Kas Fizyolojisi Lab Kısmı 1. Sınıf

REFLEKSLER
Efferent sinirler ise, m. spinalisin ön boynuzundan çıkar. Buna göre m. spinalisin arka kökleri duyusal, ön kökleri motor lifler içerir. Buna Bel Magendie yasası denir

Motor sinirde bir AP oluşursa, o sinirin innerve ettiği effektör organ (iskelet kası, kalp, düz kas gibi) uyarılır

M. spinalis'te integre edilen refleksler; 1- Kas tonusunu oluşturur ve yer çekimine karşı ayakta durmayı sağlar 2- Tendon reflekslerini ve diğer bazı primitif refleksleri ortaya çıkarır 3- Bazı otonomik olayları kontrol eder

Gerilme Refleksi (Miyotatik Refleks) İskelet kası, boyunda meydana gelen uzamaya karşı kasılarak cevap verir. Buna gerilme refleksi (streching reflex) denir.
Duyu sinirleri m. spinalisin arka köklerinden girdikten sonra monosinaptik bir bağlantı ile ön boynuzda bulunan α motor nöronları uyarır. α motor nöronlar da bağlı oldukları kas liflerini uyararak, aynı kas liflerinin kasılmasını sağlar

Eğer kasların boyu nöroloji kliniklerindeki refleks muayenelerinde olduğu gibi, dışarıdan hızlı dinamik bir şekilde uzatılırsa, buna karşılık da dinamik hızlı bir kasılma, yani tendon refleksi ortaya çıkar. Bu da bir gerilme refleksidir.

Gerilme refleksi vücudun tek monosinaptik ve en hızlı (tek bir sinaptik gecikme söz konusudur: 0.5 ms) refleksi olup, reaksiyon zamanı 19-24 ms'dir

İskelet kas lifleri, kas içerisinde yerleşimine göre 2 tipe ayrılır - Ekstrafuzal kas lifleri - İntrafuzal kas lifler

BURAYA DİKKAT BEYLER
Gerilme refleksinin duyusal uyaranı, kas liflerinin arasında ve onlara paralel olarak yerleşmiş reseptör hücreleri olan kas iğcikleri tarafından alınır. Kas iğciklerine intrafuzal lifler de denir. - İki ucundaki küçük bir bölüm haricinde kasılma özelliği yoktur. - Görevi, boyunun uzaması halinde bu uzunluğu algılayıp, kendine bağlı duyusal afferentlerle m. spinalise bildirmektir. İskelet kasının kasılabilen lifleri ise, m. spinalis ön boynuz α motor nöronları tarafından uyarılan ekstrafuzal liflerdir. Her iki lif grubu bir kapsül ile sarılarak; bu kapsül aracılığı ile ekstrafuzal kas liflerinin tendonlarına bağlanır. Bu nedenle ekstrafuzal liflerin boyu uzadığında, bunlar arasında ve paralel uzanmış intrafuzal lifler de uzar; veya ekstrafuzal lifler kasıldığında, intrafuzal liflerin de boyu kısalır.)))))))))))))))))) 

Kas İğciği (Kas Mekiği) – Kasın orta kısmının içine yerleşmiştir (3-10 mm uzunluğundadır) – Ekstrafuzal kas lifleri ile sarılıdır – İntrafüzal kas lifi denen özelleşmiş kas liflerini barındırır (3-12 adet) – İğciğin uç kısımları kasılabilir • Gamma efferent motor inervasyon alır – Orta bölgede aktin-myozin yoktur, kasılmaz • Duysal reseptör olarak görev yapa

İntrafüzal Kas Lifleri 
1. Çekirdek torbalı lifler (nükleer kese lifleri) • Birkaç tane kas lifi çekirdeği, reseptör alanının orta kısmında, genişlemiş bir kese içerisinde toplanmıştır ** la (primer sonlanma) duysal liflerini uyarırlar **Bu liflerin duysal sinyalleri omuriliğe iletme hızı; tüm vücuttaki herhangi bir sinirin ki kadar hızlıdır (70-120 m/sn

