Featured Posts Slider

Image Slider

Tıp Fakültesi 2. Sınıf 3. Kurul Çıkmış

 [10/1 12:58] Şeyma: Hipertiroidi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Hipertiroidili kişilerde aşırı sinirlilik, kaygı ve endişe görülür.

B) Hipertiroidili kişilerde kas kitlesi artar.

C) Hipertiroidi kişiler yorgun hisseder ve uyumakta güçlük çeker

D) kas tremoru görülür

E) Hipertiroidili kişilerde taşikardi görülür.1- Tüm vücut hücrelerinde protein sentez hızını azaltır.

2- Yağ dokudan kana yağ asidi geçişi

3- Tüm hücrelerde glikoz kullanım hızını azaltır.

4- Enerji için protein ve karbonhidrata göre önce yağ kullanılır.

Yujarıdakilerden hangisi büyüme hormonunun metabolizma üzerine gösterdiği etkilerdendir?Hangisi plazma konsantrasyonunda bir azalma olduğunda aldosteron salgısı artış gösterir?

A) Anjiyotensin II

B) Sodyum 

C) Potasyum

D) Renin

E) ACTH

[10/1 12:58] Şeyma: Uygunsuz SIADH sendromu olan hastalarda hangisi artar?

A)Plazma ozmolaritesi

B)İdrar akışı

C)Hücre içi hacim

D)Plazma onkotik basınç

E)Plazma Na konsantrasyonu

[10/1 12:58] Şeyma: Aşağıda kaslardan hangisi/hangilerinin centrum tendineum perinei yapısını yerinde tutmakta rolü yoktur? A/M.transversus perinei superficialis B/M.ischiocavernosus C/M.transversus perinei profundus D/M.sphincter urethra

[10/1 12:58] Şeyma: Granüloza hücrelerinde aromataz enzimi ile antrostenediondan hangi hormon sentezlenir? A/oksitosin B/progesteron C/östrodiol D/testesteron E/östron

[10/1 12:58] Şeyma: İdrarda yer alan biyomolekül Ürobilinojen keton nitrit protein glikoz

Zollninger Ellison sendromunda patolojik olan hormon

2. haberci h. sitoplazmasında ortaya çıkan Ca hangi aktivite için gerekli

Kalmodulin PKA PKC PKG

[10/1 12:58] Şeyma: Feokromasitoma tanısında idrardaki hangi metabolitlerin önemi vardır?

I. Vanilmandelik asit

II.Homovanilik asit

III.Metanefrin

IV.5-hidroksi-indol asetik asit


A) IV

B) I ve III

C) I,II ve III

D) I,II,III ve IV

E) II ve IV

[10/1 12:58] Şeyma: Ductus deferens,periton ile pelvis yan duvarı arasında seyrederek aşağıda yapılardan hangisini çaprazlanmaz? 1/N.obturatorius 2/A.obturatorius 3/v.obturatoria 4/N.ilioinguinalis 5/A.umbilicalis

[10/1 12:58] Şeyma: Spatium perinei superficialis içinde

1. M. Bulbosphongiosus

2. Bulbus vestibuli

3. M. Tranversus perinei superficialis

4. Gl. Bulbourethralis


4

1 2 3

1 2 3 4

2 4

1 3


Hangisi yanlış?

Fascia renalis böbrekleri yerinde tutan en önemli oluşum

Duodenum sağ böbrek ön yüz komşularındandır

Hilum renale önden arkaya v. Renalis, a. Renalis, pelvis renalis, a. Renalis dalı

Corpusculum renale Pars radiata içinde kandan idrarı süzer.

Böbreğin karaciğer ile komşuluğu Fascia renalis iledir.Lig. Latum uteri içinde

1. Tuba uterina

2. Lig. Teres uteri

3. Lig. Overi proprium

4. Lig. Susoensorium overii

1 2 3 4

1 3

4

1 2 3

2 4

[10/1 12:58] Şeyma: Kalsiyum salinmasi için hangi proteinler kullanılır ?protein c ve kalmadulin.   

