                      Leishmania türlerinn yapısı, yaşam döngülerini ve epidemiyolojisini bilmeli

194.                      Leishmania türlerininoluşturduğu klinik tabloları, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

195.                      Trypanosoma türlerinin, yapısı,vektörleri,  epidemiyolojisi, kliniği, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

196.                      Nematodlar

197.                      Nematodların genel özellikleri ve tıbbi önemi olan nematodları bilmeli

198.                      E.vermicularis'in  yapı, epidemiyolojisi, kliniği, tanı, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

199.                      A.lumbricoides'in yapı, epidemiyolojisi, kliniği, tanı, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

200.                      Toxocara'nın yapısı, epidemiyolojisi, kliniği, tanı, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

201.                      T.trichiura'nın  yapı, epidemiyoloji  kliniğitanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

202.                      A.duodenale ve N.americanus'un yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

203.                      A.duodenale ve N.americanus laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

204.                      S.stercoralis ve T.spiralis'in  yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

205.                      S.stercoralis ve T.spiralis'in laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

206.                      W. bancrofti ve L.loa'nın yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

207.                      W. bancrofti ve L.loa'nın  laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

208.                      Trematodlar

209.                      Trematodların yapısı ve tııbbi önemi olan trematodların isimlerini bilmeli

210.                      Fasciola buskinin  yapısı, konak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisi, kliniği tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

211.                      Fasciola hepaticanın yapısı, konak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisini bilmeli

212.                      Fasciola hepaticanın   yaptığı hastalıkları,  tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

213.                      Paragonimus westermaninin yapısı, konak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisi, kliniği tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

214.                      Shistosoma  mansoninin yapısı konak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisini bilmeli

215.                      Shistosoma  mansoninin yaptığı hastalıkları, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

216.                      Shistosoma hematobiumun yapısı konak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisi,

217.                      Shistosoma hematobiumun  yaptığı hastalıkları  tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

218.                      Shistosoma  japonicumun yapısıkonak vektör ve rezervuarını epidemiyolojisi, kliniği tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

219.                      Sestodlar

220.                      Sestodların genel özellikleri ve tıbbi önemi olan sestodları bilmeli

221.                      T.saginata ve T.solium yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

222.                      T.saginata ve T.solium  laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

223.                      D.latum ve D.caninum'un yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

224.                      D.latum ve D.caninum'un laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

225.                      E.granulosus ve E.multilocularis'in yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

226.                      E.granulosus ve E.multilocularis'in laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

227.                      H.nana ve H.diminuta'nın yapı, epidemiyoloji ve neden olduğu hastalıkları bilmeli

228.                      H.nana ve H.diminuta'nın laboratuvar tanısını, tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

229.                      Artropodlar

230.                      Artropodların genel özellikleri ve tıbbi öneme sahip artropod sınıflarını bilmeli

231.                      Örümceklerin yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

232.                      Akarların yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

233.                      Akreplerin yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

234.                      Sineklerin yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

235.                      Bitlerin yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

236.                      Pirelerin yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

237.                      Tahtakurularının  yapı, epidemiyoloji, klinik belirtileri ve tedavisini bilmeli

238.                      Mutasyon ve hastalık ilişkisi

239.                      Kromozom yapısı ve sayısını değiştiren mutasyonlar

240.                      Gen mutasyonları ve mutasyonların genlerin işlevi üzerindeki etkileri

241.                      Mutasyon çeşitleri ve mutasyonların sınıflandırılması

242.                      Mutasyonların moleküler temeli ve belirlenmesi

243.                      Mutantların genetik çalışmalarda kullanımı

244.                      İnsanlarda cinsiyet farlılıklarındaki kalıtsal mutasyonlar

245.                      Somatik mutasyonlar ve kanser

246.                      Onkojenler ve tümör süpressör genleri

247.                      Aktive edilmiş onkojenler nedeniyle izlenen herediter sendromlar

248.                      Sporadik kanserlerde onkojen aktivasyonu

249.                      Onkojenler olarak telomerazlar

250.                      Otozomal dominant kanser sendromlarında tümör süpressör genler

251.                      Sporadik kanserlerde tümör süpressör gen kayıpları

252.                      Mutasyonların protein fonksiyonundaki etkisi

253.                      Hemoglobinler ve hastalıkları

254.                      Enzim bozuklukları

255.                      Reseptör protein bozuklukları

256.                      Transport bozuklukları

257.                      Nörodejeneratif bozukluklar

258.                      Yapısal protein bozuklukları

259.                      Polimorfizim ve hastalık ilişkisi

260.                      Genetik polimorfizim kavramı

261.                      DNA'da kalıtsal değişimler ve proteinlerdeki polimorfizimler

262.                      Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizim

