Tıp Fakültesi 2. Sınıf 4. Kurul Müfredatı

 1.       Merkezi Sinir Sistemine Giriş: Genel Bilgiler

2.       Sinir sisteminin oluşması

3.       Sinir hücresi (Neuron)

4.       Nöron çeşitleri

5.       Duyular

6.       Duyuların sınıflandırılması

7.       Duyular hakkında genel bilgi

8.       Reseptörler

9.       Reseptörlerin bulundukları yerlere, yapılarına ve fonksiyonlarına göre gruplandırılması

10.   Sinir sisteminin bölümleri

11.   Merkezi sinir sistemi ve bölümleri

12.   Medulla Spinalis Anatomisi

13.   Medulla spinalis'in dış görünüşü

14.   Medulla spinalis'in segmentleri

15.   Medulla spinalis'in iç yapısı

16.   Medulla spinalis'in gri cevheri (substantia grisea)

17.   Substantia grisea'nın laminer organizasyonu

18.   Gri cevherdeki hücre grupları

19.   Columna posterior'daki hücre grupları

20.   Columna anterior'daki hücre grupları

21.   Columna lateralis'deki hücre grupları

22.   Formatio reticularis

23.   Medulla spinalis'in beyaz cevheri (substantia alba)

24.   Bulbus (medulla oblongata, myelencephalon)

25.   Bulbus'un iç yapısı

26.   Nucleus olivaris kompleksi

27.   Nucleus vestibularis kompleksi

28.   Pons (metencephalon)

29.   Pons'un iç yapısı

30.   Pons'un komşuluğu ve önemi

31.   Mesencephalon

32.   Mesencephalon'un iç yapısı

33.   Mesencephalon'un çekirdekleri

34.   Mesencephalon'un yapısı

35.   Cerebellum

36.   Cerebellum'un lobları

37.   Cerebellum'un iç yapısı

38.   Cerebellum'un çekirdekleri

39.   Cerebellum'un afferent ve efferent yolları

40.   Cerebellum'un fonksiyonu

41.   Cerebellum'un fonksiyonel anatomisi

42.   Dördüncü karıncık (Ventriculus quartus)

43.   Fossa rhomboidea

44.   Afferent (çıkan) yollar

45.   Afferent yolların fonksiyonu

46.   Basınç ve temas duyu impulslarını ileten yollar

47.   Ağrı ve ısı duyu impulslarını ileten yollar

48.   Şuurlu proprioseptif, dokunma, diskriminasyon ve vibrasyon duyu impulslarını kortekse ileten yollar

49.   Kas, kiriş ve eklemlerden alınan şuursuz proprioseptif duyu impulslarını cerebellum'a ileten yollar

50.   Üst ve alt ekstremiteden alınan proprioseptif duyu impulslarının kortekse gidiş şekilleri

