Tıp Fakültesi 2. Sınıf 2. Kurul Müfredatı

 

1.       Sindirim Sistemine Giriş

2.       Sindirim sistemi hakkında genel bilgiler

3.       Ağız Anatomisi ve Tükrük Bezleri

4.       Ağız boşluğu

5.       Sert damak

6.       Yumuşak damak

7.       Dişler ve dişlerin çıkma zamanları

8.       Dil, dil kasları ve dil papillaları

9.       Tükrük bezleri (gl. parotidea, gl. submandibularis, gl. sublingualis)

10.   Boğaz (fauces)

11.   Waldeyer'in lenfatik halkası

12.   Pharynx, Oesophagus

13.   Pharynx yerleşimi, komşulukları ve bölümleri

14.   Pharynx iç yapısı ve kasları

15.   Mide

16.   Midenin şekli ve pozisyonu

17.   Midenin giriş ve çıkış pozisyonları

18.   Midenin yüzleri ve kenarları

19.   Midenin bölümleri

20.   Midenin yapısı

21.   Midenin damarları, sinirleri ve lenf drenajı

22.   İnce Barsaklar

23.   Duodenum

24.   Jejunum

25.   Ileum

26.   Jejunum ve ileum arasındaki farklar

27.   Mesenterium

28.   Diverticulum ilei (Meckel divertikülü)

29.   İnce barsakların yapısı

30.   Plicae circulares (Kerckring plikaları)

31.   Villi intestinales

32.   Noduli lymhoidei solitarii (Peyer bezleri)

33.   Noduli lymhoidei aggregati (Peyer plakları, tonsilla intestinalis)

34.   İnce barsakların arterleri, venleri ve sinirleri

35.   Kalın Barsaklar

36.   Caecum

37.   Appendix vermiformis

38.   Colon ascendens

39.   Colon transversum

40.   Colon descendens

41.   Colon sigmoideum

42.   Rectum

43.   Canalis analis

44.   Defekasyon

45.   Kalın barsağın yapısı

46.   Rectum ve canalis analis'in damar ve sinirleri

47.   Karın Ön Duvarı ve Inguinal Kanal

48.   Karın boşluğu topografisi

49.   Karın ön ve yan duvarı kasları

50.   Karın ön ve yan duvarı iç yüzü

51.   Lakunalar

52.   Karın duvarının zayıf noktaları

53.   Inguinal kanal

54.   Direkt inguinal herni

55.   İndirekt inguinal herni

56.   Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları

57.   Karaciğerin yüzleri, kenarları ve projeksiyonu

58.   Karaciğerin lobları

59.   Karaciğerin bağları

60.   Karaciğeri yerinde tutan faktörler

61.   Karaciğerin ince yapısı

62.   Karaciğerin damarları, sinirleri ve lenf drenajı

63.   Safra kesesi anatomisi ve safra yolları

64.   Safra kesesinin doluş ve boşalış mekanizması

65.   Safra kesesinin damar, sinir ve lenf drenajı

66.   Pankreas, Dalak ve Portal Sistem

67.   Pankreas'ın bölümleri ve komşulukları

68.   Pankreas'ın kanalları

69.   Pankreas'ın periton durumu

70.   Pankreas'ın damar, sinir ve lenf drenajı

71.   Dalak'ın yüzleri, kenarları ve komşulukları

72.   Dalak'ın yapısı

73.   Dalak'ın damar sinir ve lenf drenajı

74.   Hepatik portal sistem, v. portae hepatis

75.   V. portae hepatis'in dalları

76.   Kollateral dolaşım (porto-kav anastomozlar)

77.   Karın Arka Duvarı Anatomisi ve Periton

78.   Karın arka duvarı anatomisi

79.   Periton, periton oluşumları, çıkmazları ve mesenterium

80.   Omentum (epiplon), omentum majus ve minus

81.   Peritoneal bağlar

82.   Peritoneal plikalar

83.   Bursa omentalis

84.   Peritoneum'un özel bölgeleri

85.   Peritoneum'un damar ve sinirleri

86. Sindirim Sisteminin Klinik Anatomisi

87.   Sindirim kanalının gelişimi

88.   4.haftadan itibaren kıvrılmaya başlayan embriyonun, bu kıvrılmasının sonuçlarından birisi de primitif barsak oluluşumudur.

89.   Primitif barsak kraniyalde orofaringeal membran, kaudalde kloakal membranla kapalıdı

90.   Embriyonun sefalik-kaudal yönde katlanması sonucu ön barsak ve son barsak, lateral katlanması sonucu orta barsak gelişir.

91.   Bu ilkel barsak vitellüs kesesi ile ilişkisini sürdürür.

92.   Vitellüs kesesinin içini endoderm döşediğini bilmeli

93.   Ağız Boşluğu ve Diş Gelişimi

94.   Ektodermin üzerini örten nöral krista mezenşiminin uyarısı ile gelişim başlar

95.   Bütün dişler aynı anda gelişmeye başlamadıkları bilinmeli

96.   İlk diş tomurcukları,ön alt çenede belirir

97.   Sonra üst ön çenede görülür

98.   Daha sonra her iki çenede arkaya doğru gelişir.

99.   Mide ve Barsakların Gelişimi

100.                      Özofagusun geliştiği ön barsağın kaudalinde bir takım dilatasyonlar olur.Dorsal kısım ventral kısma göre daha fazla dilate olur.

101.                      Dorsal kısım büyük kurvaturu

102.                      Ventral kısım küçük kurvaturu , oluşturur.

103.                      Mide uzun ekseni etrafında saat yönünde 90°lik dönüş yapar.Bu dönüşle ventrali sağa, dorsali sola gelir.Bu durum midenin ön yüzünün n.vagus sinister, arka yüzünün n,vagus dexterle uyarılmasını açıklar.

104.                      Midenin sefalik kısmı aşağı doğru rotasyon, kaudal kısmı yukarı doğru rotasyon yaptığını bilmeli

105.                      K.ciğer, Safra Kesesi, Pank. ve Tükrük Bezlerinin Gelişimi

106.                      Ön barsağın kaudal kısmı ve orta barsağın kraniyal kısmından gelişir.

107.                      Duodenum düz bir boru iken rotasyona uğrayarak C şeklini alır.

108.                      Epitel hücrelerinin çoğalmasıyla birlikte önce tıkanır.Ancak embriyolojik dönemin sonunda epitelyum hücrelerinin dejenere olmasıyla tekrar rekanalize olur.