263.                      SNP ve hastalık ilişkisi

264.                      VNTR polimorfizimi ve DNA parmak izi analizi

265.                      Tıbbi genetikte polimorfizimlerin kullanımı

266.                      Farmakogenetik hastalıklar

267.                      Genetik hastalıkta taşıyıcıların belirlenmesi

268.                      Koroner kalp hastalıkları, kanser ve diyabet için yatkınlıkta yüksek ve düşük risk belirlenmesi

269.                      Tekrarlar ve hastalık ilişkisi

270.                      Üçlü nükleotit tekrar dizileri ve kopya sayılarının hastalık ile ilişkilendirilmesi

271.                      Fragil X sendromu ve tekrarlayan diziler

272.                      Miyotonik distrofi ve tekrarlayan diziler

273.                      Huntington hastalığı ve tekrarlayan diziler

274.                      Spinobulbar muskular atrofi (Kennedy hastalığı) ve tekrarlayan diziler

275.                      Kalıtım modellerinin değişkenliği

276.                      Gonadal mozaisizm

277.                      Dengesiz X inaktivasyonu

278.                      Uniparental dizomi

279.                      Genomik imprinting

280.                      Tek gen hastalıkları

281.                      Tek gen hastalıklarında seçilim

282.                      Tek gen hastalıklarında kurucu etki ve genetik sürüklenme

283.                      Tek gen hastalıklarında mutasyon hızı değişimi

284.                      Bağlantı analizi ve uluslararası HapMap projesi

285.                      Multigenetik hastalıklar

286.                      Hastalığın ailesel yığılımının ölçülmesi

287.                      Konkordans ve diskordans

288.                      Genlerin ve çevrenin karmaşık hastalık özelliklerine göreceli katkıları

289.                      İkiz çalışmaları

290.                      Karmaşık özelliklerin genetik haritalanması

291.                      Karmaşık kalıtımı olan hastalıklar (Digenik retinitis pigmentosa, serebral venöz tromboz, Hirschsprung Hastalığı, diabetes mellitus, Alzheimer hastalığı

292.                      Multifaktöriyel konjenital malformasyonlar (nöral tüp defektleri, konjenital kalp hastalıkları, yarık dudak ve yarık damak)

293.                      Koroner arter hastalığı

294.                      Moleküler pathway

295.                      Hücre iletiminin temel ilkeri

296.                      Hücre döngüsünün kontrolü

297.                      Reseptör tirozin ve Ras yolağı

298.                      G- protein ilişkili sekonder haberciler

299.                      Mapk, Jnk ve p38 yolağı

300.                      Wt, p53 ve TNF yolağı

301.                      Apoptotik yolaklar ve kanser

302.                      Model hastalıklar

303.                      Ailesel adenomatöz polipozis (APC mutasyonu)

304.                      Ailesel hiperkolesterolemi (Düşük-dansiteli-lipoprotein-reseptör mutasyonu)

305.                      Akondroplazi (FGFR3 mutasyonu)

306.                      Alzheimer hastalığı (Serebral nöronal disfonksiyon ve ölüm)

307.                      Duchenne musküler distrofi (DMD mutasyonu)

308.                      Fragil X sendromu (FMR 1 mutasyonu)

309.                      Hemofili (F8C ya da F9 mutasyonu)

310.                      Huntington hastalığı (HD mutasyonu)

311.                      İnsüline bağımlı diabetes mellitus (beta hücre adacıklarının otoimmün hasarı)

312.                      İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (insülin eksikliği ve rezistansı)