Leptin hormonun obezitede başarısız olma nedeni ? Reseptöre direnç olması 

5alfa reduktaz neyin sentezinde görev alır ?

[10/1 12:58] Şeyma: Hangisinin plazmadaki konsantrasyonu azalırsa aldosteron artar?

-Sodyum

-ACTH

-Renin

-Potasyum

-Antijotensin II
İshalle olan dehidratasyon durumunda hangisinde hipotonik sıvı bulunur?

-Glomerul fitrat

-Henle çıkan kol

-Kortikal toplayıcı tübül

-Proksimal 

-DistalHangi işlem hem GFR hemde RBF'yi artırır?

-Sadece efferentin daralması

-Afferentin daralıp, efferentin genişlemesi

-Hem afferent hem efferentin daralması

-Hem afferent hem efferentin genişlemesi

-Sadece afferentin daralması

[10/1 12:58] Şeyma: Granüloza hücrelerinde,aromataz enzimi ile antrostenediondan hangi hormon sentezlenir?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Oksitosin

D) Östradiol

E) Östron

[10/1 12:58] Şeyma: Kadında spatium perinei superficialis içinde bulunan yapılar hangileridir?

1.M.bulbospongiosus

2.M. Transversum perinei superficialis

3.bulbus vestibuli 

4.gl.bulbourethralis

[10/1 12:58] Şeyma: 5alfa redüktaz enzimi aşağıdaki hormonların hangisinin sentezinde görev alan enzimdir?

A) kortizon

B) DHT

C) aldosteron

D) Progresteron

E) Östrojen

[10/1 12:58] Şeyma: Prostat bezleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bezler stroma tarafından sarılmıştır

B) Bileşik tubuloalveolar yapı gösterir

C) Tek katlı yassı epitelden oluşurlar

D)Bezler 3 konsantrik tabakada toplanır

E) Bağ dokusu fibroelastik özellik gösterir


Adrenal bez medullası ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Çok yüzlü parankimal hücreler içerir.

B) Medüller parenkim hücreleri nöral kabarttı hücrelerinden meydana gelir

C) Parenkimal hücreler kordonlar ve kümeler halinde şeklinde dizilmişler

D) Kordonlar arasında çok sayıda kılcal damar bulunmakta

E) Kordonlar arasında çok miktarda parasempatik gangliyon hücreleri bulunmakta


Nörohipofizin pars nevroza kısmı ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Çok sayıda salgılayıcı hücreler içerir

B) Oksitosin hormonu sentezleyen kısımdır

C) Pitusit hücreleri içerir

D) Az sayıda mamatrop hücre içerir

E) Az sayıda pencereli kapiller içerir.

[10/1 12:58] Şeyma: Tiroid hormon sentezi ve salgılanması için hangisi gerekli değildir?

A) Tirozin amino asiti

B) Sodyum iyonu

C) H2O2

D) NADH

E) Pendrin taşıyıcı

[10/1 12:58] Şeyma: Adrenal bezin zona glomeruloza bölgesinde kortizol hormonunun sentezlenmeme sebebi aşağıdaki enzimlerden hangisinin bu bölgede bulunmamasından kaynaklıdır?

A) 17 alfa hidroksilaz

B) Pregnenolon deh./izom.

C) 11 beta hidroksilaz

D) 21 alfa hidroksilaz

E) sitokrom P450 dal kırıcı

[10/1 12:58] Şeyma: Tiroid hormon sentezi ve salgılanması için hangisi gerekli değildir?

A) Pendrin taşıyıcı

B) NADH

C) H2O2

D) Tirozin aminoasidi

E) Na iyonu

[10/1 12:58] Şeyma: Aşağıdakilerden hangisi kortikosteroidlerin etkinlerinden biri değildir?