109.                      4.haftada ön barsağın kaudal kısmından bir divertikulum ( tomurcuk )ortaya çıkar.Bu tomurcuk septum transversuma uzanır ve kaudal( büyük ),kraniyal( küçük ) olmak üzere iki parçaya ayrılır. Kaudal Karaciğer

110.                      Kraniyal Safra Kesesi ve Yolları, oluşur. Bu gelişim bilinmeli

111.                      Ağız, Dil ve Dudak Histoloji

112.                      Ağız boşlugu kuşatan epitel nedir

113.                      Deri dudak ve ağız boşluğundaki histolojik özellikler nasıldır

114.                      Dudaklarda ha ngi özellik ön plana çıkmıştır

115.                      Dilin kasları ve epitel, papilla ne demek bilinmeli

116.                      Dudak kaç bölgede incelenir

117.                      Tükürük Bezlerinin Histolojisi

118.                      Tükrük bezleri kaç grupta incelenir bilmeli

119.                      Gll. Sublingualis ve parotis bezi nasıl ayırtedilir.

120.                      Gll. Submandibularis nerede bulunur ve salgısı nasıldır

121.                      Tükürük bezleri hangi kısımda incelenir

122.                      Başkaca tükrük nerelerde yapılabilir bilinmeli

123.                      Diş Histolojisi

124.                      Diş kaç kısımda incelenir

125.                      Pulpa neresi ve ne özelliktedir

126.                      Mine neresidir ve yapısı nasıldır

127.                      Pulpa, odontoblast ve ameloblast terimlerini bilinmelidir

128.                      Diş eti nereden bağlanır, nasıl zedelenir

129.                      Orofarinks ve Özefagus Histolojisi

130.                      Orofarinks neresi ve ne özelliktedir

131.                      Özofagus ile ilişkili kısımlar nereler ve nasıl özellikler vardır

132.                      Özofagus epiteli ve bağ dokusu nasıldır

133.                      Her iki yapının diğer bağlantıları nasıldır, bilinmeli

134.                      Mide Histolojisi

135.                      Mide kaç kısımda incelenir

136.                      Duvar yapısı nasıldır

137.                      Hücreleri nelerdir

138.                      Hangi hücreler neler salğılar bilinmeli

139.                      İnce Barsakların Histolojisi

140.                      Bağırsak kaç kısımda incelenir

141.                      Deudonum, jejenum ve ileum kısımları birbirinden ne denli farklıdır

142.                      Hangi hücreler bulunur neler salğılar bilinmeli

143.                      Bagırsak nasıl kaslarla bağlantılıdır

144.                      Karaciğer Histolojisi

145.                      Karaciğer nerde ve kaç kısımda incelenir

146.                      Hangi hücreler bulunur neler salğılar bilinmeli

147.                      Karaciğerin yapısı ve diğer bağlantıları nasıldır, bilinmeli

148.                      Enerji denince karaciğer ne yapmaktadır

149.                      Yağ ve safra özellikleri nelerdir, bilinmeli

150.                      Pankreas Histolojisi

151.                      Pankreas bezi nerde ve kaç kısımda incelenir

152.                      Langerhans adacıkları ne işe yarar

153.                      Ekzokrin pancreas ne demektir

154.                      Hücre ve salgilama fonksiyonları nasıldır, bilinmeli

155.                      Kalın Barsakların Histolojisi

156.                      Kalın bağırsak kaç kısımda incelenir

157.                      Kalın barsak mukozası ne denli farklıdır

158.                      Hangi hücreler bulunur neler salğılar, bilinmeli

159.                      Bağırsak nasıl kaslarla ve boşaltımın son kısmıyla bağlantılıdır. Önemli olduğu bilinmeli

160.                      Sindirim Fizyolojisine Giriş ve Enterik Sinir Sistemi

161.                      Gastrointestinal duvarın fizyolojik anatomisini açıklar

162.                      Gastrointestinal refleksleri açıklar

163.                      Gastrointestinal motilitenin hormonal kontrolünü açıklar

164.                      Gastrointestinal sistemdeki hareketlerin fonksiyonel tiplerini açıklar

165.                      Sindirim sistemi kan dolaşımının esaslarını açıklar

166.                      Gastrointestinal kan donanımın anatomisini açıklar

167.                      Gastrointestinal kan akışı üzerine bağırsak aktivitesi ve metabolik faktörlerin etkisini açıklar

168.                      Gastrointestinal kan akışın nöronal kontrolünü açıklar

169.                      Besinlerin Sindirim Kanalında Taşınması

170.                      Besin maddelerinin alınmasında açlık ve iştahın önemini açıklar

171.                      Çiğneme refleksinin düzenlenmesi,çiğneme kasları ve çiğnemede dişlerin rolünü açıklar

172.                      Yutmanın düzenlenmesi ve yutmanın evrelerini açıklar

173.                      Midenin depolama fonksiyonu anlatır

174.                      Midede besinlerin karıştırılması ve ileriye itilmesini açıklar

175.                      Midenin açlık kasılmaları ve mide boşalmasını düzenlenmesini açıklar

176.                      Midenin açlık kasılmaları ve mide boşalmasını düzenlenmesini açıklar

177.                      Bağırsaklardaki  karıştırıcı ve ileri itime hareketlerini açıklar

178.                      Bağırsaklardaki peristaltik hareketin sinirsel ve hormonal kontrolünü açıklar

179.                      İleoçekal valvın fonksiyonu ve ileoçekal sfinkterin geribildirim kontrolünü açıklar

180.                      Kolondaki karıştırıcı ve ileriye itilme hareketleri açıklar

181.                      Gastrokolik ve duodenokolik refleksleri açıklar

182.                      Defekasyon refleksini açıklar

183.                      Bağırsak refleksini etkileyen diğer refleksleri açıklar

184.                      Sindirim Kanalının Salgı İşlevleri

185.                      Sindirim sisteminde salgı yapan bez tiplerini açıklar

186.                      Sindirim sistemindeki bezlerin uyarılmasının temel mekanizmalarını açıklar

187.                      Sekresyonun otonomik uyarılmasını açıklar

188.                      Tükürüğün sekresyonu ve tükürükdeki iyonların sekresyonu açıklar

189.                      Tükürük sekresyonun nöronal düzenlenmesini açıklar

190.                      Gastrik sekresyonun özellikleri ve düzenlenmesini açıklar

191.                      Pankreas enzim ve tampon sekresyonun özellikleri ve düzenlenmesini açıklar

192.                      Pankreas sekresyonun fazların açıklar

193.                      Karaciğerin safra sekresyonu ve safra sekresyonun fizyolojik anatomisini açıklar

194.                      Safra kesesinde safranın yoğunlaştırılması ve depolanmasını anlatır

195.                      Safra kesesinin boşalmasını tanımlar

196.                      Yağların sindirim ve absorbsiyonunda safra tuzlarının fonksiyonu açıklar

197.                      İnce bağırsakların sekresyonlarını tanımlar

198.                      Kalın bağırsaklar tarafından mukus sekresyonu ve irritasyona kalın bağırsakların verdiği yanıtları açıklar