313.                      Kalıtımsal meme ve over kanseri (BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları)

314.                      Kalıtımsal nonpolipozis kolon kanseri (DNA mismatch tamir gen mutasyonları)

315.                      Kistik fibrozis (CFTR mutasyonu)

316.                      Kronik miyeloid lösemi (BCR-ABL onkogen aktivasyonu)

317.                      Marfan sendromu (FBN 1 mutasyonu)

318.                      Miller-Dieker sendromu (17p 13.3 hemizigoz delesyon)

319.                      Miyoklonik epilepsi ile düzensiz kırmızı lifler (Mitokondriyal tRNAlys mutasyonu)

320.                      Orak hücreli anemi (Beta-globin Val6Glu mutasyonu)

321.                      Retinoblastom (RBI mutasyonu)

322.                      Talasemi (Alfa- veya Beta- globin eksikliği)

323.                      Tay-Sachs hastalığı (HEXA mutasyonu)

324.                      Vücut Sıvılarının Biyokimyası

325.                      Vücut su bölükleri ve içeriklerini açıklayabilmeli

326.                      Suyun biyolojik görevlerini anlatabilmeli

327.                      Suyun fonksiyonel dağılımını bilmeli

328.                      Organizmada suyun bulunma durumunu bilmeli

329.                      Vucut su dengesinin düzenlenmesini açıklayabilmeli

330.                      Günlük alınan ve atılan su miktarını bilmeli

331.                      Kan biyokimyası hakkında bilgi verebilmeli

332.                      Lenf sıvısı hakkında bilgi verebilmeli

333.                      Sinaviyal sıvı hakkında bilgi verebilmeli

334.                      Perikart sıvısı hakkında bilgi verebilmeli

335.                      Periton sıvısı hakkında bilgi verebilmeli

336.                      Karaciğerin Klinik Biyokimyası

337.                      Karaciğerin başlıca fonksiyonlarını bilmeli

338.                      Karaciğerin hücre harabiyetini belirleyen testleri bilmeli

339.                      Kolestazı belirleyen testleri bilmeli

340.                      Karaciğerin atılım fonksiyonunu belirleyen testleri bilmeli

341.                      Karaciğerin sentez fonksiyonunu belirleyen testleri bilmeli

342.                      Karaciğer hastalıklarının etyolojisini belirleyen testleri ve karaciğer fonksiyon testlerinin hangi amaçla kullanılacağını bilmeli

343.                      Klinik Enzimoloji

344.                      Klinik enzimolojiyi tanımlayabilmeli

345.                      Enzimatik ölçümler için uygun biyolojik materyalleri sayabilmeli

346.                      Kan enzimlerinin aktivite tayinlerinde dikkat edilecek hususları bilmeli

347.                      Klinik tanıda önemli olan serum enzimlerini bilmeli

348.                      Hücresel enzimlerin dışarı çıkış sebeplerini bilmeli

349.                      Tanıda kullanılacak enzimlerde aranan özellikleri bilmeli

350.                      Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimleri bilmeli

351.                      Karaciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimleri bilmeli

352.                      Kas hastalıklarının tanısında yararlı enzimleri bilmeli

353.                      Kemik hastalıklarının tanısında yararlı enzimleri bilmeli

354.                      Pankreas hastalıklarının tanısında yararlı enzimleri bilmeli

355.                      Malignitelerin tanısında yararlı enzimleri bilmeli

356.                      Yaşlanma Biyokimyası

357.                      Yaşlanmanın biyolojik boyutunu tanımlayabilmeli

358.                      Yaşlanmayla meydana gelen biyokimyasal değişimleri açıklayabilmeli

359.                      Yaşlanma teorileri hakkında bilgi verebilmeli

360.                      Yaşlanmayı yavaşlatıcı gıdalar hakkında bilgi verebilmeli

361.                      Farmakolojinin Tarihi ve Medeniyetlerin Farmakolojisi

362.                      Antik çağlarda ilaç bilgisi hakkında bilgi sahibi olur

363.                      Mısır, Çin, Hint ve Uygurlarda İlaç kavramı-tedavi bağıntısı hakkında bilgi sahibi olur

364.                      Galen ve Hipokrat'ta tedavi-ilaç ilişkisi Roma ve İskenderiye Tıp okulları hakkında bilgi sahibi olur

365.                      VII-XI YY'da Tıbbi Tercüme ve Farmakoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur

366.                      XII. YY dan XIX. YY a Farmakolojide gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur

367.                      Farmakoloji'nin bölümlere ayrılması hakkında bilgi sahibi olur

368.                      XX YY da  farmakoloji Bilimi hakkında bilgi sahibi olur

369.                      XXI.YY da Farmakoloji ve Farmasötik teknoloji hakkında bilgi sahibi olur

370.                      Farmakolojiye Giriş

371.                      Farmakodinamik prensipler, İlaç etkisi ve özelliklerini hakkında bilgi sahibi olur

372.                      Farmakolojinin bölümlenmesi, ilaçların kaynaklarını öğrenir

373.                      İlaçların isimlendirilmeleri, müstahzarlar ve eşdeğerlikleri hakkında yeterli  bilgi sahibi olur