51.   Diğer afferent yollar

52.   Kardiyovasküler sistem

53.   Solunum sistemi

54.   Organlardan kaynaklanan impulsları taşıyan yollar

55.   Organlardan ağrı impulslarının iletilmesi

56.   Afferent yollarla ilgili genel kurallar

57.   Kranial Sinirler I-VI

58.   Kranial sinirlerin genel olarak içerdikleri lif çeşitleri

59.   Nn. olfactorii

60.   N. opticus

61.   N. oculomotorius

62.   N. trochlearis

63.   N. trigeminus

64.   N. abducens

65.   Efferent (inen) Yollar

66.   Efferent yolların çıktığı motor alanlar

67.   Efferent liflerin gruplandırılması

68.   Piramidal yollar

69.   Ekstrapiramidal yollar

70.   Medulla spinalis'in segmentler arası yolları

71.   Refleks kavsi

72.   Kranial Sinirler VII-XII

73.   N. facialis

74.   N. vestibulocochlearis

75.   N. glossopharyngeus

76.   N. vagus

77.   N. accessorius

78.   N. hypoglossus

79.   MSS zarları, Beyin Ventrikülleri, BOS Dolaşımı

80.   Dura mater ve sinirleri

81.   Pia mater

82.   Arachnoidea mater

83.   Cisterna subarachnoidea

84.   Liquor cerebrospinalis (BOS)

85.   Ventriculus lateralis, ventriculus tertius ve ventriculus quartus

86.   Diencephalon

87.   Diencephalon'un projeksiyonu

88.   Chiasma opticum, tractus opticus

89.   Infundibulum

90.   Tuber cinereum

91.   Corpus mamillare

92.   Epithalamus

93.   Metathalamus

94.   Thalamus (dorsalis)

95.   Thalamus ventralis (subthalamus)

96.   Hypothalamus

97.   Bazal Ganglionlar

98.   Nucleus caudatus

99.   Nucleus lentiformis

100.                      Claustrum

101.                      Corpus amygdaloideum

102.                      Striatum

103.                      Corpus striatum

104.                      Capsula interna

105.                      Capsula externa

106.                      Capsula extrema

107.                      Hemisfer morfolojisi, Motor ve Duyu Bölgeleri

108.                      Telencephalon (beyin yarı küreleri)

109.                      Beynin dış yüzündeki derin oluklar

110.                      Beynin lobları (lobi cerebri)

111.                      Beyin korteksinin yapısı

112.                      Beyin korteksinin fonksiyonel sahaları

113.                      Lobus frontalis'deki kortikal sahalar

114.                      Lobus parietalis'deki kortikal sahalar

115.                      Lobus occipitalis'deki kortikal sahalar

116.                      Lobus temporalis'deki kortikal sahalar

117.                      Beyin Hemisferlerinin Beyaz Cevheri

118.                      Projeksiyon lifleri

119.                      Kommissural lifler

120.                      Corpus callosum

121.                      Commissura anterior

122.                      Commissura epithalamica (posterior)

123.                      Commissura hippocampi (commissura fornicis)

124.                      Commissura habenulorum

125.                      Assosiasyon lifleri

126.                      Cingulum

127.                      Fasciculus longitudinalis superior (fasciculus arcuatus)

128.                      Fasciculus longitudinalis inferior

129.                      Fasciculus uncinatus

130.                      Merkezi Sinir Sisteminin Damarları

131.                      Cerebrum'un arter ve venleri

132.                      Dura mater sinusları

133.                      Sinus cavernosus'un içinden geçen önemli yapılar

134.                      Cerebellum'un arter ve venleri

135.                      Medulla spinalis'in arter ve venleri

136.                      Göz Anatomisi

137.                      Bulbus oculi

138.                      Göz küresinin tabakaları (tunica fibrosa bulbi, tunica vasculosa bulbi, tunica nervosa bulbi)

139.                      Işığı kıran yapılar

140.                      Gözün yardımcı oluşumları

141.                      Göz kasları

142.                      Vagina bulbi

143.                      Supercilium

144.                      Palpebrae

145.                      Cilia

146.                      Tunica conjunctiva

147.                      Apparatus lacrimalis

148.                      Görme Yolları ve Refleksler

149.                      Görme ile ilgili refleksler

150.                      Direkt ve endirekt ışık refleksi

151.                      Akkomodasyon refleksi

152.                      Kornea refleksi

153.                      Görme ile ilgili gövde refleksi

154.                      Deri ile ilgili pupilla refleksi

155.                      Kulak Anatomisi

156.                      İşitme ve denge organı (organum vestibulocochleare)

157.                      Dış kulak

158.                      Orta kulak

159.                      Tunica mucosa cavitatis tmpanicae

160.                      İç kulak

161.                      İşitme ve Denge Yolları

162.                      Nervus vestibularis

163.                      Nervus cochlearis

164.                      İşitme yollarındaki inen lifler

165.                      Koku Yolları ve Limbik Sistem

166.                      Koku duyusu

167.                      Koku yolları

168.                      Rhinencephalon (koku beyni)

169.                      Limbik lob

170.                      Olfaktor sistem

171.                      Hippokampus formasyonu

172.                      Limbik sistemin fonksiyonu

173.                      Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi

174.                      Truncus symphaticus

175.                      Sempatik sistemin bölümleri

176.                      Parasempatik sistemin bölümleri

177.                      Otonom sisteme ait büyük pleksuslar

178.                      Otonom sinir sistemini kontrol eden yüksek merkezler

179.                      Bazı oganların otonom innervasyonları

180.                      Ototnom sinir sisteminin katıldığı bazı önemli refleksler

181.                      Otonom sinir sisteminin afferent bölümü

182.                      Bazı organlara sempatik ve parasempatik sistemin etkisi

183.                      Sinir Sistemi Klinik Anatomisi

184.                      MSS’nin Organizasyonu

185.                      MSS temel fonksiyonel birimi nöron ve sinaptik bağlantılar sayısını sayar

186.                      Sinir sisteminin pek çok aktivitesinde rol alan reseptörlere örnek verebilir

187.                      Duysal reseptörlerden gelen duysal bilginin beyin korteksi alanlarına iletimini sıralayabilir

188.                      Sinir sisteminde somatik duysal yay kavramını açıklayabilir

189.                      Bütünleyici işlev kavramını açıklayabilir

190.                      Omurilik düzeyi kavramını açıklayabilir

191.                      Alt beyin veya subkortikal düzey kavramını açıklayabilir

192.                      Üst beyin veya kortikal düzey kavramını açıklayabilir

193.                      Duyusal Kodlama

194.                      Duyu reseptörlerini tiplerine göre listeyebilir.

195.                      Duysal Modalite - \"İşaretlenmiş Yol\" İlkesini açıklayabilir.

196.                      Reseptör potansiyelini tanımlayabilir.

197.                      Reseptör potansiyelinin mekanizmasını açıklayabilir.

198.                      Maksimum Reseptör Potansiyeli Amplitüdünü anımsayabilir.

199.                      Reseptör Potansiyeli ile Aksiyon Potansiyelini grafikle ilişkilendirebilir.

200.                      Reseptör potansiyelinden dönüşen aksiyon potansiyellerinin her duyu yolağı için aynı özellikte olmasının önemini açıklar 