199.                      Gastrointestinal Kanalda Sindirim ve Emilim

200.                      Değişik besin maddelerinin sindirimini açıklar

201.                      Ağızda ve midede karbonhidratların sindirimini açıklar

202.                      İnce bağırsaklarda karbonhidrat sindirimini anlatır

203.                      Midede proteinlerin sindirimini açıklar

204.                      protein sindiriminde pankreatik proteolitik enzimlerin önemini açıklar

205.                      İnce bağırsak villil duvarındaki enterositlerdeki peptidazlar tarafından peptidlerin sindirimini açıklar

206.                      Yağların sindirimini açıklar

207.                      İnce bağırsaklartda yağların sindirimini tanımlar

208.                      İnce bağırsaklarda yağların sindirimini açıklar

209.                      Yağ sindiriminde safra asitleri ve lesitinin önemini,pankreatik lipazın yağ sindirimdeki önemini açıklar

210.                      Safra tuzlarını oluşturdukları misellerle Yağ sindiriminin hızlandırmasını açılar

211.                      Gastrointestinal absorbsiyonun açıklar

212.                      İnce bağırsak ve kalın bağırsaklardaki absorbsiyonu açıklar

213.                      Bakır metabolizması

214.                      Gastrointestinal sistemin değişik bölümlerinde kanaldaki besin maddeleri,su,vitamin ve elektrolitlerin absorbsiyonu açıklar

215.                      Gastrointestinal sistemdeki gazları açıklar

216.                      karbonhidrat metabolizması ve adenozin trifosfatın oluşmasını açıklar

217.                      Karbonhidrat metabolizmasında glikozun önemini açıklar

218.                      Hücre membranında glikozun taşınması ve insülinin membranlarda glikozun taşınmasındaki önemini açıklar

219.                      Kas ve karaciğerde glikozun depolanmasını tanımlar

220.                      Glikolitik yoldan glikozdan enerjinin serbestleşmesini açıklar

221.                      Enerjinin anareobik salınmasını açıklar

222.                      Gukoneogenesisi açıklar

223.                      Yağ metabolizmasını açıklar

224.                      Vücut sıvılarında lipitlerin taşınmasını tanımlar

225.                      Şilomikronların yapısı ve kandan uzaklaştırılmasını açıklar

226.                      Yağ depolarını sayar

227.                      Enerji için trigliseritlerin kullanılmasını açıklar

228.                      Karaciğerde asetoasetik asidin oluşması ve kanda taşınmasını açıklar

229.                      Karbonhidratlardan ve proteinlerden trigliserit sentezini tanımlar

230.                      Trigliseritlerden enerjinin serbestlenmesinin düzenlenmesini açıklar

231.                      Obeziteyi açıklar

232.                      Fosfolipit ve kolesterol yapımı ve kullanımını açıklar

233.                      Plasma kolesterol konsantrasyonu etkilşyen faktörleri ve kolesterol konsantrasyonun kontrol geribildirim mekanizmasını açıklara

234.                      Aterosklerosiz önemi ve kolesterol ve fosfolipitlerin  ataerosklerosizdaki rollerini açıklar

235.                      Aterosklerosiz için risk faktörleri ve aterosklerosiz'in önlenmesini tanımlar

236.                      Protein metabolizmasını açıklar

237.                      Aminoasitlerin taşınması ve depolanmasını açıklar

238.                      Plasma proteinlerin fonksiyonel rollerini tanımlar

239.                      Esansiyel ve nonesansiyel aminoasitleri sayar

240.                      Proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılmasını açıklar

241.                      Potein metabolizmasının hormonal düzenlenmesi

242.                      Gastrointestinal Hastalıkların Fizyopatolojisi

243.                      Özofagus ve yutmada ki bozukluğu açıklar

244.                      Mİdede ki bozuklukları açıklar

245.                      İnce bağırsaklarda ki bozuklukları açıklar

246.                      Kalın bağırsaklarda ki bozuklukları açıklar

247.                      Gastrointestinal sistemin genel bozukluklarını açıklar

248.                      Mide bulantısını açıklar

249.                      Gastrointestinal tıkanmaları açıklar

250.                      Karaciğerin Fonksiyonları

251.                      Karaciğerin sindirim sistemindeki işlevlerini açıklar

252.                      Karaciğerin fizyolojik anatomisini anlatır

253.                      Karaciğer regenerasyonun düzenlenmesini açıklar

254.                      Hepatik makrofaj sistemin kan temizleyici fonksiyonu anlatır

255.                      Karaciğerin metabolik fonksiyonlarını açıklar

256.                      Klinik tanı enstrumanı olarak safrada bilirubin değerlerinin önemini açıklar

257.                      Beslenmenin Düzenlenmesi

258.                      Dengeli beslenme,beslenmenin düzenlenmesi,obezite ve açlık,vitaminler ve minerallerin insanın sağlık yaşamındaki önemini açıklar

259.                      Dengeli beslenmenin önemini açıklar

260.                      Besin girişi ve enerji depolanmasının düzenlenmesini açıklar

261.                      Obezite nedenlerini ve obezite karşı mücadele yöntemlerini açıklar

262.                      Obezitenin zıtı olan durumları açıklar

263.                      Açlık olayını  ve açlıkta vitamin eksikliğini açıklar

264.                      Vitaminleri sınıflandırır , normal yaşamda önemlerini ve eksikliklerinin yol açtığı durumları açıklar