374.                      Biyoteknolojik ilaç ve nano ilaç kavramı hakkında bilgi sahibi olur

375.                      İlaç endüstrisi hakkında bilgi sahibi olur

376.                      İlaçların Uygulama Yerleri

377.                      İlaç uygulamasında uygulama yerleri arasında emilim farklılıklarını öğrenir

378.                      İlaç uygulamalarında sınırlamalar hakkında  bilgi sahibi olur

379.                      Uygulamaya bağlı biyoyararlanım değişimini bilir

380.                      İlaçların lokal uygulamaları, yolları ve etkilerini öğrenir

381.                      İlaçların sistemik uygulamalarını bilir

382.                      İlaçların enteral veriliş yolarını bilir

383.                      İlaçların parenteral veriliş yollarını bilir

384.                      İlaç biyoyararlanımı hakkında bilgi sahibi olur

385.                      İlaç biyoyararlanımını etkileyen faktörleri sayabilir

386.                      İlaç veriliş yollarının mukayesesini yapabilir

387.                      İlaçların Biyolojik Membranlardan Geçişi ve Absorbsiyon Olayı

388.                      İlaç biyoyararlanımında Besinler, fizyolojik faktörler, patolojik durumlar hakkında bilgi sahibi olur

389.                      Biyoeşdeğerlik, ilk geçiş etkisi, entero-hepatik siklus ve iyon tuzağının  tedavideki önemini anlatabilmeli

390.                      Biyotransformasyon ve enzimler hakkında bilgi sahibi olur

391.                      Enzim indüksiyonu ve inhibisyonunun biyoyararlanıma etkileri hakkında bilgi sahibi olur

392.                      Faz reaksiyonları; mikrozomal enzimler hakkında bilgi sahibi olur

393.                      Faz II reaksiyonları ve konjugasyonu öğrenir

394.                      Biyotransformasyonun klinik etkileri hakkında bilgi sahibi olur

395.                      Biyotransformasyon ve değiştiren faktörleri hakkında bilgi sahibi olur

396.                      İlaç metabolizmasını etkileyen patolojik durumlar hakkında bilgi sahibi olur

397.                      Bitotransformasyonda etkileşimler(ilaç, endojen faktörler, besinler ve ksenobiyotikler) hakkında bilgi sahibi olur

398.                      İlaçların Dağılımı

399.                      İlaçların plazma distribüsyonunu hakkında bilgi sahibi olur

400.                      İlaçların proteinlere bağlanması hakkında bilgi sahibi olur

401.                      Proteinlere bağlanmanın ilaç üzerine etkisi hakkında bilgi sahibi olur

402.                      İlaçların BOS ve fetusa geçişi, geçiş kinetiği ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur

403.                      İlaç toksisitesi ve toksikolojik kavramlar hakkında bilgi sahibi olur

404.                      İlaçların fetusa etkileri; Mutajenite, teratojenite (talidomid faciası, etkileri) ve kanserojen etkileri hakkında bilgi sahibi olur

405.                      İlaçlarda sekestrasyon ve akümülasyon hakkında bilgi sahibi olur

406.                      Dağılım kinetiği ve sanal dağılım hacmi hakkında bilgi sahibi olur

407.                      İlaçların Biyotransformasyonu

408.                      İlaçların biyotransformasyon yolakları hakkında bilgi sahibi olur ve sıralayabilir

409.                      Endojen mediyatörlerin veya ksenobiyotiklerin ilaçların aktivasyon, inaktivasyon ve toksikasyonuna etkilerini öğrenir

410.                      İlaç biyotransformasyonunda  enzimatik yolaklar ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur

411.                      İlaçların Itrahı

412.                      İlaçların eliminasyon yolları ve önemleri hakkında bilgi sahibi olur

413.                      Renal eliminasyon ve klerens hakkında bilgi sahibi olur

414.                      Hepatik eliminasyon hakkında bilgi sahibi olur

415.                      Akciğer ve diğer eliminasyon yolakları hakkında bilgi sahibi olur

416.                      İlaç Etki Mekanizmaları

417.                      İlaçların etki mekanizmalarında reseptörün rolü hakkında bilgi sahibi olur

418.                      İlaçların reseptörlere bağlanması hakkında bilgi sahibi olur

419.                      İlaç-Reseptör İlişkisi

420.                      Reseptör yapısı ve çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olur

421.                      Reseptöre bağlı kavramlar(selektivite, agonist, antagonist, yedek, parsiyel ve işgal v.d.)ın ilaç etkisindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur

422.                      Reseptörlerin yerleşimi ve önemi hakkında bilgi sahibi olur

423.                      Doz-reseptör ilişkisi, reseptör fonksiyonunda değişim ile cevap arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur

424.                      Doz-Konsantrasyon-Etki ilişkisi

425.                      İlaçlarda doz konsantrasyon ilişkisinin önemi hakkında bilgi sahibi olur

426.                      Doz- konsantrasyon ilişkisini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur

427.                      Doz-konsantrasyon-cevapsızlık durumu hakkında bilgi sahibi olur

428.                      İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler

429.                      İlaç etkisini değiştiren endojen aktifler hakkında bilgi sahibi olur

430.                      İlaç etkisini değiştiren gıdalar hakkında bilgi sahibi olur

431.                      İlaç etkisini değiştiren ksenobiyotikler hakkında bilgi sahibi olur

432.                      İlaç etkisini değiştiren genetik faktörler hakkında bilgi sahibi olur

433.                      İlaç etkisinin cinsiyetle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur

434.                      İlaç etkisinin yaşa bağlı değişimi hakkında bilgi sahibi olur

435.                      İlaç etkisizliğinin nedenleri hakkında bilgi sahibi olur

436.                      İlaç etkisini değiştiren ilacın farmasötik şekli hakkında bilgi sahibi olur

437.                      İlaç Etkileşmeleri

438.                      İlaçlarda kimyasal etkileşmeler hakkında bilgi sahibi olur

439.                      İlaçlarda fizyolojik etkileşmeler hakkında bilgi sahibi olur

440.                      İlaçlarda farmakolojik etkileşimler hakkında bilgi sahibi olur

441.                      İlaç-gıda-nutrasötik etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur

442.                      Bilinçsiz  miko ve fitofarmasötik kullanımına hakkında bilgi sahibi olur

443.                      İlaçların Toksik Tesirleri

444.                      İlaç dozuna bağlı toksisite hakkında bilgi sahibi olur

445.                      İlaç alerjisi ve idiyosennkrazi hakkında bilgi sahibi olur

446.                      İlaç akümülasyonu ve rezidüel sorunlar hakkında bilgi sahibi olur

447.                      Yeni İlaçların Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

448.                      İlaç keşfi, buluşun kronolojisi  hakkında bilgi sahibi olur

449.                      Preklinik güvenlik - toksisite testleri  ve etik hakkında bilgi sahibi olur

450.                      Klinik değerlendirme Faz   I   hakkında bilgi sahibi olur

451.                      Klinik değerlendirme Faz   II  hakkında bilgi sahibi olur

452.                      Klinik değerlendirme FazI  III hakkında bilgi sahibi olur

453.                      Klinik değerlendirme FazI  IV hakkında bilgi sahibi olur

454.                      Farmakovijilans ve önemi hakkında bilgi sahibi olur

455.                      Yasal mevzuat  hakkında bilgi sahibi olur

456.                      Patent ve çıkar çatışması hakkında bilgi sahibi olur

457.                      Farmasötik Müstahzarlar ve Reçete Yazma

458.                      Reçete ve reçete yazma sanatı hakkında bilgi edinir reçete formatını öğrenir

459.                      Reçete yazmada dikkat edilecek hususları öğrenir ve bölümlndirmesini yapabilir

460.                      Pediatrik Farmakoloji

461.                      Antepartum ve postpartum ilaç kullanım ilkelerini söyleyebilir

462.                      Plasental ve fetal geçişin farmakolojik önemi, teratojenite ve talidomid gerçeği hakkında bilgi sahibi olur

463.                      Bebeklerde ve çocuklarda ilaç tedavisi (biyotransformasyon mekanizmaları) ve dozlamı öğrenir

464.                      Geriatrik Farmakoloji

465.                      Geriatri spesifik hastalıklarda kullanılan ilaçların farmakolojilerini öğrenir

466.                      Geriatrik ilaç kullanımında advers etkileri ve yaşlılıkla bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur

Geriatrik farmakolojinin klinik önemi, uyum, metabolizmaya bağlı sorunlar öğrenir
Be First to Post Comment !
Yorum Gönder