201.                      Pacini Cisimciklerinde Reseptör Potansiyeli oluşumunu çizimle anlatabilir.

202.                      Reseptörleri adaptasyon süresine göre sıralayabilir.

203.                      Reseptörlerin Adaptasyon Mekanizmasını açıklayabilir.

204.                      Tonik reseptörleri sayabilir.

205.                      Fazik reseptörleri farklı adlandırabilir.

206.                      Fazik reseptöre örnek verebilir.

207.                      Fazik reseptörlerin önemini açıklayabilir

208.                      Sinir Liflerini Genel Olarak Sınıflandırabilir.

209.                      Genel sınıfların özelliklerini sayabilir.

210.                      Sinir Liflerini Fizyolojik Olarak Sınıflandırabilir.

211.                      Her fizyolojik sınıfın belirgin özelliğini sayabilir.

212.                      Uzamsal Birikme mekanizmasını açıklayabilir.

213.                      Zamansal  Birikme mekanizmasını açıklayabilir.

214.                      Bir nöron havuzunun temel organizasyonunu çizimle açıklayabilir.

215.                      Bir nöron havuzunda deşarj, eksitasyon ve inhibisyon bölgelerini gösterebilir.

216.                      Aksiyon potansiyeli oluşumunda akson tepeciğinin önemini açıklar

217.                      Diverjans olayını bir örnekle açıklayabilir.

218.                      Konverjans olayını bir örnekle açıklayabilir.

219.                      Zıt inhibisyon devrelerini açıklayabilir.

220.                      Ard boşalımı tanımlayabilir.

221.                      Sinyal Uzamasına Neden Olan Yansıyan (Osilatör) Devreleri açıklayabilir.

222.                      Bir Yansıyan Devrede Sinyal Uzamasının Özelliklerini sayabilir.

223.                      Nöron Devrelerinden Sürekli Sinyal Çıkışı mekanizmalarını açıklayabilir.

224.                      Ritmik sinyal çıkışına örnek verebilir.

225.                      Sinir Sistemi İşlevlerinin Değişmezliğini Sağlayan Baskılayıcı Mekanizmalar açıklayabilir.

226.                      Sinaps Yorgunluğuna yol açan mekanizmaları açıklayabilir.

227.                      Somatik duyuları farklı şekillerde sınıflandırabilir.

228.                      Dokunma, Basınç ve Vibrasyon duyuları arasındaki temel farkları sayar.

229.                      Dokunma reseptörlerinin en az altı tipini sayabilir.

230.                      Dokunma reseptör tiplerinin önemli özelliklerini sayabilir.

231.                      Periferik Sinir Liflerinde Farklı Dokunma Duyularının iletim özelliklerini açıklar.

232.                      Titreşim duyusunun hangi sinir lifi ile iletildiğini bulabilir.

233.                      Gıdıklanma ve kaşınma duyularının algılanması ve iletilmesini açıklayabilir.

234.                      Ağrı sinyallerinin kaşınma duyusuna etkisini açıklayabilir.

235.                      Dorsal Kolon-Medyal Lemniskal Sistem ile anterolateral sistem arasındaki farkları sayabilir.

236.                      Dorsal Kolon-Medyal Lemniskal Sistemle taşınan duyu tiplerini sayabilir.

237.                      Anterolateral Sistem ile taşınan duyu tiplerini sayabilir.

238.                      Omurilik enine kesitinde gri cevherdeki anatomik laminaları ve beyaz kolonlarda yukarı çıkan duysal yolları gösterebilir.

239.                      Vücudun sağ ve sol taraflarının talamustaki temsilini açıklayabilir.

240.                      Somatik Duyu Korteksi

241.                      Brodmann alanlarını tanıyabilir.

242.                      İki somatik duysal kortikal alanı gösterebilir.

243.                      Somatik Duysal Alanlar I ve II arasındaki farkları sayar.

244.                      Farklı vücut bölgelerinin korteksin somatik duysal alan l'de temsilini çizimle gösterebilir.

245.                      Somatik duysal korteksin tabakalarını işlevleriyle birlikte sayabilir.

246.                      Duysal kortekteki dikey nöron kolonlarının önemini açıklayabilir.

247.                      Somatik Duysal Alan I'in bilaretal çıkarılması durumunda ortaya çıkan kayıpları sayabilir.

248.                      Somatik Duysal Asosiyasyon Alanını uyarıldığında belirtilere örnekler verebilir.

249.                      Somatik Duysal Asosiyasyon Alanın çıkarılması durumunda ortaya çıkan belirtileri sayabilir.

250.                      Amorfosentezi tanımlayabilir.

251.                      Zayıf ve güçlü uyaranlar ile kortikal nöronlardaki ateşleme hızı arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

252.                      İki nokta ayrımını tanımlayabilir.

253.                      İki nokta ayrımında farklı iki nokta arasındaki mesafelere örnek verebilir.

254.                      Lateral inhibisyonu tanımlayabilir.

255.                      Lateral inhibisyon mekanizmasını açıklayabilir.

256.                      Lateral inhibisyonun önemini ifade edebilir.

257.                      Titreşim duyusunun (vibrasyon) iletilme yolunu anımsayabilir.

258.                      Dorsal kolonun işlevsel bütünlüğünü muayene etmek için kullanılan önemli bir yöntemi anımsayabilir.

259.                      Göz, kulak ve derideki algılanabilen uyaran şiddeti aralıklarını anımsayabilir.

260.                      Duysal Algılamadaki Çok Geniş Şiddet Aralığının Önemini açıklayabilir.

261.                      Weber-Fechner kuralını açılayabilir.

262.                      Durum duyusunu farklı şekillerde adlandırabilir.

263.                      Durum duyularını iki alt gruba ayırabilir.

264.                      Bir eklemdeki açılanmanın algılanması ile mekanizmaları açıklayabilir.

265.                      Durum duyusu reseptörlerini sayabilir.

266.                      Eklem roptasyonuna cevap veren talamus çekirdeklerini gruplandırabilir.

267.                      Anterolateral yolun başlangıç, ilerleme ve sonlanma bölgelerini sıralayabilir.

268.                      Anterolateral Yoldaki İletinin Özelliklerini sayabilir.

269.                      Somatik Duyuda Talamusun Fonksiyonunu açıklayabilir.

270.                      Kortikofügal sinyalleri tanımlayabilir.

271.                      Duysal Duyarlığın Kortikal Kontrolünü açıklayabilir.

272.                      Dermatom tanımını yapabilir.

273.                      Ağrı Duyusu ve İletimi

274.                      Hızlı ve yavaş ağrıyı farklı şekillerde adlandırabilir.

275.                      Hızlı ağrının özelliklerini sayabilir.

276.                      Hızlı ve yavaş ağrıyı tanımlayabilir.

277.                      Yavaş ağrının özelliklerini sayabilir.

278.                      Ağrı reseptörlerinin tipini tanımlayabilir.

279.                      Ağrı reseptörlerinin yaygın olduğu vücut bölgelerini sayabilir.

280.                      Ağrıya duyarsız vücut bölgelerini sayabilir.

281.                      Üç temel ağrı uyaran çeşidini sayabilir.