265.                      Minerallerin yaşamdaki önemlerini açıklar

266.                      Metabolizma Hızı

267.                      Besin maddelerinden enerjinin elde edilmesi ve metabolik hızı açıklar

268.                      Temel besinler tüketilmesi ile enerjinin elde edilmesini açıklar

269.                      ATP enerjinin vücuttaki kullanım alanlarını anlatır

270.                      Aerobik ve anaerobik enerji elde edilme mekanizmalarını açıklar

271.                      Hücrede enerji serbestleşmesinin kontrolünü anlatır

272.                      Metabolik hızı anlatır ve vücut metabolik hız ölçülmesi yöntemlerini açıklar

273.                      Enerji çıkışını etkileyen faktörleri sınıflar

274.                      Fiziksel aktivite ve besin maddelerin işlenmesinde enerjinin önemini açıklar

275.                      Titreme olmaksızın enerji kullanımında sempatik stimulasyonun rolünü açıklar

276.                      Vücut Isısının Düzenlenmesi

277.                      Vücut ısısının düzenlenmesi ve ateşin sağlıklı yaşamdaki önemini açıklar

278.                      Vücut ve deri ısılarını ayırır

279.                      Vücut ısısının ısı üretim ve ısı kaybının dengelenmesi ile kontrol edildiğini açıklar

280.                      Terleme ve otonom sinir sistemi tarafından terlemenin düzenlenmesini açıklar

281.                      Aklimatizasyonda aldosteronun rolünü açıklar

282.                      Vücut ısısının düzenlenmesinde hipotalamusun rolünü açıklar

283.                      Isı düzenlenmesinde ayar noktası kavramını açıklar

284.                      Vücut sısı düzenlenmesinde davranışsal kontrolü açıklar

285.                      Vücut ısı düzenlenmesindeki anormallikleri açıklar

286.                      Glukoneogenez

287.                      Glukoneogenezin tanımını yapabilmeli

288.                      Glukoneogenezin önemini bilmeli

289.                      Glukoneogenez reaksiyonlarını bilmeli

290.                      Glukoneogenez substratlarını bilmeli

291.                      Glukoneogenez regülasyonunu bilmelidir

292.                      Glikojen Sentez ve Yıkılımı

293.                      Glikojenin yapısını bilmeli

294.                      Glikojenin hangi dokularda depolandığını bilmeli

295.                      Glikojen metabolizması ve önemini bilmeli

296.                      Glikojen sentez reaksiyonlarını bilmeli

297.                      Glikojen yıkım reaksiyonlarını bilmeli

298.                      Glikojen metabolizmasının kontrolünü tanımlayabilmeli

299.                      Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları ve Diabetes Mellitus Tanı Testleri

300.                      K.hidrat metabolizma bozukluklarını sınıflandırabilmeli

301.                      K.hidrat emilim bozukluklarına sebep olan enzim kusurlarını bilmeli

302.                      K.hidrat dönüşüm bozuklukları hakkında bilgi verebilmeli

303.                      K.hidrat depolama bozuklukları hakkında bilgi verebilmeli

304.                      Mukopolisakkaridozları tanımlayabilmeli, önemli mukopolisakkaridozlar hakkında bilgi verebilmeli

305.                      K.hidrat kullanım bozukluklarının sebep olduğu hastalıkları açıklayabilmeli

306.                      Diabetes mellitus çeşitlerini ve sebeplerini açıklayabilmeli

307.                      Diabetes mellitus tanı kriterlerini sayabilmeli

308.                      Lipid Metabolizması

309.                      Diyetle alınan lipidler, sindirimleri, bağırsaktan emilimleri ve lenf sıvısı ve kanda taşınımlarını açıklayabilmeli

310.                      Lipoprotein tipleri, sınıflandırılmaları ve özelliklerini bilmeli

311.                      Lipidlerin kanda lipoprotein halinde taşınmasını bilmeli

312.                      Apolipoprotein tipleri ve özelliklerini bilmeli

313.                      Lipoprotein tayin yöntemleri (lipoprotein elektroforezi ve ultrasantrifüj yöntemleri)hakkında bilgi verebilmeli

314.                      Lipoproteinlerin metabolizmasını anlatabilmeli

315.                      Lipoprotein sentez ve yıkılımlarını açıklayabilmeli

316.                      Lipid Metabolizma Bozuklukları

317.                      Lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarına yol açan primer ve sekonder nedenleri sayabilmeli

318.                      Başlıca lipid ve lipoprotein metabolizması patolojilerini açıklayabilmeli

319.                      Lipid ve lipoprotein metabolizma bozukluklarının biyokimyasal mekanizmaları ve temellerini bilmeli

320.                      Hiperlipoproteinemileri tanımlayabilmeli

321.                      Hiperlipoproteinemi tipleri ve hiperlipoproteinemi tiplendirmesinde kullanılan biyokimyasal analiz yöntemlerini bilmeli

322.                      Hipolipoproteinemi tipleri ve nedenlerini anlatabilmeli

323.                      Hipobetalipoproteinemi hakkında bilgi verebilmeli

324.                      Lipid ve lipoprotein metabolizması ile ilgili tanı (diagnoz) ve takipte kullanılan (prognoz) biyokimyasal tanı yöntemleri hakkında bilgi verebilmeli

325.                      Alkol Metabolizması ve Biyokimyasal Etkileri

326.                      Etil alkolün emilini açıklayabilmeli

327.                      Etil alkol metabolizmasını açıklayabilmeli

328.                      Etil alkol metabolizmasında görevli enzimleri bilmeli

329.                      Etil alkolün metabolizmada meydana getirdiği biyokimyasal etkileri açıklayabilmeli

330.                      Protein ve Aminoasit Metabolizma Bozuklukları

331.                      Serum proteinlerine ilişkin bozuklukları bilmeli

332.                      Kwashiorkor ve marasmus ile Beslenim eksikliği (malnutrisyon) ile ilgili durumları açıklayabilmeli

333.                      Üre döngüsü bozukluklarını bilmeli

334.                      Dallı zincirli aminoasit metabolizma bozukluklarını bilmeli

335.                      Kükürtlü amino asitler ile ilgili kalıtsal hastalıkları bilmeli

336.                      Prolin ve hidroksiprolin metabolizma bozukluklarını bilmeli

337.                      Histidin metabolizması bozukluklarını bilmeli

338.                      Lizin metabolizma kusurlarını bilmeli

339.                      Fenilalanin ve tirozin metabolizması kusurlarını bilmeli

340.                      Fenilketonüri hakkında bilgi verebilmeli

341.                      Alkaptonüri hakkında bilgi sahibi olmalı

342.                      Triptofan metabolizması bozukluğunu bilmeli

343.                      Ksenobiyotik Metabolizması

344.                      Ksenobiyotikleri tanımlayabilmeli

345.                      Ksenobiyotiklerin türlerini ve vücuda giriş yollarını sayabilmeli

346.                      Ksenobiyotiklerin hangi dokularda metabolize edildiğini bilmeli

347.                      Ksenobiyotiklerin hücre düzeyinde nasıl işlendiğini anlatabilmeli (Faz I ve Faz II reaksiyonları)