A)Bağışıklık sistemini baskılamak

B)İnterlokin-1'in serbestleşmesini azaltarak ateşi düşürmek

C) Karaciğerde glukoneogenezi uyarmak

D)Periferik kanda lenfosit sayısını artırmak 

E) Kan a.a. düzeyini artırmak Tiroid hormonu ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A)Deiyodinaz enzimi T4 hücrelerde T3'e dönüştürür

B) Pendirin taşıyıcısı Cl/iyot değişimi sağlar

C)Na/iyot simport pompasının aktivesi TSH ile artırılır

D) Tiroid sentezi için iyodür iyonlarının peroksidoz etkisiyle okside iyona dönüştürmesi zorunludur

E) Doku hücrelerine giren T3 , T4'den daha kuvvetli olarak hücre içi proteinlere bağlanır.90 yaşında erkek bir hasta 3 gündür devam eden ishali takiben dehidratasyon ile hastaneye başvuruyor.Hangisinde hipotenik sıvı bulunur?

A)Proksimal

B)Distal Toplayıcı 

C)Henle çıkan kolu

D)Kortikal Toplayıcı Tübül

E)Glomerüler Filtrat 


Aşağıdakilerden hangisi sertoli hücresi için yanlıştır?

A) ABP salgılar

B) Östojen salgılar

C) Antimüllerian hormon salgılar

D) Testesteron salgılar 

E) Testiküler transferrin salgılar

[10/1 12:58] Şeyma: Diaphragna pelvis ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) defekasyon ve doğumda rol oynar.

B) huni şeklinde içinden üretra, canalis analis kadınlarda ayrıca vagina geçer.

C) bir çift m. Levator ani, bir çift m. Coccygeus ve bunları üstten alttan örten facialardan oluşur.

D) diaphragma pelvis ve pelvis organlarını yerinde tutar.

E) tuber ischiadicumlardan geçen horizontal bir çizgiyle ön arka 2 üçgene ayrılır.

[10/1 12:58] Şeyma: 38. Aşağıdakilerden hangisi kortikal labirenti tanımlar.

a. Medulla ışını medulla ışınının her iki yanındaki kortikal doku

b. Nefronun düz tubülleri+ toplayıcı kanal

c. Renal korpüsküller+ nefronun kıvrımlı tubülleri+ toplayıcı tubül

d. Nefron+ toplayıcı tubül

e. Böbrek piramidleri arasında yer alan kortikal doku

[10/1 12:58] Şeyma: 34- Hangisinde bir artış varsa distal tübülden sodyum geri emilimi artacaktır?

A) Plazma hacmi

B) İdrar akış hızı

C) Ortalama arter basıncı

D) Plazma potasyum konsantrasyonu

E) Plazma ozmolaritesi


36-Hangileri vas deferenste bulunur?

I- yalancı çok katlı silli epitel

II- Tunika muskularis

III- Tunika adventisya

IV- Myoepitel hücre


37-Endokrin bezler ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Pineal bezler miyelinli sinir liflerini içerir

B) Hipofiz bezin distal bölümü ağız ektoderminden gelişir 

C) Paratiroid endokrin hücre, kordonlar şeklinde dizilmiştir

D)Tiroid bezini oluşturan damarlar pencereli tiptir

E) Adrenal bezin korteks ve medullası farklı kökene sahiptir


38- Sertoli hücre için hangisi yanlıştır?

A) ABP salgılar

B) Testiküler transferrin salgılar

C) Antimüllerien hücre salgılar

D) Östrojen salgılar

E) Testosteron salgılar

[10/1 12:58] Şeyma: 37. Adrnal bezindeki zona fasikulat ile ilgili hangisi yanlıştır.

a. Yuvarlak veya kavisili kordonlardan oluşur

b. Glukokortikoidleri üretir

c. Korteksin en büyük tabakasıdır

d. Sünger hücre bu katmanda bulunur

e. Hücre sitoplazmasında yağ damlacıkları fazla bulunur.