282.                      Kimyasal tipte ağrıya neden olan uyaranları sayabilir.

283.                      Prostaglandinler ve P maddesinin ağrıdaki rolünü anımsayabilir.

284.                      Analjezi ve hiperaljezinin tanımını yapabilir.

285.                      Ağrı reseptörlerinin adaptasyon derecesini anımsayabilir.

286.                      Deriye uygulanan sıcaklık ile ağrı arasındaki ilişkiyi gösterebilir.

287.                      Ağrı ile sonuçlanan doku hasarı nedenlerini sayabilir.

288.                      Doku Hasarında Kimyasal Ağrı Uyaranlarının Özel Önemini açıklayabilir.

289.                      Doku iskemisinde ağrı mekanizmasını açıklayabilir.

290.                      Kas spazmında ağrı mekanizmasını açıklayabilir.

291.                      Talamik sendromun özelliklerini sayabilir.

292.                      Termal reseptör tiplerini sayabilir.

293.                      Termal iletim yapan liflerin özelliklerini sayabilir.

294.                      Değişik sıcaklıklara göre uyarılan sinir liflerini eşleştirebilir.

295.                      Termal Reseptörlerin Adaptasyonunu açıklayabilir.

296.                      Termal Reseptörlerin Uyarılma Mekanizmalarını açıklayabilir.

297.                      Termal Sinyallerin Sinir Sisteminde İletim yollarını sıralayabilir.

298.                      Görme Fizyolojisi-I

299.                      Görme optiğinin fiziksel prensiplerini  açıklar

300.                      Gözdeki optik yapıları tanımlar

301.                      Görme keskinliğini tanımlar

302.                      Görmede derinlik hissini açıklar

303.                      Gözdeki sıvı sistemleri açıklar

304.                      Retinanın yapısını ve nöronal işlevini açıklar

305.                      Retinadaki yapısal elemanların anatomik yapı ve fonksiyonlarını açıklar

306.                      Görmedki fotokimyasal değişmeleri açıklar

307.                      Koniler tarafından renkli görmenin fotokimyasını açıklar

308.                      Retinal duyarlığının otomatik düzenlenmesini açıklar

309.                      Renkli görme mekanizması ve anormalliklerini açıklar

310.                      Retinanın nöronal fonksiyonu açıklar

311.                      Ganglion hücreleri ve optik sinir liflerini sınıflandırır ve açıklar

312.                      Görme Fizyolojisi-II

313.                      Görmenin merkezi nörofizyolojisini ve görme yolları ile ilgili anomallileri açıklar

314.                      Görme yollarını sınıflandırır

315.                      Talamusun dorsal lateral genikulate çekirdeklerin fonksiyonu anlatır

316.                      Görme korteksinin organizasyonu ve fonksiyonu açıklar

317.                      Görsel imajın analizi süresince uyarılmanın nöronal kalıpları

318.                      renk tespitinin mekanizmasını açıklar

319.                      Göz hareketleri ve kontrolünü açıklar

320.                      Gözlerin sabitlenme hareketlerini açıklar

321.                      gözlerdeki sakkadik hareketleri açıklar

322.                      Hareketli objelerde üzerine odaklanmanın mekanizmasını açıklar

323.                      Görsel imajların bütünleştirilmesinin açıklar

324.                      Akomodasyonun ve pupillar açıklığın otonomik kontrolünü açıklar

325.                      Akomodasyonun kontrolünü açıklar

326.                      Pupilla çapının kontrolünü açıklar

327.                      Görme anomallerini açıklar

328.                      İşitme Fizyolojisi

329.                      İşitme duyusu ve işitme duyusuna ait girdilerin nöronal işlenmesini açıklarr ve işitme duyusu ile ilgili anomallileri açıklar

330.                      Timpanik membran ve kemikçiklerin işlevini açıklar

331.                      Kokleanın yapısı ve işlevlerini açıklar

332.                      Korti organın işlevlerini açıklar

333.                      Ses frekansi ve gürültünün tespit mekanizmasını açıklar

334.                      Merkezi işitme mekanizmalarını sınıflandırır ve açıklar

335.                      İşitmede serebral korteksin fonksiyonlarını anlatır

336.                      İşitme anormallarini sınıflandırır ve açıklar

337.                      Vestibüler Sistem ve Denge Duyusu

338.                      Genel motor kontrolde serebellar seviyeleri sayabilir.

339.                      Vestibuloserebellumu tanımlayabilir.

340.                      Vestibuloserebellumun özelliklerini sayabilir.

341.                      Serebellar seviyelerin görevlerini eşleştirebilir.

342.                      Spinoserebellumu tanımlayabilir.

343.                      Spinoserebellumun özelliklerini sayabilir.

344.                      Serebellumun Hareketlerde Aşmayı Önleme ve "Söndürme" İşlevini tanımlayabilir.

345.                      Aksiyon veya intensiyel tremorun tanımını yapabilir.

346.                      Ballistik hareketleri tanımlayabilir.

347.                      Sakkadik hareketleri tanımlayabilir.

348.                      Serebellumun ballistik hareketleri kontrol etmedeki önemini sayabilir.

349.                      Serebroserebellumu tanımlayabilir.

350.                      Serebroserebellumun özelliklerini sayabilir.

351.                      Serebroserebellumun görevlerini sayabilir.

352.                      Serebellumun bilgi işleme süreçlerindeki işlevini açıklar

353.                      Serebellar nistagmusun patofizyolojisini açıklayabilir.

354.                      Hipotoninin patofizyolojisini açıklayabilir.

355.                      Dismetri ve ataksinin patofizyolojisini açıklayabilir.

356.                      Disdiadokokinezinin patofizyolojisini açıklayabilir.

357.                      Dizartrinin patofizyolojisini açıklayabilir.

358.                      İntensiyel tremorun patofizyolojisini açıklayabilir.

359.                      Hipotoninin patofizyolojisini açıklayabilir.

360.                      Serebellumun harabiyeti durumunda gelişen fizyolojik kayıpları sayabilir.

361.                      Antigravite Kaslarını Uyarmada Vestibüler Çekirdeklerin Rolünü açıklayabilir.

362.                      Vestibüler aygıtı tanımlayabilir.

363.                      Makulaların özelliklerini sayabilir.

364.                      Makulaların işlevini açıklayabilir.

365.                      Zarsı labirent ve krista ampullaris ile makulanın organizasyonunu çizimle gösterebilir.

366.                      Kinosilyumu işlevleriyle birlikte tanımlayabilir.

367.                      Tüy hücrelerinin uyarılma mekanizmasını açıklayabilir.

368.                      Yarım daire kanallarını özellikleriyle tanımlayabilir.

369.                      Statik Dengenin Korunmasında Utrikül ve Sakkülün İşlevini açıklayabilir.

370.                      Yarımdaire Kanallarıyla Baş Dönüşünün Algılanma mekanizmasını açıklayabilir.

371.                      Dengenin Korunmasında Yarımdaire Kanalının "Önceden Tahmin" İşlevini açıklayabilir.

372.                      Gözleri Stabilize Eden Vestibüler Mekanizmayı açıklayabilir.

373.                      Boyun Propriyoseptörlerinin işlevini açıklar.

374.                      Vücudun Diğer Kısımlarından Gelen Propriyoseptif ve Eksteroseptif Bilgi kaynaklarını sayabilir.