348.                      Sitokrom P450 enzimleri hakkında bilgi sahibi olmalı

349.                      Ksenobiyotikleri metabolize eden enzim  aktivitelerini etkileyen faktörleri sayabilmeli

350.                      Ksenobiyotik metabolizmasının farmakoloji, ilaçlar, toksikoloji, kanser ile ilişkilerini kavrayabilmeli

351.                      Demir Metabolizması ve Bozuklukları

352.                      Demirin önemini açıklayabilmeli

353.                      Demirin taşınması ve depolanması hakkında bilgi verebilmeli

354.                      Demirin metabolizması hakkında temel verileri belirtebilmelidir

355.                      Demir eksikliğine bağlı bozukluları açıklayabilmeli

356.                      Demirin oluşumuna girdiği temel yapıları söyleyebilmeli

357.                      Vitamin B12, Folat Metabolizması ve Bozuklukları

358.                      Vitamin B12’nin yapısını bilmeli

359.                      Vitamin B12 kaynaklarını bilmeli

360.                      Vitamin B12’nin emilimini açıklayabilmeli

361.                      Vitamin B12’nin metabolizmasını bilmeli

362.                      Vitamin B12’nin atılımını açıklayabilmeli

363.                      Vitamin B12’nin metabolizmada kullanım yerlerini bilmeli

364.                      Vitamin B12 eksikliğinde ortaya çıkan bozuklukları açıklayabilmeli

365.                      Folik asidin yapısını bilmeli

366.                      Folat kaynaklarını bilmeli

367.                      Folatın metabolizmasını bilmeli

368.                      Folatın metabolizmada kullanım yerlerini bilmeli

369.                      Folat eksikliğinde ortaya çıkan bozuklukları açıklayabilmeli

370.                      GİS Hastalıklarının Biyokimyası

371.                      Hepatobiliyer hastalıklarda kullanılan biyokimyasal testler hakkında bilgi verebilmeli

372.                      Malabsorpsiyon testleri hakkında bilgi verebilmeli

373.                      Pankreasın ekzokrin fonksiyon testleri hakkında bilgi verebilmeli

374.                      İmmünolojiye Giriş ve Temel Kavramlar

375.                      İmmünitenin ve immün yanıtın  tanımını yapabilmeli

376.                      İmmun sistemin komponentlerini ve özelliklerini bilmeli

377.                      Antijenin tanımını yapabilmeli ve antijenin immünojenik derecesine etki eden faktörleri sıralayabilmeli

378.                      Antijen ile immünojen arasındaki farkları bilmeli

379.                      Endositoz, pinositoz, fagositoz ve opsonizasyon terimlerini açıklayabilmeli

380.                      Edinsel bağışıklığı tanımlayabilmeli ve türlerini açıklayabilmeli

381.                      Aktif bağışıklık  tanımını yapabilmeli, çeşitlerini ve oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli

382.                      Pasif bağışıklığın tanımını yapabilmeli, çeşitlerini ve oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli

383.                      Antijenlerin çeşitlerini bilmeli ve özelliklerini söyleyebilmeli

384.                      Hücresel ve humoral bağışıklığı tanımlayıp aradaki farkları açıklayabilmeli

385.                      Doğal Direnç Mekanizmaları

386.                      Konakta mevcut olan  doğal direncin tanımını yapabilmeli mekanizmalarını söyleyebilmeli

387.                      Doğal direncin temel unsurlarını sıralayabilmeli

388.                      Özgül olmayan doğal direnç mekanizmalarını  ve bileşenlerini sıralayabilmeli

389.                      Vücut sıvılarındaki koruyucu etmenleri ve özelliklerini  söyleyebilmeli

390.                      Kompleman ve interferon terimlerini açıklayabilmeli ve fonksiyonlarını bilmeli

391.                      Özgül doğal direnci tanımlayabilmeli ve bu dirence etki eden faktörleri açıklayabilmeli

392.                      Lizozim ve  properdin tanımlayabilmeli konak savunmasındaki fonksiyonlarını sıralayabilmeli

393.                      Adoptif immünitenin özelliklerini ve mekanizmasını bilmeli

394.                      İmmün Cevapta Rol Alan Organ ve Hücreler

395.                      Savunma mekanizmalarından bariyer ,doğal yanıtı,antijene özgü bağışık yanıt tanımlarını bilmeli

396.                      Sitokinler ve kemokinleri bilmeli

397.                      Sitokinler ve kemokinleri kaynak ve ana hedeflerini bilmeli

398.                      Sitokinler ve kemokinleri fonksiyonlarını bilmeli

399.                      Sitokin üreten ana hücreler ve ürettikleri sitokinleri bilmeli

400.                      Bağışık yanıtta yer alan hücrelerin morfolojisi ve kökenini bilmeli

401.                      Primer lenfoid organları ve özelliklerini bilmeli

402.                      CD belirteçlerini kimlik ve fonksiyonlarını bilmeli

403.                      Adezyon moleküllerinin özelliklerini bilmeli

404.                      Sekonder lenfoid organları ve özelliklerini bilmeli

405.                      Konak Savunma Yanıtı Unsurları

406.                      Bağışık yanıt hücrelerini bilmeli

407.                      Doğal sitolitik hücrelerin fonksiyon ve özelliklerini bilmeli

408.                      Fagositik hücrelerin fonksiyon ve özelliklerini bilmeli

409.                      Antijen duyarlı hücrelerin fonksiyon ve özelliklerini bilmeli

410.                      Antikor üreten hücrelerin fonksiyon ve özelliklerini bilmeli

411.                      Mononükleer fagositik sistem hücre ve özelliklerini bilmeli

412.                      Dentritik hücre ve özelliklerini bilmeli

413.                      B-lenfosit yapı ve özelliklerini bilmeli

414.                      T-lenfosit yapı ve özelliklerini bilmeli

415.                      Hümoral İmmün Yanıt

416.                      İmmünojen, epitop  ve hapten kavramlarını  açıklayabilmeli

417.                      Adjuvanı tanımlayabilmeli ve immünitedeki rolünü açıklayabilmeli, Freund adjuvanının özelliklerini söyleyebilmeli

418.                      İmmun tolerans kavramını ve çeşitlerini bilmeli

419.                      İmmün globulinin tanımını yapabilmeli veimmünglobulin tiplerini söyleyebilmeli

420.                      İmmünglobulinlerin yapısı ve biyolojik etkilerini bilmeli.