2. Çekirdek Zincirli lifler (nükleer zincir lifleri
– Çekirdek torbalı liflerin yarısı kalınlığında ve uzunluğundadır – Reseptör alanı boyunca bir zincir gibi dizilmiş çekirdekleri vardır ** la ve II duysal liflerininin her ikisini de uyarırlar 


..............................................................................................................................................................
kas tonusu medulla spinalis tarafından kontrol edilir
izometrik kasılma

izotonik kasılma 
konsentrik kasın kısalması eksentrik kasın uzaması
Birbirini izleyen aksiyon potansiyellerin neden olduğu kas gerimindeki artışa sumasyon denir. 

İskelet kasına verilen uyaran şiddeti arttırıldığında kasılmaya katılan motor ünite sayısı artar. 
Bu olaya spasyal sumasyon denir. (Bir kası olusturan farklı kas liflerinin eş zamanlı kasılması ile sarsıların toplamıdır). 
Uzaysal sumasyon yaratmak için tüm kas liflerinin eşik değerini geçecek şekilde gittikçe artan voltajda uyarı vermek gerekir. 

. AP, 2-5 msn sürdüğü için, iskelet kası bu aralıkla uyarılabilir. 
Böyle bir uyarım yapılırsa, kasılmalar üst üste biner ve birikirler. 
Bu olaya temporal sumasyon adı verilir 
(Tek bir kas lifinin gittikçe artan sıklıkla uyarılması sonucu kasılmaların toplanması). 
Zamansal uyarı yaratmak için gittikçe artan frekansta uyarı vermek gerekir. 

 Bir kasa yüksek ancak sabit frekans ve sabit şiddette uyarı verilmesine rağmen kasılma kuvvetinin artmasına merdiven olayı denir. 
Ca’ un tamamının her kasılma sonrasında SR’ a gönderilememesidir. 
Ardışık uyaranlar Ca’ un sitoplazmada gittikçe birikmesine neden olur ve sarsı kuvveti gittikçe artar

Uyarı frekansı düşük olduğunda uyarılar arasında kas lifi kısmen gevşeyeceği için kas gerimi küçük iniş çıkışlar gösterir 
ve tam olmayan tetanus ortaya çıkar (merdiven).

Eğer iskelet kasına verilen uyaran frekansı arttırılır 
ve iki uyarı arasındaki süre, bir kasta tek bir kasılma için gereken sürenin (sarsı süresi) 1/3’ ünden daha kısa 
ve eşit kısa olursa kasılmalar birleşir ve motor ünitenin olası maksimum kasılması sağlanmış olur. Buna tetanus denir. 

Kas yorgunluğu, uzun süreli aktivitenin ardından kontraksiyon yetersizliğidir. Merkezi yorgunluk (yaşadığımız şey), 
bir yorgunluk duygusu ve faaliyeti durdurma isteğidir (koruyucu bir mekanizma ?) 
Kas yorgunluğu SR’ da kreatin fosfat tükenmesi ve Ca ‘un azalmasından kaynaklanır. 
Sinir, AP’ ni kas liflerine geçirerek düzgün şekilde çalışmaya devam eder, 
ancak kontraksiyonlar ATP eksikliği nedeniyle giderek zayıflar.

Spazm, kasın şiddetli uyarı ile kasılı halde kalması durumudur.

Rigor mortis, ölümden 3-4 saat sonra başlayan ve devam eden kas sertliğidir. Ortalama 12 saatte tamamlanır. En geç 18-60 saat sonra ortadan kalkar.
Ölümden sonra, Ca iyonları SR‘ dan sızar ve miyozin başlarının aktine bağlanmasını sağlar. 
ATP sentezi kesildiğinden, çapraz köprüler, proteolitik enzimler bozunma hücrelerini sindirmeye başlayana kadar aktin‘ den ayrışamazlar.


 
Be First to Post Comment !
Yorum Gönder