375.                      Dengenin Korunmasında Görsel Bilginin Önemini açıklayabilir.

376.                      Merkezi Sinir Sistemi ile Vestibüler Organın Sinirsel Bağlantıları açıklayabilir.

377.                      Tad ve Koku Duyuları

378.                      kimyasal duyulardan koku ve tad duyusuna sinyalleri önemini  ve bu duyulararın sağlıklı yaşamdaki önemlerini ve bunlarla ilgili anomalllerini açıklar

379.                      tat duyusunu anlatır ve tat duyularını sınıflandıırır

380.                      Tad körlüğünü anlatır ve tad tomurcukları ve onların fonksiyonlarını açıklar

381.                      Tad tomurcuklarını uyarılmasını merkezi sinir sistemine tad sinyallerini iletim mekanizmalarını açıklar

382.                      Beyin sapında tad reflekslerin tümleştirilmesi ve tad duyusunun hızlı adaptasyonu açıklar

383.                      Tad tercihleri ve diyet kontrolünü açıklar

384.                      Koku duyusunda olfaktör membran,olfaktör hücre ve olfaktör hücrelerin uyarılmasının mekanizmasını açıklar

385.                      Olfaktör hücrlerde membran potansiyeli ve koku duysunda hızla adaptasyonu anlatır

386.                      Koku duyusunu sınıflandırır

387.                      Merkezi sinir sistemine koku sinyallerinin iletim mekanizmasını açıklar

388.                      Beyinin Motor Sistemleri

389.                      Motor korteksin yerini çizimle gösterebilir.

390.                      Motor korteks alanlarını sayabilir.

391.                      Primer motor korteksin işlevlerini açıklayabilir.

392.                      Premotor alanın işlevlerini açıklayabilir.

393.                      Suplementer Motor Alanın işlevlerini açıklayabilir.

394.                      İstemli göz hareketi alanının işlevini açıklayabilir.

395.                      Baş çevirme alanının işlevini açıklayabilir.

396.                      El becerileri alanının işlevlerini açıklayabilir.

397.                      Broca alanının işlevini açıklayabilir.

398.                      Lateral ve ventral kortikospinal yollarda önemli yerleri sıralayabilir.

399.                      Betz hücrelerini (dev piramidal hücreler) tanımlayabilir.

400.                      Kortikospinal yolu oluşturan lifleri oranlarına göre sıralayabilir.

401.                      Piramidal yol dışındaki motor korteks kaynaklı liflerin yollarını sayabilir.

402.                      Motor Kortekse Gelen Liflerin Yollarını sayabilir.

403.                      Kortikorubrospinal Sistemin İşlevini açıklayabilir.

404.                      Kortikorubrospinal yoldaki önemli yerleri sayabilir.

405.                      Ekstrapiramidal yolun tanımını yapabilir.

406.                      Vertikal kolon yapısını tanımlayabilir.

407.                      Vertikal kolon şeklinde bir yapılanmanın önemini açıklayabilir.

408.                      Piramidal Nöronlarla İletilen Dinamik ve Statik Sinyallerin işlevini açıklayabilir.

409.                      Motor Kortekse Gelen Somatik Duysal Geribildirimin önemini ve sonucunu açıklar.

410.                      Bir spinal motor üzerinde sonlanabilen yolları sayabilir.

411.                      Motor Korteks veya Kortikospinal Yoldaki Lezyonların fizyolojik etkilerini sayabilir.

412.                      Motor Kortekse Komşu Büyük Alanları Tahrip Eden Lezyonların Neden Olduğu Kas Spastisitesinin mekanizmasını açıklayabilir.

413.                      Serebellumun temel motor işlevlerini örnekler vererek sayabilir.

414.                      Serebellumun anatomik loblarını sayabilir.

415.                      Ön ve Arka Lobların Longitüdinal İşlevsel Bölümlerini tanımlayabilir.

416.                      Herbir bölümün sorumlu olduğu görevleri sayabilir.

417.                      Vermiş ve Ara Bölgeler ile Vücudun Topografisini eşleştirebilir.

418.                      Beyinden serebelluma gelen afferent yolları başlangıç ve bitiş noktaları ile birlikte sayabilir.

419.                      Periferden serebelluma gelen yolları başlangıç ve bitiş yerleri ile birlikte sayabilir.

420.                      Periferden Gelen Aferent Yolların özelliklerini sayabilir.

421.                      Beyin Sapının Fonksiyonları

422.                      Beyin sapının özel düzenleyici görevlerini sayabilir.

423.                      Beyin sapında yer alan nörotransmitter çekirdeklerini ve nörotransmitter yolaklarını sayar.

424.                      Ponsun ve Medullanın Retiküler Çekirdekleri Arasındaki Eksitatör-İnhibitör Antagonizmayı açıklayabilir.

425.                      Retiküler ve vestibüler çekirdeklerin beyin sapındaki yerleşimini çizimle gösterebilir.

426.                      Medullanın retiküler sisteminin işlevini açıklayabilir.

427.                      Bulboretiküler kolaylaştırıcı alanı tanımlayabilir.

428.                      Talamustan geçen sinyallerin özelliklerini sayabilir.

429.                      Uyarıcı alanda aktivite artışı yapan kaynakları sayabilir.

430.                      Retiküler baskılayıcı alanın özelliklerini sayabilir.

431.                      Amigdalanın işlevini tanımlar

432.                      Uyarıcı alanda aktivite artışı yapan kaynakları sayabilir.

433.                      Ödül mekanizmalarını açıklar

434.                      İnsan beynindeki nörohormonal sistemleri özellikleriyle sayabilir.

435.                      Beyin sapındaki çekirdekleri ve buradaki nöronlardan salınan nörotransmitterleri eşleştirebilir.

436.                      Serebellumun Fonksiyonları

437.                      Serebellumun derin çekirdeklerini sayabilir.

438.                      Derin çekirdeğin sinyal aldığı kaynakları sayabilir.

439.                      Serebelluma gelen sinyallerin ilerleyişini sıralayabilir.

440.                      Serebellumdan çıkış sinyallerinin seyrini sıralayabilir.

441.                      İşlevsel birimin nöronal devresini çizimle gösterebilir.