421.                      T bağımlı ve T bağımsız antijenlerin yapı ve fonksiyonlarını açıklayabilmeli

422.                      Humoral immun  yanıtın  evrelerini bilmeli

423.                      Kompleman sisteminin  önemini  ve aktivasyon şartlarını bilmeli

424.                      Klasik ve alternatif yolun unsurlarını söyleyebilmeli

425.                      Lektin yolunu bilmeli

426.                      Hücresel İmmün Yanıt

427.                      Olgunlaşmamış dentritik hücre ve olgun dentritik hücre fonksiyonlarını bilmeli

428.                      Monosit-makrofaj serisi hücre özelliklerini bilmeli

429.                      Doğal öldürücü hücrelerin özelliklerini bilmeli

430.                      T hücrelerinin gelişimini bilmeli

431.                      T hücrelerini yüzey reseptörlerini bilmeli

432.                      T hücrelerine antijen sunumunu bilmeli

433.                      Antijene özgül T hücre yanıtlarını bilmeli

434.                      CD4 T hücrelerinin aktivasyonu ve antijene karşı yanıtlarını bimeli

435.                      CD8 T hücre özellliklerini bilmeli

436.                      Enfeksiyöz Etkenlere Karşı Bağışık Yanıt

437.                      İnsanlarda infeksiyonlara karşı var olan doğal bariyerleri bilmeli

438.                      Kemotaksis ve lökosit göçünün nasıl olduğunu bilmeli

439.                      Fagositik yanıtın mekanizmalarını  bilmeli

440.                      Sitokin uyarımlı bağışık yanıtın  oluş mekanizmalarını  bilmeli

441.                      Akut enflamasyonun  nasıl oluştuğunu  bilmeli

442.                      İnterferonlar ve etki mekanizmalarını bilmeli

443.                      Viral infeksiyonlarda sıvısal ve hücresel bağışıklığın nasıl geliştiğini bilmeli

444.                      Virüslerin bağışık yanıttan kurtulma mekanizmalarını bilmeli

445.                      Parazitlerekarşı bağışık yanıtta görev alan sıvısal ve hücresel faktörleri bilmeli

446.                      Hipersensitivite reaksiyon tipleri ve klinik önemini bilmeli

447.                      Antimikrobiyal Aşılar

448.                      Aktif ve pasif immünizasyon tanımlarını bilmeli

449.                      İnaktif aşılar ve özelliklerini bilmeli

450.                      Canlı aşılar ve özelliklerini bilmeli

451.                      Başlıca bakteriyel aşılar ve özelliklerini bilmeli

452.                      Başlıca viral aşılar ve özelliklerini bilmeli

453.                      Ülkemizde uygulanan aşı takvimini bilmeli

454.                      Aşı kontredikasyonlarını bilmeli

455.                      Bakteriyolojiye Giriş, Bakteriyel Patogenezin Mekanizmaları

456.                      Bakterinin virülans mekanizma isimlerini bilmeli

457.                      Bakterilerin insan vücuduna giriş kapılarını bilmeli

458.                      Bakterinin aderans mekanizmalarını bilmeli

459.                      Biofilmin  yapısı ve klinik önemini bilmeli

460.                      Bakterilerin oluşturduğu doku hasarının mekanizması bilmeli

461.                      Ekzotoksin özelliklerini ve etki mekanizmasını bilmeli

462.                      Endotoksin özelliklerini ve etki mekanizmasını bilmeli

463.                      Süperantijen tanımını bilmeli

464.                      Konaktaki immünolojik temizlenmeye karşı mikrobiyal savunma yollarını bilmeli

465.                      Hücre içi mikroorganizmaları bilmeli

466.                      Bakterilerin fagositik temizlenmeden kaçış yolllarından antifagositik mekanizmaları bilmeli

467.                      Kapsüllü mikroorganizmaları bilmeli

468.                      Bakteriyel Hastalıkların Laboratuvar Tanısı

469.                      BOS kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

470.                      Steril vücut sıvı  kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

471.                      Üst solunum yolu kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

472.                      Alt solunum yolları kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

473.                      Kulak ve göz kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

474.                      Dışkı kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

475.                      Apse yara kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

476.                      Genital kültürü alım ve işlemleme kurallarını bilmeli

477.                      Bir klinik örnekte bakteriyi saptama yöntemlerini bilmeli

478.                      Antimikrobiyal duyarlılık testlerini ve MİK tanımını bilmeli

479.                      Antibakteriyel Ajanlar

480.                      Antibakteriyel ajanlar arasında sinerjizm, antagonizm ile bakterisidal ve bakteriyostatik etkileri tanımlayabilmeli

481.                      Bakteri Hücre duvarı sentezini bozan  antibiyotikleri söyleyebilmeli ve etki mekanizmalarını bilmeli

482.                      Bakterilerde  protein sentezini inhibe eden antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını bilmeli

483.                      Nükleik asit sentezini inhibe eden antibiyotikleri ve etki mekanizmasını bilmeli

484.                      Bakterilerin beta laktam antibiyotik direnç mekanizmalarını bilmeli

485.                      Aminoglikozid direnç mekanizmalarını bilmeli

486.                      Kinolon direnç mekanizmalarını söyleyebilmeli

487.                      Antimetabolit etkili antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını bilmeli

488.                      Antitüberküloz ilaçları ve etki mekanizmalarını bilmeli

489.                      Stafilokoklar ve Benzer Gram Pozitif Koklar

490.                      Stafilokokların genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

491.                      Klinik önemi olan başlıca Stafilokok türlerini bilmeli

492.                      S.aureus'un virulans faktörleri ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

493.                      S.aureus'un neden olduğu hastalıkları bilmeli

494.                      Koagülaz negatif Stafilokokların genel özelliklerini bilmeli

495.                      Koagülaz negatif Stafilokokların neden olduğu hastalıkları bilmeli

496.                      Stafilokokların laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

497.                      Stafilokokların tedavi yöntemlerini bilmeli

498.                      Streptokoklar

499.                      Streptokokların genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

500.                      Klinik önemi olan başlıca Streptokok türlerini bilmeli

501.                      Streptokokların virulans faktörlerini bilmeli

502.                      Streptokokların epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

503.                      Streptokokların neden olduğu hastalıkları bilmeli

504.                      Streptokok infeksiyonlarının laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

505.                      Streptokok infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

506.                      Enterokok ve Diğer Gram Pozitif Koklar

507.                      Enterokokların genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

508.                      Klinik önemi olan başlıca Enterokok türlerini bilmeli

509.                      Enterokokların virulans faktörlerini bilmeli

510.                      Enterokokların epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

511.                      Enterokokların neden olduğu hastalıkları bilmeli

512.                      Enterokok infeksiyonlarının laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

513.                      Enterokok infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

514.                      Fırsatçı gram pozitif kokların başlıcalarını bilmeli

515.                      Bacillus

516.                      Bacillusların genel özelliklerini ve en önemli cinslerini bilmeli

517.                      Şarbon etkeni Bacillus anthracisin yapısını, toksinlerini  ve virülans faktörlerini bilmeli