[10/1 12:58] Şeyma: Ovarium ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) lig. Suspansorium içinde a.v. Ovarica bulunur.

B) lig. Ovari proprium aracılığıyla uterusa tutunur.

C)lig. Latum uteri içerisisndedir.

D) pelvis minorun yan duvarında fossa ovaricada yer alır.

E) hilum ovari margo liber üzerinde bulunur.

[10/1 12:58] Şeyma: 73)Asagidaki hormonlarda hangisi hedef dokuda aktif hale gelir?

A. Estriol 

B.Aldosteron

C.Estradiol

D.Estron

E.Testesteron

74)Asağıdaki hormonlardan hangisi başka bir horman salınımı icin uyarı oluşturmaz?

A)ACTH 

B)FSH

C)PROLAKTİN

D)TSH

E)Growth horman

75) İdrar yollarında görülen pürtüklü yüzeyli,esmer renkli, çok sert taş aşağıdaki hangisidir?

A)Fosfat

B)Ürat

C)Oksalat

D)Karbonat 

E)Miks

[10/1 12:58] Şeyma: 39. Erkekte, mezonefrik kanaldan aşağdakilerden hangisi gelişmez.

 a. Ductus epididimis

b. Duktus deferens

c. Epoöforon ve paraöforon

d. Duktus ejakülatoryus

e. Veziküla seminalis.

[10/1 12:58] Şeyma: Aşağıdakilerden hangisi thymus bezinin arka tarafında bulunan yapılardan biri değildir?

A) pericardium

B)arcus aorta

C) v. Brachiocephalica dextra

D) v. Brachiocephalica sinistra

E) trachea

[10/1 12:58] Şeyma: 25- Aşağıdaklerden hangisi yanlıştır?

A) Luteinizan hormon leydig hücrelerinden androjen salgısını artırır

B) Luteinizan hormonun tepe noktasından yaklaşık 10 saat sonra ovülasyon olur

C) Foliküler evrede baskın olan hormon progesterondur

D) sertoli hücrelerinin spermatogenez kontrolü FSH ve inhibin kontrolündedir.

E) Luteinizan hormon leydig hücrelerinden testosteron salgısını artırır. 


26-  90 yaş erkek hasta 5 gündür ishali takiben dehidratasyonla hastaneye başvuruyor. Bu durumda hangisinde hipotonik sıvı vardır?

A) henle kulpunun çıkan kolu 

B) proximal tüp

C) glomerular filtrat

D) distal tüp

E) koritkal toplayıcı tübül

[10/1 12:58] Şeyma: Polikistik böbrek hastası olan 14 yaşında bir kız çocuğunda hem GFR de hemde RBF de azalma vardır.Nefrolog hem GFR yi hemde RBF yi arttıracak ilaç vermek istiyor?

A)afferent daralma

B)ikiside daralma 

C)afferent daralma,efferent genişleme

D)ikiside genişleme

E)efferent daralma


600 ml su hızlıca içilirse plazma kan hacmi ne kadar artar

A)50

B)400

C)200

D)25

E)100


Hangisi yanlıştır?

A) İnsülin yağ tüketimini azaltır,KC de yağ asit sentezini arttırır

B) İnsülin KC ve kas dışı dokularda aminoasit serbestlenmesini azaltır

C) insülin idrarla üre atılımını arttırır

D) insülin KC de glikokinaz ve glikojen sentezini arttırır

E)Yüksek glukagon kalbin kasılma gücünü arttırır

[10/1 12:58] Şeyma: 27-  I. Kan glukoz düzeyindeki artma

        Il. Kan serbest yağ asitlerinde artma

        Ill. Şişmanlık

        IV. Testosteron

  Hangileri büyüme hormonu sekresyonunu artırır?

[10/1 12:58] Şeyma: 32) Aş. Hangisi kortikosteroidlerin etkilerinden değildir?