442.                      Tırmanıcı ve yosunsu liflerin özelliklerini sayabilir.

443.                      Serebellar korteksin işlevsel birimini tanımlayabilir.

444.                      Serebellar korteksin tabakalrını sayabilir.

445.                      Serebellumun Derin Çekirdeklerinde Uyarma ve Baskılama Arasındaki Dengeyi ve önemini açıklayabilir.

446.                      Serebellumdaki Diğer Baskılayıcı Hücreleri özellikleriyle birlikte sayabilir.

447.                      Bir hareketin başlangıcı ile sonlandırılması süresince serebellumdaki kontrol mekanizmasını açıklayabilir.

448.                      Bir hareketin kusursuz yapılmasında serebellar mekanizmayı açıklayabilir.

449.                      Bazal Gangliyonların Fonksiyonları

450.                      Bazal gangliyonları sayabilir.

451.                      Motor kontrolde bazal gangliyonların temel rollerini sayabilir.

452.                      Putamen devresinin giriş ve çıkış sinyallerinin ilerleyişini tanımlayabilir.

453.                      Putamen devresinndeki fonksiyonel bozuklukları sayabilir.

454.                      Kognisyonun tanımını yapabilir.

455.                      Bazal gangliyonlar ile diğer motor kontrol sistemleri arasındaki temel yolları  ve bunların temel özelliklerini tanımlayabilir.

456.                      Nukleus kaudatus devresinin giriş ve çıkış sinyallerini tanımlayabilir.

457.                      Nukleus kaudatus işlevini örnek vererek tanımlayabilir.

458.                      Bazal Gangliyonların Hareketlerin Şiddetini Ölçme ve Zamanlamayı Değiştirme Görevini örnek vererek tanımlayabilir.

459.                      Bazal gangliyonların ödül mekanizmaları aracılığı ile öğrenme ve koşullarıma ile ilişkisini açıklar

460.                      Bazal gangliyonların anterior singulat korteksle ilişkisini açıklar. Go-No go mekanizmalarının işlevini ve önemini belirtir.

461.                      Bazal gangliyonlarda farklı tipte nörotransmitter salgılayan nöronal yolları tanımlayabilir.

462.                      Bazal gangliyonların korteksle ve serebellumla ilişkini açıklar

463.                      Parkinson Hastalığının patofizyolojisini tanımlayabilir.

464.                      Huntington Hastalığının patofizyolojisini tanımlayabilir.

465.                      Bazal ganglion hastaluklarında klinik bulguların fizyopatolojisini açıklar

466.                      Limbik Sistem: Hipotalamusun Fonksiyonları

467.                      Limbik sitemi tanımlayabilir.

468.                      Limbik sisteme dahil olan beyin bölgelerini sayabilir.

469.                      Hipotalamustan çıkan sinyal yollarını sıralayabilir.

470.                      Limbik sistemle beyin korteksi ve hipotalamus arasındaki bağlantıları tanımlayabilir.

471.                      Strese yanıtta psikonöroendokrinolojik dizgenin işleyişini açıklar

472.                      Hipotalamusun Vejetatif ve Endokrin Kontrol İşlevlerini çekirdekleriyle eşleştirebilir.

473.                      Hipotalamusun uyarılması veya lezyonlarıyla ortaya çıkan etkileri sayabilir.

474.                      Kaygı ile tetiklenen HPA ekseninin işleyişini ve organizma üzerindeki etkilerini açıklar

475.                      Limbik sistemdeki ödül ve ceza merkezlerini tanımlayabilir.

476.                      Hayvanda ceza merkezinin uyarılması durumunda görülen değişiklikleri sayabilir.

477.                      Ödül mekanizmasının sosyal davranışlar üzerindeki  etkisini açıklar

478.                      Ödül mekanizmasının sosyal davranışlar üzerindeki  etkisini açıklar

479.                      Ödül sisteminin sosyal davranış üzerindeki rolünü açıklar

480.                      Ödül sisteminin sosyal davranış üzerindeki rolünü açıklar

481.                      Ödül ve Cezanın Davranıştaki Önemini hayvan deneyleri ile açıklayabilir.

482.                      Nükleus akkümbensin ödül sistemindeki işlevini açıklar

483.                      Öğrenmede edimsel ve klasik koşullanma süreçlerini açıklar

484.                      Limbik korteksin işlevlerini sayabilir.

485.                      Amigdalanın işlevlerini sayabilir.

486.                      Hipokampusun işlevlerini sayabilir.

487.                      Amigdala ile hipokampus arasındaki ilişkiyi açıklar

488.                      Amigdalanın korku koşullanmasındaki rolünü açıklar

489.                      Beyin Korteksi ve Assosiyasyon Alanları

490.                      Asosiyasyon Alanı tanımını yapabilir.

491.                      Önemli asosiyasyon alanlarını sayabilir.

492.                      Paryeto-oksipitotemporal Alanı tanımlayabilir.

493.                      Paryeto-oksipitotemporal Alanın işlevsel alt alanları ile birlikte işlevlerini sayabilir.

494.                      Prefrontal asosiyasyon alanı tanımlayabilir.

495.                      Prefrontal asosiyasyon alanın işlevlerini sayabilir.

496.                      Broca alanını tanımlayabilir.

497.                      Broca Alanının işlevini tanımlayabilir.

498.                      Limbik Asosiyasyon Alanını tanımlayabilir.

499.                      Limbik Asosiyasyon Alanının işlevini tanımlayabilir.

500.                      Yüz Tanıma Alanını tanımlayabilir.

501.                      Yüz tanıma alanının sosyal biliş sürecindeki önemini açıklar

502.                      Wernicke Alanını tanımlayabilir.

503.                      Wernicke Alanının işlevini tanımlayabilir.

504.                      Baskın Yarıküre Kavramını açıklayabilir.

505.                      Sol ve sağ yarıkürelerin baskın olduğu işlevleri sayabilir.

506.                      Wernicke alanının fizyolojik önemini bir örnekle açıklayabilir.

507.                      Prefrontal lobotominin yaptığı değişiklikleri sayabilir.

508.                      Prefrontal Asosiyasyon Alanlarının Yüksek Zihinsel İşlevlerini sayabilir.

509.                      Sözlü ve yazılı bir kelimenin algılanıp söylenmesi için kullanılan yolları sıralayabilir.

510.                      İletişimin duysal yönünün kaybını örnekle açıklayabilir.