518.                      Şarbonun epidemiyolojisini ve oluşturduğu klinik tabloları bilmeli

519.                      Şarbonun tanı, tedavi ve korunma yollarını bilmeli

520.                      Bacillus cereusun yapısı , virülans faktörlerini  ve yaptığı  hastalıkları bilmeli

521.                      Bacillus cereusa bağlı hastalıkların tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

522.                      Listeria ve Erysipelothrix

523.                      L. monositogenesin yapısı ve virülans faktörlerini  bilmeli

524.                      Listerianın oluşturduğu klinik tabloları ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

525.                      Listeria enfeksiyonlarının  tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

526.                      Erysipelotrix yapısı , virülans faktörlerini bilmeli

527.                      Erysipelotrixin oluşturduğu klinik tabloları ve tanı ve tedavisini bilmeli

528.                      Corynebacterium ve Diğer Gram Pozitif Çomaklar

529.                      C. diphteriaenin fizyolojisi ve yapısını bilmeli

530.                      C. diphteriaenin virülans faktörlerini ve epidemiyolojisini bilmeli

531.                      Difterinin  yaptığı klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

532.                      Tıpta önemi olan diğer corynebacterium türlerini ve yaptığı hastalıkları bilmeli

533.                      Diğer corynebacterium türlerinin tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

534.                      Nocardia ve Benzer Bakteriler

535.                      Zayıf asidorezistan boyanan gram pozitif çomakları bilmeli

536.                      Nokardiaların yapısı, virülans faktörleri ve epidemiyolojisini bilmeli

537.                      Nokardiaların  yaptığı klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

538.                      Rhodococcus cinsinin yapıs ıvirülans faktörleri ve epidemiyolojisini bilmeli

539.                      Rhodococcusun yaptığı klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

540.                      Mikobakteri

541.                      Aside dirençli bakterileri bilmeli

542.                      Mikobakterilerin hücre duvarı yapısını bilmeli

543.                      Mycobacterium tuberculosis için risk faktörlerini bilmeli

544.                      Mycobacterium tuberculosis için tanı yöntemlerini bilmeli

545.                      Mycobacterium tuberculosis için tedavi ve koruma yöntemlerini bilmeli

546.                      Mycobacterium leprae'nın bakteriyel özelliklerini bilmeli

547.                      Mycobacterium lepranın suni kültürlerde üretilemeyen bir bakteri olduğunu bilmeli

548.                      Tüberküloid lepra ve   lepramatöz lepranın  özelliklerini bilmeli

549.                      Mycobacterium avium komplex klinik ve laboratuvar özelliklerini bilmeli

550.                      Mycobacteriyel hastalıkların laboratuvar tanısını bilmeli

551.                      Neisseria ve İlgili Bakteriler

552.                      N. gonorrhoeanın yapısı, virülans faktörleri ve epidemiyolojisini bilmeli

553.                      N. gonorrhoeanın   yaptığı klinik tabloları tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

554.                      N. menigitidisin yaptığı hastalıklar, tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

555.                      E. corrodensin yapısı, yaptığı hastalıklar tanı tedavisini bilmeli

556.                      K. kingaenin yapısı, klinik özelliklerini tanı ve tedavisini bilmeli

557.                      Enterobacteriacea

558.                      Enterbacteriaceae ailesinin üyelerinibiyokimyasal özelliklerini ve virülans faktörlerini bilmeli

559.                      Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter Morganella ve Serratianın neden olduğu hastalıkları bilmeli

560.                      E. colinin alt türlerini ve virülans faktörlerini bilmeli

561.                      Gastroenterit yapan E.coli türlerinin özelliklerini ve yaptıkları hastalıkları bilmeli

562.                      Salmonella türlerinin yapısı ve virülans faktörleri, patogenezi  ve epidemiyolojisini bilmeli

563.                      Salmonellatürlerinin  yaptığı hastalıklar ı tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

564.                      Shigella türlerinin yapısı ve virülans faktörleri, patogenezi  ve epidemiyolojisini bilmeli

565.                      Shigella türlerinin  yaptığı hastalıkları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

566.                      Yersinia türlerinin yapısı ve virülans faktörleri, patogenezi  ve epidemiyolojisini bilmeli

567.                      Yersiniatürlerinin  yaptığı hastalıkları tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