A) interlökin-1 in serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürmek

B) k. c. 'de glukoneogenezi uyarmak

C) bağışıklık sis. Baskılamak

D) periferik kanda lenfosit sayısını artırmak

E) kan a. asit düzeyini artırmak33) beyin supraoptik çekirdeklerinin yok edilmesi, idrar hacmi ve konsantrasyonunda aş. Değişikliklerden hangisini oluşturur? (sıvı alımının sıvı kaybına eşit olduğunu varsayın)

A) azalmış idrar hacmi ve konsantre idrar

B) artmış idrar hacmi ve çok seyreltik idrar

C) azalmış idrar hacmi ve çok seyreltik idrar

D) artmış idrar hacmi ve konsantre idrar

E) normal idrar hacmi ve konsantrasyonu34) 600ml su hızlı içilirse plazma hacmi yaklaşık ne kadar artar?Buradan sonra rastgele yazdım soruları zaman arttığı için. 
78) idrarda fazla sayıda lökosit bulunması?
76) glukagon salınımında hangisi artırıcı etki yapar?

A) hiperglisemi

B) gastrin

C) b hidroksibütirat artışı

D) somatostatin

E) insülin sentezi
75) ilerlemiş böbrek yetmezliği olan bir kişinin aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?

I. Pth artışı

II. Kalsitriol azalma

III. Ca azalması

IV. Fosfor artışı41) adrenal bezdeki zona fasikülata ile ilgili hangisi yanlıştır? 

A) yuvarlak veya kavisli kordonlardan oluşur 

B) korteksin en büyük tabakasıdır

C) sünger hücre bu katmanda bulunur

D) glukokortikoidleri üretir

E) hücre sitoplazmalarında yağ damlacıklafı fazla bulunur
42)prostat bezleri ile ilgili olarak yanlıştır? 

A) tek katlı yassı epitelden oluşur 

B) bezler stroma tarafından sarılmıştır 

C) bezler üç konsantrik tabakada toplanır 

D) bileşik tubuloalveoler yapı gösterirler

E) bağ dokusu fibroelastik özellik gösterir 


23) hangisinde bir artış varsa disyal 

tübülden sodyum geri emilimi artacaktır? 

A) plazma ozmolalitesi

B) idrar akış hızı

C) plazma potasyum konsantrasyonu

D) plazma hacmi

E) ort. Arter basıncı
59) tiroid hormon sentezi ve salgılanması için hangisi gerekli değildir? 

A) pendrin taşıyıcı

B) h2o2

C) nadh

D) Na iyonu

E) tirozin amino a. 
58) adrenal bezin zona glomerüloza bölgesinde kortizol hormonunun sentezlenememe sebebi aş. Enzimlerden hangisinin bu bölgede bulunmamasından kaynaklanır? 

A) 11B-hidroksilaz

B)17A-hidroksilaz

C) 21A-hidroksilaz

D) pregnonolon dehidrogenaz izomeraz 

E) sitokrom P450 dal kırıcı enzim 

55) reseptör tirozin kinaz ın uyarılması ile aş. Hangisi hücrede aktivitesi ortaya çıkabilir? 

I. cGmp  

II. IP3

III. cAmp

IV. Grb2

[10/1 12:58] Şeyma: Kortikal labirent nedir?

[10/1 12:58] Şeyma: 13) Cushing hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Organizmanın aşırı miktarda glukokortikoide maruz kalması ile ortaya çıkar 

B) Adrenal korteksin hiperplazi veya tümörüne bağlı olarak görülür 

C) Amenore ve impotans klinik bulgusu vardır

D) Hipotansiyon klinik bulgusu vardır 

E) Tip 2 diabetes mellitus klinik bulgusu vardır

[10/1 12:58] Şeyma: 15) Hangisinde bir artış varsa distal tubulden sodyum geri emilimi artacaktır?

A) Plazma potasyum konsantrasyonu

B) İdrar akış hızı 

C) Plazma ozmolalitesi 

D) Ortalama arter basıncı

E) Plazma hacmi

[10/1 12:58] Şeyma: 14) Aşağıdaki yapılardan hangisi kadında spatium perinei superficialis içerisindedir?

1- m.bulbospongiosus

2- bulbus vestibuli

3- m.transversus perinei superficialis

4- gl.bulbourethralis

A)1,3 B)1,2,3 C)2,4 D)4 E)1,2,3,4

[10/1 12:58] Şeyma: -cushing sendromu için hangisi yanlıştır?

A. tip 2 diyabetes mellitus benzeri tablo görülür

B. hipotansiyon görülür

C. amenore ve impotans görülür

D. adrenal kortex hiperplazisi veya tümöründe görülür

E. Glukokortikoid artışıdır

- 600 ml su hızlı şekilde içilirse plazma hacminde ne kadar artış olur?

-böbrekte O2 tüketimi ile ilgili hangisi doğrudur?

A. kan akışı arttıkça azalır

B. eritropoietin düzenler

C. kan akılı arttıkça değişmez

D. en çok medulladadır

E. sodyum taşınma seviyesini yansıtır

-zollinger ellison sendromu hangi hormonla ilgilidir?

A. somatostatin

B. GIP

C. gastrin

D. motilin

E. CCK

- sertoli hücreleri için hangisi yanlıştır?

A. antimüllerian salgılar

B. testosteron salgılar

C. testiküler treansferrin salgılar 

D. ABP üretir

E. östrojen salgılar

-üriner sistem taşları hangi bölgede daha az ihtimalle görülür?

A. pars abdominalis 

B. linea terminalis

C. a. iliaca communis çaprazladığı yer

D. pelvis renalis

E. mesane girişi

-ovaryum medullasında hangileri bulunur?

1)kan damarı

2)mezovaryum

3)elastik iplik

4)sekonder oosit

[10/1 12:58] Şeyma: 24 - karbondioksitten günlük hidrojen iyon üretimi hangisi tarafından tamponlanır ? ( ekstrasellüler bikarbonat , plazma Pi , eritrositteki bikarbonat , plazma proteini , eritrositteki hemoglobin)

[10/1 12:58] Şeyma: Hipertiroidi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) hipertiroidi taşikardiye sebep olur.

B) hipertiroidli kişilerde aşırı sinirlilik kaygı endişe görülür.

C) hipertiroidi kişiler kendilerini yorgun hissederler ancak uyumakta güçlük çekerler.

D) hipertiroidizmde aşırı protein anabolizması nedeniyle kas kitlesi artar.

E) hipertiroidizmin en yaygın belirtilerinden biri kas tremorudur.Aşağıdaki hormonlardan hangisi başka bir bezden bir hormon salınımı için uyarı oluşturmaz?

A) FSH

B) TSH

C) Growt hormon

D) ACTH

E) ProlaktinAkromegali görülen bir bireyde aşağıdaki hormonlardan hangisinin serum seviyesinin yüksek olması beklenir?

A) IGF- I

B) Prolaktin

C) östrojen 

D) ACTH

E) FSHZollinger - Ellison sendromunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin salınımı patojeniktir? 

A) gastrik inhibitör peptit

B) somatostatin 

C) motilin 

D) kolesistokinin 

E) Gastrin

[10/1 12:58] Şeyma: •aşağıdakilerden hangisi proksimal tübülde tamamen emilenlerden birisi değildir?

   A)  Albumin

   B) Glukoz

   C)Folik asit

   D) Askorbik asit

   E) Ürik asit 


•aşağıdaki hormonlardan hangisi bir nöroendokrin hormon değildir?

   A)Nöroepinefrin

   B) Epinefrin

   C) Kortizol

   D) Vazopressin

   E) Oksitosin 


•idrarda fazla sayıda lökosit bulunması durumuna ne denir?

   A) Anüri

   B) Hematüri

   C) Piyüri

   D) İzostenüri

   E) Şiluri

[10/1 12:58] Şeyma: Glukagon salınımını arttırıcı hormon hangisidir 

Hiperglisemi

Somatostatin

Beta hidroksibutirat

Gastrin

İnsülin 


Enzimatik sentez yoluyla sentezlenmez

Epinefrin

Tiroksin

Fsh

AldosteronTiroid hormonu sentezi ve salgısı için gerekli olmayan hormon

Tirozin aa

NADH

Pendrin taşıyıcısı

H2o2

Na

[10/1 12:58] Şeyma: 26 - beynin supraoptik nükleusunda hasar oluşursa idrar hacmi ve konsantrasyonuna ne olur ? ( artmış idrar hacmi ve çok seyreltik idrar , diğer şıklar bunun kombinasyonu şeklinde )

[10/1 12:58] Şeyma: 25 - hangisi plazmada azalırsa aldosteron salgısı artar ? ( anjiyotensin2 , sodyum , acth , Pi , renin )

[10/1 12:58] Şeyma: ✓Ductus deferens, periton ile pelvis yan duvarı arasında seyrederken aşağıdaki yapılardan hangisini çaprazlamaz?

A-) N. İlioinguinalis

B-) V. Obturatoria

C-) N. Obturatorius

D-) A. Umbilicalis

E-) A. Obturatoria

✓Diaphragma pelvis ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:e (Çıkmış soru)

✓ Hangileri kadında spatium perinei superficialis içinde bulunur?

1.Bulbospongiosus

2. Bulbus vestibuli

3. M. Transversus perinei superficialis

4. Gl. bulbouretralis 

A-)1,2,3

B-)4

C-)hepsi

D-)2,4

E-)1,3

[10/1 12:58] Şeyma: Hangisi yanlıştır?

A)D vitamini eksikliğinde PTH'un kemik absorbsiyonu etkisi azalır

B)PTH böbrekten P atılmasını artırır

C)D vitamininin böbrekte aktifleşmesi için PTH gereklidir

D)Aşırı D vitamini uygulaması kemikte yıkım yapar

E)Raşitizm,hiperparatiroidi sonrası gelişir

[10/1 12:58] Şeyma: •Sentezlendikten sonra yarılanma süreleri diğerlerine göre daha uzun olan hormonlar hangileridir?

1) Kortizol

2) Oksitosin

3) Östrajen

4) Nitrik Oksit


•Hipotiroidili bir bireyde hangisi görülmez?

A) Miksödem

B) Kalp debisinde artış

C) Azalmış TSH salgısı

D) Bazal metabolik hızda azalma

E) Adaptif termogenezde düşüş


•Tiroid sentezi ve salgılanması için hangisi gerekli değildir?

A) Pendrin taşıyıcısı

B) Tirozin amino asidi

C) Na iyonu

D) NADH

E) H2O2

[10/1 12:59] Şeyma: Aşağıdakilerden hangisi ligamentum latum uteri içinde bulunan yapılardandır?

1-Tuba uterina(infindibulum hariç)

2-Lig.teres uteri

3-Lig ovarii propria

4-Lıg suspansorium ovarii

[10/1 12:59] Şeyma: Zollinger-Ellison Sendromunda hangi hormonun salinımı patolojiktir?

A)Kck

B)gastrin

C)somatostatin

D)motilin

E)GIP

[10/1 12:59] Şeyma: Kadın dıs genital organlari hakkında hangisi yanlistir?

A)Lanium minus pudendide yağ doku bulunmaz

B)Vestibulum vayginaya ostium uretta externum,ostium vagina ve gl.vestibulares minores kanallari acilir.

C)labium majus pudendi erkekteki sktotum kesesi karsiligidir

D)kadinda gl.vestibularis major erkekte vesicula seminalisin karsiligidir.

E)Erkekteki corpus spongiousm penis'in kadındaki karsiligi bulbus vestibularisdir.