511.                      Wernicke afazisini tanımlayabilir.

512.                      Konuşma sürecinin zihinsel evrelerini sayabilir.

513.                      Motor afaziyi tanımlayabilir.

514.                      Artikülasyonun tanımını yapabilir.

515.                      Uyku Fizyolojisi

516.                      Uyku tiplerini özellikleri ile birlikte sayabilir.

517.                      Uykunun pasif kuramını açıklayabilir.

518.                      Uyarıldığında uyku oluşturan beyin alanlarını tanımlayarak sayabilir.

519.                      Aşırı uyanıklığa yol açan lezyon alanlarını sayabilir.

520.                      Uykuya yol açan olası transmitter maddeleri sayabilir.

521.                      REM uykusunun muhtemel nedenini açıklayabilir.

522.                      Uyku ve Uyanıklık Döngüsünün mekanizmasını açıklayabilir.

523.                      Uykunun Fizyolojik Etkilerini sayabilir.

524.                      EEG'nin tanımını yapabilir.

525.                      EEG'deki beyin dalgalarını özellikleriyle birlikte sınıflandırabilir.

526.                      Beyin Dalgalarının Kaynağını açıklayabilir.

527.                      Serebral etkinlik ile EEG dalgalarını ilişkilendirebilir.

528.                      Grand Mal nöbeti başlatan ve sonlandıran olayları açıklayabilir.

529.                      Epilepsi tiplerini önemli özellikleriyle sınıflandırabilir.

530.                      Epilepsinin tanımını yapabilir.

531.                      Öğrenme ve Hafıza

532.                      Bir düşüncede aynı anda uyarılan sinir sistemi bölümlerini sayabilir.

533.                      Bilinci tanımlayabilir.

534.                      Bilinci tanımlar ve bilincin değerlendirilmesini bilir

535.                      Fizyolojik olarak anıların depolanma mekanizmasını açıklayabilir.

536.                      Bellek izlerinin tanımını yapabilir.

537.                      Olumlu ve olumsuz belleği örnekle tanımlayabilir.

538.                      Belleği değişik kriterlere göre sınıflandırabilir.

539.                      Kısa, orta ve uzun süreli bellek mekanizmalarını açıklayabilir.

540.                      Belleğin Pekiştirilme mekanizmasını açıklayabilir.

541.                      Hipokampus ve talamus çekirdeklerinin bellekteki rolünü açıklayabilir.

542.                      Beyinin Yaşlanması ve Demans

543.                      Norepinefrin ve Serotonin Nörotransmiter Sistemlerinin Etkinliklerinde Azalma durumunu tanımlayabilir..

544.                      Dopamin Sisteminin Bir Kısmının Olasılıkla Aşırı İşlevine Bağlı durumları tanımlayabilir.

545.                      Dopaminerjik yolakları ve işlevlerini sayar

546.                      mezokortikal ve mezolimbik sistemin psikozdaki önemini açıklar

547.                      Beynin belli bölgelerinde amiloid plak birikimi durumunu tanımlayabilir.

548.                      Kan Beyin Bariyeri ve BOS

549.                      Serebrospinal Sıvı Sistemini tanımlayabilir.

550.                      Serebrospinal Sıvının Yastık İşlevini açıklayabilir.

551.                      Serebrospinal Sıvının Oluşumu, Akımı ve Emilimini sırasıyla açıklayabilir.

552.                      Serebrospinal Sıvı Basıncının düzenlenme mekanizmasını açı

553.                      mmHg ile mmH2O dönüşümünü yapabilir.

554.                      Hidrosefali tiplerini sayabilir.

555.                      Hidrosefalinin tanımını yapabilir.

556.                      Yüksek BOS basıncının nedenlerini ve sonuçlarını sayabilir.

557.                      Papilla ödemi gelişim basamaklarını sıralayabilir.

558.                      Serebrospinal Sıvı Basıncının normal değerlerini ifade edebilir.

559.                      Beyin Kan Akımının Normal Değerini değişik şekillerde ifade edebilir.

560.                      Beyin kan akımını arttıran ve azaltan nedenleri mekanizmalarıyla sayabilir.

561.                      Beyin Mikrodolaşımının özelliklerini sayabilir.

562.                      Beyin kan damarlarının tıkanması durumundaki nedenleri ve ortaya çıkan değişiklikleri sayabilir.

563.                      Beyin Ödeminin patofizyolojisini açıklayabilir.

564.                      Beynin Toplam Metabolik Hızı ve Nöronların Metabolik Hızlarını açıklayabilir.

565.                      Beynin oksijenle ilişkisini açıklayabilir.

566.                      Beynin enerji kaynaklarını egzersize göre sıralayabilir.

567.                      Bariyerlerin yapısı ve işlevini açıklayabilir.

568.                      Sinir Sistemi Embriyolojisi

569.                      Sinir doku nerden gelişir

570.                      Nöronun nasıl gelişiminden bahsedilr

571.                      Embriyodaki tabakalardan ektoderm ileri gelişiminde ne olur

572.                      Nöral oluk nedir bilinmeli

573.                      Beyin ve beyincik nasıl gelişir

574.                      Sinir Sistemi Histolojisi

575.                      Sinir dokuyu oluşturan temel elemanlar nerden gelişir

576.                      Nöronun mikroskobik bölümleri nasıl gelişiminden bahsedilr

577.                      Somanın (perikaryon) ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

578.                      Çekirdeğin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

579.                      Nöroplazmanın ve organellerin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

580.                      Nissl Cisimcikleri,

581.                      Dendritlerin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

582.                      Axonun ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

583.                      Myelin kılıf,

584.                      Sinaps tipleri ve elektronmikroskobik özellikleri,

585.                      Nöronların sınıflandırılması,

586.                      Merkezi Glia,

587.                      Astrositler ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

588.                      Oligodendrositlerin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

589.                      Mikroglia hücrelerinin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

590.                      Epandim hücrelerinin ışık ve elektronmikroskobik özellikleri,

591.                      Periferik Glia,

592.                      Schwann hücreleri ,

593.                      Satelit hücreleri,

594.                      Sinirler lifleri,

595.                      Sinirlerin mikroskobik özellikleri,

596.                      Ganglionlar,

597.                      Sinir dokuda dejenerasyon ve rejenerasyon.

598.                      Medulla Spinalis Histolojisi

599.                      Medulla spinalisin anatomik özellikleri,

600.                      Medulla spinalisi dıştan saran zarlar, özellikleri ve görevleri,

601.                      Medulla spinalisin histolojik bölümleri ve bu bölgelerde yer alan nöron ve glia hücrelerinin özellikleri,

602.                      Medulla spinalisin komşuluğundaki spinal ganglionun yapısı ve histolojisi,

603.                      Sempatik ganglionun yapısı ve histolojisi.

604.                      Serebellum Histolojisi

605.                      Serebellumun yeri,

606.                      Serebellumun histolojik tabakaları ve bu tabakalarda yer alan nöronların özellikleri,

607.                      Serebellar kortekste yer alan glia hücreleri ve özellikleri,

608.                      Serebellar kortekste uzanan lifler ve görevleri.

609.                      Serebellum Histolojisi

610.                      Serebrumun yapısı,

611.                      Serebrumun alanları,

612.                      Serebral korteks,

613.                      Allokorteks,

614.                      Neokorteks,

615.                      Hipokampus,

616.                      Neokorteks ve kortikal laminalar,

617.                      Serebral korteksin hücreleri ve lifleri,

618.                      Pleksus koroideus-Beyin omurilik sıvısı,

619.                      Kan beyin bariyeri,

620.                      Kan-BOS bariyeri.

621.                      Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi-1 ( Serebellumun Gelişimi )

622.                      Nöroporun kapanışı,

623.                      Primer ve sekonder beyin veziküllerinin oluşumu,

624.                      Fleksürlerin meydana gelişi,

625.                      Rhombensefalon,

626.                      Myelensefalon,

627.                      Metensefalon,

628.                      Serebellumun hücresel organizasyonunun oluşumu,

629.                      Serebellar malformasyonlar.

630.                      Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi-2 ( Serebrumun Gelişimi )

631.                      Prosensefalonun oluşumu,

632.                      Diensefalonun oluşumu,

633.                      Telensefalon,

634.                      Serebral hemisferin hücresel mimarisinin şekillenmesi,

635.                      Serebral korteksin oluşumu ve laminaların organizasyonu,

636.                      Serebral konjenital malformasyonlar.

637.                      Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi-3 ( Medulla Spinalisin Gelişimi )

638.                      Nörulasyon,

639.                      Nöral krest oluşumu,

640.                      Nöral tüpün histoljik yapısının şekillenmesi,

641.                      Spinal ganglionların gelişimi,

642.                      Sinir liflerinin miyelinlenmesi,

643.                      Medulla spinalisi saran zarların gelişimi,

644.                      Medulla spinalisin yer değişimi,

645.                      Primer ve sekonder beyin veziküllerin

646.                      Göz Embriyolojisi

647.                      Gözü oluşturan yapıların gelişimi.

648.                      Göze yardımcı organların histolojik özellikleri nasıl gelişir,

649.                      Uveanın bölümleri ve histolojik özellikleri,

650.                      Retinanın tabakaları  ve hücresel özellikleri nasıl gelişir

651.                      Fotoreseptör hücrelerin mikroskobik özellikleri nelerdir nereden oluşur bilinmeli

652.                      Göz Histolojisi

653.                      Gözün histolojik tabakaları,

654.                      Korneanın histolojik özellikleri,

655.                      Retinanın tabakaları  ve hücresel özellikleri,

656.                      Fotoreseptör hücrelerin mikroskobik özellikleri,

657.                      İrısin histolojik yapısı nasıldır bilinmeli

658.                      Kulak Embriyolojisi

659.                      Dış Kulak gelişimi,

660.                      Orta kulak gelişimi,

661.                      İç kulak gelişimi.

662.                      Kulak gelişimi nde kusurlar ve medikal çözümler neler olmalıdır

663.                      Kulak Histolojisi

664.                      Dış Kulak,

665.                      Orta kulak,

666.                      İç kulak

667.                      Kulak histolojik olarak hangi hücreler mevcuttur bilinmeli

668.                      Deri ve Eklerinin Embriyolojisi

669.                      Epidermis

670.                      Dermis

671.                      Hipodermis

672.                      Deri bezleri

673.                      Kıllar

674.                      Tırnaklar gibi yapıların gelişimi ve yapısal malformasyonları nasıldır bilinmeli

675.                      Deri ve Eklerinin Histolojisi

676.                      Örtü istemi elemanları nelerdir ve görevleri nedir?

677.                      Deri tabakaları,

678.                      Epidermis,

679.                      Dermis,

680.                      Hipodermis,

681.                      Deri bezleri,

682.                      Meme bezleri,

683.                      Kıllar, tırnaklarla ilgili yapı özellikleri bilinmeli

684.                      Beyin Metabolizması ve BOS Biyokimyası

685.                      Beyinin enerji metabolizması hakkında bilgi verebilmeli

686.                      Açlık ve tokluk durumlarında beyindeki enerji kaynaklarını açıklayabilmeli

687.                      BOS’un tanımını bilmeli

688.                      BOS’un kimyasal bileşimini bilmeli

689.                      BOS’un gözle incelemesini açıklayabilmeli

690.                      BOS’un mikroskopik incelemesini açıklayabilmeli

691.                      BOS’un sitolojik incelemesini açıklayabilmeli

692.                      BOS’un biyokimyasal incelemesini açıklayabilmeli

693.                      BOS’ta glukoz tayinini bilmeli

694.                      Görme Biyokimyası

695.                      A vitamininin aktif formlarını bilmeli

696.                      Görme olayını anlatabilmeli

697.                      Görme üzerine vitaminlarin etkisini açıklayabilmeli

Vitamin eksikliklerinde ortaya çıkan görme bozukluklarını anlatabilmeli
Be First to Post Comment !
Yorum Gönder