568.                      Vibrio ve Aeromonas

569.                      Vibrioların genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

570.                      Klinik önemi olan başlıca Vibrio türlerini bilmeli

571.                      Vibrioların virulans faktörlerini bilmeli

572.                      Vibrioların epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

573.                      Vibrioların neden olduğu hastalıkları bilmeli

574.                      Vibrio infeksiyonlarının laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

575.                      Vibrio infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

576.                      Kampilobakterler ve Helikobakterler

577.                      Kampilobakterlerin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

578.                      Kampilobakterlerin virulans faktörleri ve epidomiyolojik özelliklerini bilmeli

579.                      Kampilobakterlerin neden olduğu hastalıkları bilmeli

580.                      Kamfilobakterlerin  laboratuvar tanı ve tedavi yöntemleri  bilmeli

581.                      Helikobakterlerin genel özellikleri, virulans faktörleri ve epidemiyolojisini bilmeli

582.                      Helikobakterlerin neden olduğu hastalıkları bilmeli

583.                      Helikobakterlerin laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

584.                      Helikobakterlerin tedavi yöntemlerini bilmeli

585.                      Pseudomonas ve İlişkili Bakteriler

586.                      Pseudomonasın fizyolojik ve yapısal özelliklerini bilmeli

587.                      Pseudomonasların hastalık oluşturması için gerekli faktörleri bilmeli

588.                      Pseudomonasların hastane enfeksiyonlarındaki önemini bilmeli

589.                      Pseudomonasların yaptığıhastalıkları bilmeli

590.                      Pseudomonasların laboratuvar tanısını bilmeli

591.                      Stenotrophomonas maltophilia laboratuvar ve klinik özelliklerini bilmeli

592.                      Burkholderia laboratuvar ve klinik özelliklerini bilmeli

593.                      Acinetobacter laboratuvar ve klinik özelliklerini bilmeli

594.                      Moraxella laboratuvar ve klinik özelliklerini bilmeli

595.                      Haemophilus ve İlişkili Bakteriler

596.                      Pasteurellaceae ailesinden 4 önemli cinsin isimlerini bilmeli

597.                      Haemophilus bakteri yapı ve özelliklerini bilmeli

598.                      Haemophilus türlerini ve neden oldukları klinikleri bilmeli

599.                      Haemophilus enfeksiyonlarının laboratuvar tanısını bilmeli

600.                      Haemophilusun tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

601.                      Pasteurella türlerinin yaptığı kliniği bilmeli

602.                      Bordetella

603.                      Bordetella cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

604.                      Klinik önemi olan başlıca Bordetella türlerini bilmeli

605.                      Bordetellaların virulans faktörlerini bilmeli

606.                      Bordetellaların  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

607.                      Bordetellaların  neden olduğu hastalıkları bilmeli

608.                      Bordetella  infeksiyonlarının laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

609.                      Bordetella  infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

610.                      Francisella ve Brucella

611.                      Francisella cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

612.                      Francisella cinsinin  virulans faktörlerini bilmeli

613.                      Francisella cinsinin  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

614.                      Francisella cinsinin  neden olduğu hastalıkları bilmeli

615.                      Francisella  infeksiyonlarının laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

616.                      Brucella cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

617.                      Brucella cinsinin  virulans faktörlerini bilmeli

618.                      Brucellaların  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

619.                      Brucellaların  neden olduğu hastalıkları bilmeli

620.                      Brucelella  infeksiyonlarının laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

621.                      Legionella

622.                      Legionella genusunun taksonomisi, fizyolojisi ve üreme koşullarını bilmeli

623.                      Legionella türlerinin biyokimyasal özelliklerini, ve virülans faktörleri, patogenezi  ve epidemiyolojisini bilmeli

624.                      Legionella türlerinin  yaptığı hastalıkları,  tedavi ve korunma yollarını bilmeli

625.                      Lejyoner hastalığı ile Pontiac ateşi arasındaki epidemiyolojik ve klinik farkları bilmeli

626.                      Legionellanın  laboratuvar tanısında kullanılan yöntemlerin özelliklerini ve mekanizmalarını  açıklayabilmeli. 

627.                      Çeşitli Gram Negatif Çomaklar

628.                      Bartonella türlerinin yapısı ve üreme özellikleri ile epidemiyolojisini bilmeli

629.                      Bartonella türlerinin yaptığı hastalıkları  tedavi ve korunma yollarını bilmeli

630.                      Cardiobacterum hominisin yapısı, üreme koşulları ve epidemiyolojisini bilmeli

631.                      Cardiobacterium hominisin  yaptığı hastalıkları  tedavi ve korunma yollarını bilmeli

632.                      Streptobacillus moniliformisin  yapısı, yaptığı hastalıkları tanı ve tedavisini bilmeli

633.                      Clostridium

634.                      C. perfringensin yapısı, ürettiği toksinler ve etki mekanizmalarını bilmeli

635.                      C. perfringensin epidemiyolojisi ve oluşturduğu hastalıkları, tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

636.                      C. tetaninin yapısı, virulans faktörleri , patogenez ve epidemiyolojisini bilmeli

637.                      C. tetaninin yaptığı hastalıkları tanı tedavi ve korunma yöntemlerini bilmeli

638.                      C. botulinumunyapısı, toksinleri ve etki mekanizmalarını ve epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

639.                      C. botulinumun yaptığı hastalıkları, tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

640.                      C. difficile yapısı, toksinleri,tanı tedavi ve korunma yollarını bilmeli

641.                      Anaerob, Sporsuz, Gram Pozitif Bakteriler

642.                      Anaerop gram pozitif kokların isimlerini bilmeli

643.                      Anaerop gram pozitif çomakların isimlerini bilmeli

644.                      Actinomyces yapı ve özelliklerini bilmeli

645.                      Actinomycesin neden olduğu kliniği bilmeli

646.                      Actinomyces laboratuvar tanı ve tedavisini bilmeli

647.                      Mobiluncus, Lactobacillus, Bifidobacterium ve Eubacterium özelliklerini bilmeli

648.                      Anaerobik Gram Negatif Bakteriler

649.                      Klinik öneme sahip anaerobik gram negatif bakteri isimlerini bilmeli

650.                      Bacteriodes frajilis yapı ve özelliklerini bilmeli

651.                      Gram negatif anaeropların patogenezinden sorumlu faktörleri bilmeli

652.                      Gram negatif anaeropların neden olduğu klinikleri bilmeli

653.                      Gram negatif anaeropların laboratuvar tanısını bilmeli

654.                      Gram negatif anaeropların tedavisi bilmeli

655.                      Treponema, Borrelia ve Leptospira

656.                      Treponema cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

657.                      Treponema  cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

658.                      Treponemaların  neden olduğu hastalıkları bilmeli

659.                      Treponema infeksiyonlarının laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

660.                      Borrelia cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

661.                      Borrelia cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

662.                      Borreliaların  neden olduğu hastalıkları laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

663.                      Leptospira cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

664.                      Leptospira cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

665.                      Leptospiraların  neden olduğu hastalıkları , laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

666.                      Mycoplasma ve Ureaplasma

667.                      Mycoplasma ve Ureaplasmaların  genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

668.                      Mycoplasma ve Ureaplasmaların  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

669.                      Mycoplasma ve Ureaplasmaların epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

670.                      Mycoplasma ve Ureaplasmaların  neden olduğu hastalıkları bilmeli

671.                      Mycoplasma ve Ureaplasmaların laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

672.                      Mycoplasma ve Ureaplasma infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

673.                      Rickettsia, Ehrlicha, Anaplasma ve Coxiella

674.                      Rickettsia cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

675.                      Rickettsia  cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

676.                      Rickettsiaların  neden olduğu hastalıkları  laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

677.                      Ehrlicha ve Anaplasma cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

678.                      Ehrlicha ve Anaplasma cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

679.                      Ehrlicha ve Anaplasmaların  neden olduğu hastalıkları, laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

680.                      Coxiella cinsinin genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

681.                      Coxiella cinsinin  virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

682.                      Coxiellaların  neden olduğu hastalıkları, laboratuvar tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli

683.                      Chlamydia ve Chlamydophila

684.                      Chlamydiaların  genel özellikleri ve yapılarını bilmeli

685.                      Chlamydiaların virulans faktörleri ve  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

686.                      Chlamydiaların  epidemiyolojik özelliklerini bilmeli

687.                      Chlamydiaların  neden olduğu hastalıkları bilmeli

688.                      Chlamydiaların  laboratuvar tanı yöntemlerini bilmeli

689.                      Chlamydia infeksiyonlarının tedavi yöntemlerini bilmeli

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder